Patientologi - Borgerne med demens

Modulet sætter fokus på den dementes borgers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdommen

Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis i forhold til borgere med demens.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget praksisfelt i forhold til borgere med demens
 • kan reflektere over samarbejdet mellem den demensramte, de pårørende og sundhedspersonalet
 • kan demonstrere viden om mulige konsekevenser af at leve med demenssygdom

Færdigheder

 • kan anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem den demensramte og sundhedsvæsenet
 • kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det demens ramte menneske og sundhedsvæsenet
 • kan dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af reaktioner på at leve med demens

Kompetencer

 • kan træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med den demensramte og dennes pårørende
 • kan samarbejde med den demensramte og dennes pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper

Indhold

 • Patientologi begrebet i forhold til demens og at forstå forskellen på normal aldring og udvikling af demenssygdom
 • Metoder i udvikling og forskning inden for demens, herunder videreudvikle en personcentreret tilgang til borgere med demens herunder reminiscens samt meningsfulde opgaver til demensramte
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, meningsfuldhed smerte, stress og håb hos den demensramte borger
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det demente menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner som eksempelvis udadreagerende adfærd samt normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
 • At være pårørende - pårørendes situation og deres forhold til den demente og de professionelle

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Start
12.09.2018

Slut
20.12.2018

Tilmeldingsfrist
18.05.2018

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage.

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD