Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling

Diplommodulet ”Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling” sætter fokus på kompetencer, viden og færdigheder til at forestå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis. Herunder en løbende og systematisk beskrivelse, vurdering og analyse af sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Indhold

De centrale temaer for diplommodulet omhandler kvalitet i dagtilbud og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer gennem et systematisk arbejde med evaluering og dokumentation. Det betyder, at du kommer til at arbejde med dokumentation og evaluering som faglige ledelsesværktøjer, der både kan drive udviklingen af institutionens læringsmiljø og begrunde den pædagogiske praksis over for forældre og forvaltning. Du kommer også til at arbejde opbygning af dagtilbuddets evalueringskultur, således evalueringer og brugen af evalueringsviden systematisk integreres i organisationens praksis.

På dette diplommodul får du viden, færdigheder og kompetencer indenfor:

  • Forskellige videns- og forskningsinformerede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer
  • Systematisk undersøgelse og vurdering af pædagogisk praksis
  • Anvendelse af forskningsinformeret viden og data
  • Ledelse og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår meningsfuldt
  • Identifikation af udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbud

Arbejdsform

Inden undervisningens start anmodes du om at undersøge, hvilke relevante data dagtilbuddet aktuelt ligger inde med samt beskrive hvorvidt og hvorledes disse data anvendes på nuværende tidspunkt, og/eller er relevante i arbejdet med at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i forhold til indhold og fokus i den styrkede pædagogiske læreplan. Oversigt over dataformer og beskrivelsen indgår i undervisningen som afsæt for, at de studerende forholder sig til relationen mellem faglig ledelse, evaluering og kvalitet i dagtilbud i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan.

Som studerende bidrager du aktivt til at relatere modulets emneområder til praksis ved at fremlægge egne relevante problemstillinger, cases, erfaringer, udfordringer og fortællinger fra deres institution, der retter sig mod den pædagogiske læreplan og arbejdet med kvalitetsudvikling, evaluering og faglig ledelse.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 8.30-15.30, samt vejledning og eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på diplommodulet, skal du have en BA-uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Start
09.04.2019

Slut
18.06.2019

Tilmeldingsfrist
27.02.2019

Tidspunkt
9.4 + 23.4 + 7.5 + 21.5 + 28.5
Eksamen 18.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION