Økonomisk analyse

Formålet er at sætte den studerende i stand til at udarbejde økonomiske analyser og vurdere fx en kommunes økonomiske situation på basis af økonomisk empiri

Indhold

På faget bliver der arbejdet med praksisnære problemstillinger fra de studerendes egne arbejdspladser - eller cases, som ligner. Der arbejdes bl.a. med brug af nøgletal, benchmarking, tidsrække-analyser, modelberegninger og fremskrivninger, cost benefit analyser, fordelinger, test af hypoteser, stikprøveteori, årsagssammenhænge og regressionsanalyser. De studerende lærer de mest anvendelige og mest benyttede værktøjer til at beskrive, analysere og tolke økonomiske data. Fx metoder til at sammenligne kvalitet og ressourceforbrug. De studerende lærer om begrænsninger og muligheder ved de forskellige metoder og bliver trænet i at forholde sig kritisk til både data og analyseresultater.

En plan for de enkelte lektioner og deres indhold udleveres senest ved undervisningens start. Undervisningen vil som hovedregel følge denne vejledende lektionsplan. Planen kan dog fraviges, når de studerende og underviseren læreren finder det hensigtsmæssigt. Undervisningsformen kan veksle mellem læreroplæg, gruppearbejde, plenumdebat og øvelser.

Mål for læringsudbyttet

Viden

Den studerende skal

  • have et indgående kendskab til brug af nøgletal og benchmarking i økonomiske analyser
  • kende de mest benyttede statistiske værktøjer til beskrivelse og tolkning af økonomiske data
  • have kendskab begrænsninger og muligheder ved anvendelsen af de forskellige værktøjer

Færdigheder

Den studerende kan

  • foretage sammenligninger på en metodisk korrekt måde
  • beherske de mest anvendte statistiske værktøjer til udarbejdelse af økonomisk analyser
  • reflektere over analysemetoders styrker og svagheder og forholde sig kritisk til datakvalitet og metodevalg

Kompetencer

Den studerende kan

  • præsentere økonomisk talmateriale på en overskuelig måde
  • på et teoretisk grundlag vælge relevante og korrekte analysemetoder og benytte dem i praksis
  • udvikle analyseformer og -metoder
  • søge ny viden på området

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
02.09.2020

Slut
16.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
2.9 + 9.9 + 24.9 + 9.10 + 22.10 + 4.11 + 12.11
Vejledning 27.11
Eksamen 16.12

Kontakt

Lis Berith Søbygge
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation