Samarbejde på tværs

Modulets formål er at give den studerende indsigt i udfordringer og muligheder i det tværgående samarbejde mellem fag og forvaltninger og sektorer, samt at give den studerende forudsætninger for at kunne facilitere og evaluere samarbejde på tværs

Indhold

Med afsæt i professionernes kernefaglighed og samarbejdsformer arbejder den studerende med egne erfaringer fra tværgående samarbejde. Den studerende får indsigt i forandringsteori og organisationskommunikationens betydning for samarbejdet og hvordan økonomiske og juridiske rammer spiller ind i processerne. Den studerende arbejder med at udforme succeskriterier, og at facilitere og evaluere konkrete samarbejder på tværs

Læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende

 • har udviklingsbaseret viden om tværgående samarbejde i den offentlige sektor og anvendte teorier og metoder inden for området  har forståelse for hvordan organisationen kan arbejde med succeskriterier og effektmåling i forhold til tværgående samarbejde, og kan reflektere over betydningen af et evidensbaseret videngrundlag

Færdigheder 

Den studerende

 • kan opstille succeskriterier og måle effekten af samarbejder på tværs  kan vurdere praksisnære og teoretiske udfordringer i samarbejdet på tværs samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller  kan formidle økonomiske, juridiske og kommunikationsmæssige problemstillinger til samarbejdspartnere
   

Kompetencer

Den studerende 

 • kan igangsætte og facilitere samarbejde på tværs i samspil med relevante aktører  kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik  kan udvikle egen praksis og opsøge relevant ny viden og metoder

Formål

Formålet med modulet er, at give deltagerne forudsætninger for at kunne indgå som aktive medspillere i løsningen af velfærdsopgaver, der i højere grad end i dag skal løses i et samspil mellem kommune, borgere og andre relevante aktører. Et fænomen, der i denne sammenhæng kaldes ”samskabelse”.

Indhold

På modulet ser vi på, hvordan velfærdsstaten har udviklet sig og hvilke styringsforståelser, der er på spil i velfærdsinstitutionerne i dag. De studerende får en forståelse for, hvordan man som fagprofessionel kan være med til at facilitere tværfaglighed, socialt entreprenørskab og samskabelse frem for monofaglig opgavehåndtering.

Vi arbejder med de forskellige ressourceforståelser og roller, der henholdsvis fremmer eller modarbejder samskabelse. De studerende vil også arbejde med forståelsen og betydningen af hvordan kultur, relationer og kommunikation samvirker i forhold til at iscenesætte, navigere i og styre komplekse processer med mange interessenter og aktører.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal:

 • have grundlæggende kendskab de samfundsmæssige og organisatoriske udviklingstræk, der ligger til grund for samskabelse, herunder styringsparadigmer, governance og netværk
 • have viden om og forståelse for frivillighed deltagelse og social kapital og dermed forskellige aktørers muligheder i samskabende processer

Færdigheder

Den studerende skal:

 • være i stand til at identificere forskellige interessentperspektiver, kulturelementer, værdier og professionsforståelser med henblik på at definere og identificere ”et fælles tredje” i et komplekst system
 • kunne analysere og vurdere anvendeligheden af relevante perspektiver og metoder ud fra et ressourcefokus og være i stand til at designe processer, der muliggør samskabelse

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne designe, igangsætte og gennemføre inddragende og samskabende processer inden for eget arbejdsfelt
 • kunne inddrage interessenter og borgere i samskabelse af løsninger inden for eget arbejdsfelt ud fra en ressourcebaseret tilgang
 • kunne opsøge og omsætte viden og færdigheder inden for samskabelse i praksis inden for velfærdsorganisationens særlige juridiske og økonomiske rammer

Opsummering

Pris
kr. 8.300,00 momsfri

Kaffe, te, vand og morgenbrød er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
8 dage fra kl. 08.30-15.00 + eksamen. Ugeopgave udleveres 5.12 + aflevering 12.12

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelse på akademiniveau, fx Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller Kommunom. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
23.01.2019

Slut
19.06.2019

Tilmeldingsfrist
07.12.2018

Tidspunkt
23.1 + 6.2 + 27.2 + 6.3 + 20.3 + 24.4 + 1.5 + 15.5
Vejledning 22.5
Skrivecafé 5.6
Eksamen 19.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION