Bevægelse i specialklassetilbud

Vil du gerne lære mere om, hvordan du kan tænke bevægelse ind i skoletiden for elever, der ikke nødvendigvis har de samme forudsætninger eller en iboende lyst til at bevæge sige, som f.eks. elever med autisme og ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning mv.?

Folkeskoleloven fra 2014 med reformelementet om 45 min. bevægelse i gennemsnit pr. dag i skolen er også gældende for specialskoler og -klassetilbud. Aktuel forskning viser dog, at det generelt er svært at få bevægelse implementeret i almenskoledelen, og noget tyder på, at det er endnu sværere i specialklassetilbuddene.

Disse grupper af elever er, sammenlignet med børn i almindelighed, ekstra udfordrede i forhold til deres sociale samspil, kommunikation, kognitive indsigt og forståelse, samt deres motorik og/eller sundhedstilstand. Det begrænser derfor deres bevægelses- og idrætsmæssige muligheder både i skole og fritid.

Regelmæssig bevægelse og idræt kan understøtte elevernes motoriske, kropslige, kognitive f.eks. deres eksekutive funktioner og læring, sundhedsmæssige og sociale udvikling, samt for nogle af eleverne i disse målgrupper kan det forbedre deres søvn og mindske ufrivillige stereotype bevægelser. Bevægelse kan inddrages i skoletiden på forskellig vis, som deciderede bevægelsesaktiviteter, men også som bevægelseselementer i deres hverdagsrutiner i skolen uden, at det kræver de store omvæltninger for hverken elever eller fagprofessionelle.

Med indsigt i hvad fysisk aktivitet og bevægelse er og kan være, en inkluderende bevægelsespraksis, pædagogiske overvejelser, og didaktiske greb i form af f.eks. forskellige visuelle støtteredskaber før, under og efter bevægelsesaktiviteterne og i idrætsundervisningen, kan du som fagprofessionel være med til at optimere mulighederne for at fremme deltagelsen og bevægelsesglæden hos grupper af eleverne med særlige forudsætninger.

Hvad får du ud af kurset?

På 1. kursusgang får du:

  • præsenteret, hvordan vi skal forstå bevægelse og fysisk aktivitet
  • indsigt i, hvilke udfordringer og muligheder der er for at inddrage bevægelse i skoletiden, når elevgruppen oftest har svært ved at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet
  • indsigt i, hvordan eleverne qua deres diagnoser i særlig grad kan blive udfordret i en bevægelses- og idrætssetting
  • indsigt i teorier om f.eks. NEAT, sanseintegration, kognitiv træning, motivation og Aktivitetshjulet+
  • ideer til didaktiske støtteredskaber, der kan optimere elevernes deltagelse i bevægelse og idræt.

På 2. kursusgang får du:

  • mulighed for erfaringsudveksling og refleksioner af brug af støtteredskaber og teoretiske begreber i praksis i den forgangne periode
  • forslag til andre støtteredskaber og bevægelsesideer
  • fokus på egen bevægelsespraksis fremadrettet.

HUSK: Tøj som du frit kan bevæge dig i og indendørs sko.          

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til lærere og pædagoger inden for specialområdet, samt ergo- og fysioterapeuter fra børne- og handicapområdet samt andre beslægtede faggrupper med interesse for området.

Undervisningsformen

Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg, og praktisk afprøvning, hvor man som kursist selv skal være fysisk aktiv. Dette vil krydres med videoindslag fra praksis, diskussioner og refleksioner i grupper og plenum.

Underviser

Anette Bentholm Ph.D.i Idræt, fysioterapeut og lektor ved  fysioterapeutuddannelsen, UCN. Hun underviser i børn og bevægelse, og har i sin forskning primært fokus på ’Bevægelse, Inklusion og børn med særlige behov’.

Opsummering

Pris
kr. 1.200,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsgange kl. 14.00-17.00

Start
16.09.2020

Slut
14.10.2020

Tilmeldingsfrist
17.08.2020

Tidspunkt
16.9 + 14.10, kl. 14.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring