Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

Efter uddannelsen kan du med viden om lovgivning og formålet med handleplaner, tilrettelægge en pædagogisk indsats og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren

Du lærer at dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre de opnåede resultater via journalisering, referater og udarbejdelse af statusrapporter og derved medvirke til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb.

 • Mål
  Deltageren kan, med udgangspunkt i viden om lovgivning og formålet med handleplaner, tilrettelægge en pædagogisk indsats, der tager afsæt i visiterede ydelser og gældende tilbud.
 • Deltagerne kan i samarbejde og med afsæt i borgerens ønsker og behov, tilrettelægge en pædagogisk praksis der giver borgeren støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag.
 • Deltagerne har fokus på udvælgelse af relevante metoder herunder indsamling af data, observationer og analyse samt anvendelsen af dokumentation til brug for opfølgning af den tilrettelagte borgerindsats.
 • Deltageren kan benytte det understøttende dokumentationsarbejde via arbejdspladsens it-system samt synliggøre indsatsen og de opnåede resultater via journalisering, referater og udarbejdelse af statusrapporter og derved medvirke til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb.
 • Deltageren kan reflektere over de indsamlede resultater og indsatsforløb, med henblik på mulige forbedringer og tilpasninger i forhold til borgens behov, egne ønsker og livskvalitet.
 • Deltageren kan forholde sig til de mål der er i forhold til Socialtilsynets kvalitetsmodel og fokusområder indenfor arbejdet med mennesker med nedsat psykisk - og fysisk funktions nedsættelser. Deltageren kan endvidere forholde sig til målgruppevurdering, målsætning for borgerne og måling af borgerens udvikling op imod de fastlagte mål med indsatsen.
 • Deltageren kan forholde sig til, i hvor høj grad formålet med borgerindsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives.
 • Deltageren kan handle ud fra etiske overvejelser og viden om magtperspektiver i varetagelsen af jobfunktioner såsom støtte-, hjælpe- og omsorgsopgaver, i forhold til borgeren og borgerens trivsel, ret til selv- og medbestemmelse og at være aktør i eget liv.
 • Deltageren kan indgå i relevant samarbejde med pårørende, kollegaer og andre eksterne samarbejdspartnere ud fra borgerens ønsker og behov.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for voksenhandicapområdet og det socialpsykiatriske område.  Det kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter. Ligeledes er uddannelsen også rettet mod det specialpædagogiske område i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd, målgruppen er her personale der arbejder på døgninstitutioner og opholdssteder.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er på kr. 3.147,50 men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.
Er du ledig, kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
22.10.2018

Slut
26.10.2018

Tilmeldingsfrist
24.09.2018

Tidspunkt
22.10 + 23.10 + 24.10 + 26.10 + 26.10
Alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING