Fritids- og ungdomspædagogik 6-18 år – fra viden til handling

På kurset arbejdes der med grundlæggende pædagogik og relationsarbejde indenfor det fritids- og ungdomspædagogiske arbejdsfelt samt relevante social- og specialpædagogiske indsigter ift. 6-18 års området som supplement.

Kurset kvalificerer dig til at udvikle din fritids- og ungdomspædagogiske praksis samt samarbejde med relevante aktører herom – ikke mindst inddragelse af børnene og de unge selv, deres forældre samt andre med interesse for målgruppen.

Hvad får du ud af kurset?

Gennem kurset får du:

 • styrket din viden om:
  • lovgrundlaget for de fritids- og ungdomspædagogiske kerneopgaver ift. de 6-18 årige - med fokus på de værdier som fritidspædagogikken historisk og aktuelt står på samt de socio-kulturelle vilkår, der influerer på målgruppen.
  • det fritids- og ungdomspædagogiske arbejdsfelt - med fokus på det fælles faglige fundament på tværs af lovgivning og målgruppe samt pædagogisk kvalitet i fritid- og ungdomsstilbuddet.
  • hvad der kendetegner målgruppen anno 2020, karakteriserer et godt børne- og ungdomsliv samt nuanceret forståelse for hvad, der kan udfordre deres trivsel, læringsudbytte og mestring over evne – herunder ny udsathed
  • den pædagogiske myndighedsopgave, og hvordan du professionelt kan bidrage ind i det tværfaglige samarbejde.
 • styrket din evne til at reflektere over, analysere, fagligt begrunde og dynamisk arbejde med, hvornår og hvordan, der kan bygges bro mellem det almen-, social- og specialpædagogiske arbejde i fritids- og ungdomstilbuddet.
 • praksisnær inspiration, redskaber og metoder til systematisk at planlægge, understøtte, udfordre, udvikle og evaluere dit fritids- og ungdomspædagogiske arbejde med og for målgruppen.

Hvordan arbejder vi på kurset?

Kursusforløbet er et fagspecifikt kursus bestående af 5 moduler af 6 undervisningslektioner (i alt 30 timer). Modulerne kan dog tages enkeltvis, såfremt det ønskes.

Kurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvilket betyder, at de enkelte moduler afvikles med ca. en måned imellem hver, hvor der er indlagt små opgaver i egen praksis, så du har mulighed for at afprøve noget af inspirationen i mellemtiden.

Der udstedes kursusbevis ved deltagelse i hele kursusforløbet.

Målgruppe

Kurset er for dig, der varetager fritids-og ungdomspædagogisk arbejde med børn og unge i alderen 6-18 år og som ønsker praksisnær kompetenceudvikling. Kurset henvender sig primært til medarbejdere i SFO, fritidsklub og ungdomsskoleregi men har også relevans for andre med interesse for målgruppen eks. boligsociale medarbejdere, indenfor fritidsaktiviteter og foreningsliv og/eller frivillighedsområdet.

Fagligt fokus og indhold på de enkelte moduler:
 

Modul 1: Fritids-og ungdomspædagogisk arbejde - mod fælles faglighed, kvalitet og praksisudvikling

 • Lovgivningen som afsæt for forståelsen af de forskellige kerneopgaver, målgrupper samt formål og mål for det pædagogiske arbejde
 • Det fælles pædagogiske grundlag, de voksnes ansvar og etik
 • Pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomspædagogisk arbejde
 • Børneperspektivet i det fritids-og ungdomspædagogiske arbejde – inddragelse, medbestemmelse og indflydelse på eget hverdagsliv.
 • At samtale sig til viden og forståelse

Modul 2: Grundlæggende relationsarbejde og anerkendende pædagogik ift. de 6-18-årige – de voksnes ansvar og betydning

 • Hvorfor, hvad og hvordan relationsarbejde og anerkendende pædagogik?
 • Anerkendelse, empati og spejlneuroner
 • Selvregulering og udvikling af selvkontrol
 • Udviklingsstøttende samtaler

Modul 3: Børn og unge anno 2020 – det gode børne- og ungdomsliv samt de jævnaldrenes betydning

 • Myter og facts ift. målgruppen og moderne ungdomskultur
 • De jævnaldrenes, fællesskabets og venskabers betydning
 • Identitet, dannelse og demokrati
 • Livsduelighed og mestring
 • ”Det fælles tredje” - når leg, samvær og aktiviteter giver mening

Modul 4. Børn og unge på kanten – samarbejde og kommunikation med og om dem

 • Børn og unge i udsatte positioner og i risiko for marginalisering - social udsathed som begreb og chanceulighed
 • Trivsel og mistrivsel – herunder ny udsathed
 • In- og eksklusionsmekanismer i fællesskaberne – på tværs af arenaer (både analogt og digitalt)
 • Underretninger, tidlig opsporing og forebyggelse
 • Samarbejdet med forældre og tværfagligt samarbejde

Modul 5: Systematisk praksisudvikling, evalueringskultur og didaktik

 • Evaluering vs. refleksion
 • Systematisk observation og dokumentation i og af praksis
 • Didaktik (planlægning) – pædagogikkens hvorfor, hvad og hvordan

Støtteberettiget kursus

Fagspecifikke kurser er støtteberettiget i forhold til den kommunale kompetencefond.

Her kan du læse mere om den kommunale kompetencefond.

Underviser:
Adjunkt Lise-Lotte Poulsen, UCNact2learn Pædagogik og Læring.

Lise-Lotte har bred erfaring indenfor såvel almen- som social- og specialpædagogisk arbejde og underviser primært på dagtilbuds- og skoleområdet, bl.a. på diplommodulerne: a) Leg, kreativitet og læring, b) Social-kognitive udviklingsforstyrrelser samt c) Den styrkede pædagogiske læreplan. Lise-Lotte er derudover certificeret underviser i Relations- og ressourceorienteret pædagogik samt ECERS-observatør.

Opsummering

Pris
kr. 6.500,00 ekskl. moms

Morgenbrød, kaffe og eftermiddagsfrugt indgår. Frokost kan købes i kantinen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 undervisningsgange kl. 8.30-14.30

Start
01.10.2020

Slut
04.02.2021

Tilmeldingsfrist
01.09.2020

Tidspunkt
1.10 + 5.11 + 2.12 + 7.1 + 4.2

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring