Læringsdage for pædagoger og faglige fyrtårne - Den styrkede pædagogiske læreplan

Læringsforløb for alle pædagoger, der er tiltænkt en særlig funktion i forhold til at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi gør opmærksomme på, at læringsforløbet opfylder de ministerielle krav som er knyttet til puljemidler vedr. ”stærke dagtilbud”

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner samt dagplejepædagoger, der er tiltænkt en særlig funktion ift. at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan.

Omfang

Læringsforløbet omfatter 22,5 timer fordelt på 3 dage. Der er 3-4 uger mellem hver læringsdag. Der bør afsættes tid til undervisningsforberedelse samt forberedelse af praksisopgaver/aktioner og prøvehandlinger i egen institution mellem de enkelte uv.gange. Desuden anbefales det at prioritere den efterfølgende organisatoriske forankring i form af understøttende strukturer, fx i personalegruppen og på tværs af dagtilbud.

Indhold

Dagenes indhold veksler mellem faglige oplæg, gruppedrøftelser, øvelser samt planlægning ift. egen praksis.

Læringsforløbet for pædagoger/faglige fyrtårn vil have fokus på:

  • Pædagogen som faglig ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan
  • Den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker
  • Viden om ”det nye” i læreplanen og det styrkede grundlag: bl.a. børneperspektiver, dannelse, barnesyn, leg, læring, børnefællesskaber, forældresamarbejde, sammenhæng i overgange, arbejdet med at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen, rutinesituationer, børn i udsatte positioner, evalueringskultur i daginstitutionen.
  • Aktionslæring og inspiration til nye praksistiltag hjemme i egen institution

Læringsmål

Læringsforløbet for faglige fyrtårne vil styrke pædagogernes viden, faglighed og proceskompetencer med henblik på at realisere indholdet i Den styrkede pædagogiske læreplan. I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden og stærkere færdigheder i forhold til at varetage rollen som et ”fagligt fyrtårn”, der i samarbejde med lederen skaber gode læringsmiljøer og faglige fællesskaber med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold.

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet er målet, at de

  • kan indgå i samarbejde med kolleger, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
  • kan påtage sig ansvar for at facilitere faglig sparring i medarbejdergruppen.
  • har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ’forstyrrelser’, der stiller krav til forandring af praksis.
  • har opnået indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
  • kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et aktionslæringsforløb, hvor der imellem læringsdagene arbejdes med at omsætte og forankre ny viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer

UCN anbefaler at forløbet indtænkes ud fra strukturen 20-30-50 %.

I de 20% ligger fokus på forberedelsen for deltagerne og institutionen før opstart af undervisningen. De 30% består af de tre læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne får mulighed for sparring og feedback. De 50% er forbeholdt kommunal og institutionel forankring idet der, ift. at sikre transfer, er behov for ledelsesinvolvering samt fokus på implementering.

Opsummering

Pris
kr. 3.790,00 ekskl. moms

Incl. formiddagsbrød og kaffe/the.

Holdet oprettes ved minimum 18 deltagere.

Forløbet kan rekvireres for hele hold med minimum 18 deltagere og undervisningen placeres lokalt eller på en af UCNs adresser i Thisted eller Hjørring.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 08.30-15.30.

Start
23.04.2020

Slut
18.06.2020

Tilmeldingsfrist
27.03.2020

Tidspunkt
23.4 + 12.5 + 18.6

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring