Læringsforløb for faglige ledere - Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi udbyder dette forår læringsforløb for faglige ledere ift. arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Vi gør opmærksomme på, at læringsforløbet opfylder de ministerielle krav som er knyttet til puljemidler vedr. ”stærke dagtilbud”.

Målgruppe

Målgruppen for dette læringsforløb er faglige ledere på dagtilbudsområdet. Dvs. den daglige pædagogiske ledelse, herunder ledere i daginstitutioner og dagpleje, samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar.

Omfang

Læringsforløbet omfatter 22,5 timer fordelt på 3 dage. Der er 3-4 uger mellem hver læringsdag. Der bør afsættes tid til undervisningsforberedelse samt forberedelse af praksisopgaver/aktioner og prøvehandlinger i egen institution mellem de enkelte uv.gange. Desuden anbefales det at prioritere den efterfølgende organisatoriske forankring i form af f.eks. læringsfællesskaber, netværk og aktionslæringsforløb. Som led i forløbet dannes læringsgrupper, der arbejder sammen under og – som en mulighed -efter forløbet. Har kommunen etablerede netværk, klynger eller andet, kan læringsgrupperne dannes på baggrund af disse.

Indhold

Dagenes indhold veksler mellem faglige oplæg, gruppedrøftelser, øvelser samt planlægning ift. egen praksis. Gruppearbejdet på læringsdagene tilrettelægges med udgangspunkt i og med direkte relevans for deltagernes konkrete praksis.  Mellem læringsdagene arbejdes med aktioner/prøvehandlinger med henblik på at omsætte ny viden ind i den ledelsesmæssige praksis.

Læringsmål

Når deltagerne har afsluttet læringsforløbet for faglige ledere, er målet at de:

  • har bygget videre på deres viden om og færdigheder i forhold til faglig ledelse af pædagogiske processer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplans indhold.
  • har fået mere indsigt i forskellige faglige ledelsesformer og rollen som faglig pædagogisk leder, der kan organisere arbejdet med gode pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud.
  • har viden om og øvet sig i at samarbejde med faglige fyrtårne (faglige ressourcepersoner i medarbejdergruppen) om udviklingen af den pædagogiske praksis og af faglige fællesskaber.
  • har indsigt i væsentlige tilgange til fornyelse af og forandringer i det pædagogiske arbejde, herunder at de kan spotte, omsætte og skabe relevante ”forstyrrelser”, der stiller krav til forandring af praksis.
  • har opnået større viden om nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt hvad der kendetegner og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, en god evalueringskultur og stærke faglige fællesskaber.
  • har arbejdet med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske ledelse.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et splitforløb, hvor der imellem læringsdagene arbejdes med at omsætte og forankre ny viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer

UCN anbefaler at forløbet indtænkes ud fra strukturen 20-30-50 %.

I de 20% ligger fokus på forberedelsen for deltagerne og institutionen før opstart af undervisningen. De 30% består af de tre læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne får mulighed for sparring og feedback. De 50% er forbeholdt kommunal og institutionel forankring idet der, ift. at sikre transfer, er behov for ledelsesinvolvering samt fokus på implementering.

Før forløbet

Det anbefales, at deltagerne forud for forløbet kortlægger institutionens arbejde og udfordringer inden for læreplanstemaerne (kortlægningen udarbejdes sammen med medarbejderne eller ressourcepersoner i medarbejdergruppen). UCN act2learn udarbejder inspirationsspørgsmål til kortlægningen, som vil indgå i undervisningen.

Efter forløbet

Læringsgrupperne danner ramme om f.eks.:

  • Observationer og professionel feedback
  • Fortsatte drøftelser af læreplanstemaer og gode læringsmiljøer og arbejde hermed

Hvis kommunen sideløbende har andre kompetenceudviklingstiltag for ledere med afsæt i arbejdet med den styrkede læreplan, kan de fortsatte drøftelser af læreplanstemaerne med fordel tænkes sammen med dem.

Opsummering

Pris
kr. 3.790,00 ekskl. moms

Incl. formiddagsbrød og kaffe/the.

Holdet oprettes ved minimum 18 deltagere.

Forløbet kan rekvireres for hele hold med minimum 18 deltagere og undervisningen placeres lokalt eller på en af UCNs adresser i Thisted eller Hjørring.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 08.30-15.30.

Start
26.03.2020

Slut
28.05.2020

Tilmeldingsfrist
06.03.2020

Tidspunkt
26.3 + 23.4 + 28.5

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring