Maddannelse - Skoleområdet - Trin 2

Få redskaber til videre kvalificering og forankring af arbejdet med mad og måltider i skolens hverdag. Forløbet understøtter forandringer i egen praksis mhp. forankring af sundhedsfremme og maddannelse fag og praksis

Formål

Formålet med kurserne er, at du opnår sundhedspædagogiske kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere tiltag i skolens hverdag med maddannelse, måltider og sundhed som omdrejningspunkt.

Dette opnås ved, at du:

  • får udbygget den grundlæggende maddannelsesfaglighed erhvervet fra trin 1
  • erhverver dig viden og færdigheder gennem praktiske øvelser til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning og gennemførelse af større og mindre tiltag og forløb i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i skole – i samarbejde med kolleger, elever, forældre og det omgivende samfund f. eks. lokale fødevareproducenter, fødevarevirksomheder og skolehaver
  • får indblik i, hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed kan blive en vigtig del af skolens almene dannelsesprojekt generelt og igennem sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, madkundskab og andre fag, f.eks. naturfagene. 
  • får kendskab til forskellige metoder til at undervise eleverne i sundhed, madglæde og madkultur og udvikle deres kompetencer til at blive kritisk tænkende forbrugere, der træffer selvstændige, oplyste valg også ift. mad, måltider og sundhed
  • får større indsigt i måltidet, madens betydning og madens rolle i skoleliv og hverdagen med eleverne
  • får redskaber til professionel, organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i skolen som organisation.

Indhold

Kurset sigter mod at kvalificere lærere og pædagogisk personale til at arbejde med maddannelse, måltider og sundhed med afsæt i deres faglighed, profession og praksis, og som del af almendannelsen - fra dannelsesbegreb til pædagogisk praksis. Herunder også at inddrage både lærernes individuelle pædagogisk-didaktiske praksis og organisatoriske tiltag, der omfatter hele organisationen, f.eks. at udvikle handleplaner inden for mad og måltider.

Kurset tager afsæt i skolens rolle omkring ”mad i skolen” inden for undervisningen og rammerne for dagens måltider. Hvordan kan man udvikle skolens professionelle tilgang til ”mad i skolen” i forhold til sundhed, maddannelse og måltider ved at koble undervisningen og de rammer skolen sætter for elevernes måltider?

Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan deltagerne kan arbejde med maden ud fra forskellige perspektiver i skolens hverdag.

Kursusforløbet er tilrettelagt som tre kursusdage med hver sit fokusområde: 

Kursusdag 1:

Skolen som ramme for maddannelse, sundhed og måltider

Kurset udbygger grundlæggende teoretiske og praksisorienteret viden og færdigheder fra trin 1 og understøtter deltagerne i at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere konkrete forandringsprocesser i egen praksis. Konkrete eksempler vil være selvvalgte temaer i tilknytning til den åbne skole med koblingen til udeskole. Hvordan disse nye læringsrum kan bidrage til at styrke elevernes handlekompetence inden for maddannelse, måltider og sundhed på din skole samtidig med at din professionelle kompetencer udvikles.

Kursusdag 2:

Undervisningen som ramme for maddannelse, sundhed og måltider

Kurset udbygger den grundlæggende teoretiske og praksisorientrede viden og færdigheder fra trin 1, inden for smagsdidaktik, fødevarebevidsthed, bæredygtighed og verdensmålene. Der sættes fokus på, hvordan skolens fag kan bidrage og understøtte elevernes læring inden for maddannelse, måltider og sundhed gennem tværfaglige undervisningsforløb med udgangspunkt i faglige oplæg.

Kursusdag 3:

Måltidet i skolen – fra maddannelse til almendannelse

Kurset sigter mod at give en bred indsigt i madens betydning for elevernes dannelse samt vigtigheden af måltidets rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer, som ønsker at styrke undervisningen i forhold til maddannelse.

På kursusdagen undersøges, hvordan skolen kan inkludere måltidet som en dannelsesmæssig, organisatorisk, social og pædagogisk ressource, der kan udvikle skolens madkultur og elevernes trivsel. Der formidles begreber, forståelser og nye inspirationsmaterialer til udviklingen af skoledagens måltidet i kobling med bidrag fra både sundhedspædagogiske og maddannelsesteoretiske perspektiver.

Hvordan arbejder vi på kurset?

Kursusdagene giver dig viden, inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du sammen med dine kolleger med kan arbejde sundhedspædagogisk og dannelsesorienteret med mad, måltider og sundhed i skolen.

Kursusdagene vil understøtte forandringsprocesser i din egen og i skolens praksis, hvor I ud fra lokale behov og ønsker bistås i at sætte mad, måltider og sundhed på dagsordenen som en vigtig del af skolens almene dannelsesprojekt - sammen med eleverne.

Kursusdagene vil sætte et særligt fokus på at kvalificere dig til at kunne omsætte sundhedsviden til sundhedspædagogisk praksis inden for dine ansvarsområder og faggrænser. Det vil ske konkret ved at arbejde med forskellige metoder til involvering af eleverne i det perspektiv, at de udvikler handlekompetencer og får lyst, mod, vilje og evne til at træffe velovervejede valg, her og nu – og i fremtiden. Kursusdagene vil også inddrage forskellige tilgange til, hvordan man kan agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der har gennemført kursusdagen ”Maddannelse i praksis”, og som ønsker at videreudvikle skolens praksis i relation til maddannelse, måltider og sundhed på alle klassetrin. Målgruppen er såvel lærere, der underviser i Madkundskab samt lærere der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

Med henblik på at skabe progression og sammenhæng omkring maddannelse, måltider og sundhed i skolen, kan man med fordel sende repræsentanter fra både indskoling, mellemtrin og overbygning på kurset.

 

Opsummering

Pris
kr. 3.900,00 ekskl. moms

Incl. forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 09.00-15.00

Start
30.09.2020

Slut
25.11.2020

Tilmeldingsfrist
15.06.2020

Tidspunkt
30.9 + 21.10 + 25.11, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring