Opkvalificering af erfarne kliniske vejledere - Hold 2

Dette kursus henvender sig til sygeplejersker der fungerer som kliniske vejledere

Du tilbydes opkvalificering ift. den reviderende uddannelsesordning på sygeplejerskeuddannelsen, med fokus på refleksivpraksislæring og vejledning.

Du bliver introduceret til forskellige vurderingsredskaber fx SOLO-taksonomien og at give feedback/feed forward til studerende. Derforuden arbejdes der med evidensbaseret praksis, argumentationsteori og begreberne ”Fundamentals of Care” og ”Relationel koordinering”.

Kompetenceudviklingsforløbet er opbygget af 2 x 2 dage, hvor der i perioden mellem de to kursusgange er en 3-4 ugers periode hvor den kliniske vejleder skal arbejde med en action learning opgave.

Program

Dag 1 kl. 09.00-15.00

På den første dag sætter vi din vejlederrolle under lup og drøfter, hvordan ansvaret for den studerendes læring placeres, hvor det bør være - hos den studerende selv. Vi skal drøfte, hvordan vi kan understøtte de studerendes læringsforløb bedst muligt gennem forskellige metoder til vejledning:

 • Refleksiv Praksis læring
  Hvad ligger der bag UCN´s fælles læringstilgang, og hvordan kan tilgangen sættes i spil i det kliniske læringsforløb?
 • Feedback og Feed Forward
  Indføring i metoder til vejledning der kan understøtte dig som klinisk vejleder til at give den studerende en feedback, der er konstruktiv og skaber læring
 • Professionel vejledning
  Hvordan forholder du dig, når relationen udfordres af de svære vejledningsforløb eller den gode studerende?

Dag 2 kl. 09.00-15.00

På dag 2 skal du arbejde med, hvordan du som klinisk vejleder kan inspirere og kvalificere din tilrettelæggelse af læringsforløb i klinisk praksis og samtidig øge vejledningskvaliteten. Du vil blive introduceret til SOLO-taksonomien, der kan bidrage til at kvalificere samarbejdet med studerende, sikre klare og tydelige krav og progression i deres uddannelse og integrere den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i klinisk praksis.

Du introduceres for 7-trinsskalaen og hvordan kvalificere og begrunde din vurdering af den studerende præstation.

Afslutningsvis introduceres der til en ”action learning opgave” hvor du skal videooptage en ca. 5-10 min. vejledningsscience med en studerende, hvor SOLO-taksonomien inddrages og hvor der gives feedback. Refleksion over denne opgave vil finde sted på dag 3 i mindre grupper.

Dag 3 kl. 08.00-15.00

Kl. 08.00 - 10.00

Opsamling på ”action learningsopgave”- videoøvelse med feedback

Kl. 10.15 – 11.45

Begrebsrammen ’Fundamentals of Care’ vil blive præsenteret samt overvejelser ift. hvorledes begrebsrammen kan anvendes med henblik på at kvalitetssikre sygeplejen. Introduktionen til begrebsrammen vil bliver efterfulgt af gruppearbejde, hvor øvelsen er at anvende begrebsrammen som refleksionsredskab. Afslutningsvis vil sammenhængen mellem ’Fundamentals of Care’ og evidensbaseret praksis blive fremhævet.

Afsættet for formiddagen vil være:

 • Hvorfor ‘Fundamentals of Care’?
 • Historien bag ‘Fundamentals of Care’
 • Begrebsrammen ‘Fundamentals of Care’

Kl. 12.30 - 15.00

Der arbejdes med evidensbaseret praksis, herunder argumentationsteori. Fokus vil være at få et indblik i hvad evidensbaseret praksis er, samt hvilke forudsætninger klinikeren skal have for at yde en evidensbaseret praksis. Ydermere skal vi arbejde med faglig argumentation, og hvordan det relaterer sig til evidensbaseret praksis, ligesom der arbejdes med, hvorledes vejleder kan understøtte de studerende i dette.

Afsættet for eftermiddagen vil være:

 • Argumentationsteori
  En kort introduktion til argumentationsteori med særligt fokus på mundtlig argumentation
 • Evidensbaseret Praksis
  Introduktion til klinisk beslutningstagen i en ramme af evidensbaseret praksis
  Introduktion til fremmende og hæmmende faktorer for en evidensbaseret praksis
  Introduktion til hvorledes understøttes studerende i en evidensbaseret praksis

Dag 4 kl. 09.00-15.00

Kl. 09-00 – 11.45

På dag 4 skal du arbejde med tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forhold til, hvordan studerende kan faciliteres til at formulere fælles tværprofessionelle, tværsektorielle mål, så alle tager ejerskab for målet. Endvidere skal du arbejde med, hvordan patienten kan inddrages i dette på en værdig og etisk måde.

På dagen vil vi endvidere arbejde med arbejde med:

 • Baggrunden for tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i uddannelsesregi
 • ”Mindsettet” for etablering af tværprofessionelle elementer i den kliniske praktik
 • Vejledere og undervisere som rollemodeller
 • Rammer og mål for den tværprofessionelle læring
 • Fra Relationel Koordinering: Studerendes samarbejde ud fra fælles mål, fælles viden og gensidig respekt
 • Erfaringer fra Tværfaglige Uddannelsesgrupper – overførbarhed til nye bekendtgørelseskrav
 • Tværsektorielt samarbejde Hvordan kommer du konkret videre med opgaverne i relation til tværprofessionelle og tværsektorielle aktiviteter

Kl. 12.30 - 15.00

I eftermiddagens undervisning vil du få viden om begrebet ”relationel koordinering”, samt indsigt i hvordan det kan anvendes som referenceramme og prioriteringsværktøj i forbindelse med forbedringsindsatser, der har til formål at styrke et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde.

Afsættet i undervisningen vil være:

 • Introduktion til begrebet Relationel Koordinering, der anvendes som et udtryk for kvaliteten af samarbejdet og defineres ud fra syv specifikke kommunikations- og relationsdimensioner
 • Anvendelse af Relationel Koordinering som referenceramme og prioriteringsværktøj. 
 • Analyse af den relationelle koordinering i konkrete tværfaglige og/eller tværsektorielle samarbejdsrelationer omkring en fælles opgave

 

 

Opsummering

Pris
kr. 4.560,00 ekskl. moms

Inkl. forplejning

Kurset gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage

Start
29.04.2019

Slut
22.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.04.2019

Tidspunkt
29.4 + 30.4 + 21.5 + 22.5

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD