Værkstedskursus i leg - Fra viden til handling (2-dags)

Den styrkede pædagogiske læreplan peger på legen som grundlæggende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Med udgangspunkt i det moderne barnesyn, det brede læringsbegreb og en relationel forståelse af læring og udvikling tages et opgør med begrebet fri leg - forstået som fri for voksne. De fagprofessionelles involvering i og understøttelse af legen bliver derfor et centralt omdrejningspunkt for pædagogisk praksis fremadrettet. Legeforskningen peger dog på, at ”Professionen og feltet tilsyneladende mangler inspiration og metoder ift. hvordan”. (Ditte Winther-Lindquist (2015).

Der kaldes således på praksisnær viden, der kan understøtte det pædagogiske personale i praksisudviklingen og kulturændringen. Formålet med dette to-dages værkstedskursus er netop at bidrage med inspiration til dig og dine kolleger ift. det videre arbejde med at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i legen på et professionsfagligt grundlag. 

Indholdet på dag 1 og 2 er forskelligt og kan med fordel tages i forlængelse af hinanden, men dagene kan også tages enkeltvis. De afvikles med ca. en måned imellem hver, så du har mulighed for at afprøve noget af inspirationen i mellemtiden.

DAG 1: Understøttelse af børns LEG i dagtilbuddet (0-6år)

Er du nysgerrig efter at vide mere om leg, de forskellige typer af leg, deres funktion og betydning for børn samt sammenhængen med sprog og tænkning? Savner du viden om, hvad der kendetegner lege-og læringsmiljøer af høj kvalitet? Er du i tvivl om, hvad din rolle kan/skal være i legen?  Ønsker du mere viden om og praksisnær inspiration til, hvordan du legedidaktisk og pædagogisk kan understøtte legen og organisere gode hverdagsbetingelser for børnenes legeudfoldelse. Så er dette værkstedskursus, dag 1, noget for dig.

Fokus: Hvad er leg, forskellige typer af leg, deres funktion og betydning for børn samt sammenhængen ml. leg, krop og hjerne. Hvordan kan du medvirke til et pædagogisk lege-og læringsmiljø – hele dagen for alle børn? Vi ser på indretningen af det fysiske miljø, tilgængeligheden af legetøj, organiseringen, den voksnes rolle samt ”arven” fra relations- og ressourceorienteret pædagogik.

DAG 2: Rammesat leg og pædagogiske legeaktiviteter ift. børn, der står udenfor legen

Brænder du for at gøre en positiv forskel for børnene i dit dagtilbud, så de alle får mulighed for at trives, lære, udvikles og dannes? Kender du alligevel til børn, der ofte kommer i legevanskeligheder og som i mange af hverdagens pædagogiske sammenhænge bevæger sig på kanten af børnefællesskabet? Den styrkede pædagogiske læreplan foreskriver, at det løbende skal vurderes, om det er nødvendigt at rammesætte legen og inddrage pædagogiske legeaktiviteter ift. de børn, der står udenfor legen. Ønsker du mere viden om og praksisnær inspiration til, hvordan du didaktisk og pædagogisk kan arbejde med den rammesatte leg og børn, der står udenfor legen. Så er dette værkstedskursus, dag 2, noget for dig.

Fokus: Hvad skal børn kunne for at indgå i leg? Børn i legevanskeligheder – generelle kendetegn og udløsende situationer. Hvordan kan du fremme børns mulighed for deltagelse i leg og intervenere efter behov? Vi ser dels på hverdagens ad-hoc understøttelse og dels den planlagte pædagogiske intervention – herunder præsenteres du for to konkrete metoder, der er afprøvet og fungerer i praksis - hhv. legegrupper og legeværksteder.

2-dags forløb

Begge dage inddrager aktuel forskning om leg og læringsmiljøer i dagtilbud af høj kvalitet, relevant teori samt din praksis. Dagene vil derfor veksle mellem oplæg fra underviser og din aktive medvirken, refleksion og dialog om, hvordan det kan omsættes til din pædagogiske praksis, organiseres og realiseres i din institution.

Som en del af din aktive medvirken forventes det, at du vil bringe en lille del af din praksis i spil – enten i form af en praksisfortælling, et still-billede eller videoklip. Du vil derfor ca. 14 dage før kursusstart få nærmere info ift. hvad du skal forberede og medbringe på kurset.

Kursusforløb

Du har også mulighed for at tilmelde dig kursusforløbet enkeltvis

  • Dag 1 - Understøttelse af børns LEG i dagtilbuddet (0-6 år)
  • Dag 2 - Rammesat leg  og pædagogiske legeaktiviteter ift. børn, der står udenfor legen

Målgruppe: Pædagoger i dagtilbud 0-6 år, støttepædagoger, sprogpædagoger samt personale, der vejleder i dagtilbud, f.eks. indsatspædagoger, sprogvejleder, dagplejepædagoger, børne-terapeuter.

Underviser: Adjunkt Lise-Lotte Poulsen, UCNact2learn Pædagogik og Læring. Lise-Lotte underviser primært indenfor dagtilbudsområdet, bl.a. ift. Den styrkede pædagogiske læreplan, KVALid, PD: Leg, kreativitet og læring samt PD: Social-kognitive udviklingsforstyrrelser. Lise-Lotte er derudover certificeret ICDP-træner og ECERS-observatør.

Opsummering

Pris
kr. 2.640,00 ekskl. moms

Inkl. fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsdage

Start
12.03.2020

Slut
16.04.2020

Tilmeldingsfrist
01.03.2020

Tidspunkt
12.3 + 16.4

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring