24. maj 2018

Faglig ledelse i dagtilbud

​Ledere i dagtilbud skal rustes til nye opgaver og blandt andet udvikle en stærk evalueringskultur, så man løbende vurderer om dagtilbuddet er på rette vej. Derfor udbyder UCN act2learn fra september nye diplommoduler med fokus på faglig ledelse i dagtilbud.

Af Elsebeth Wiwe, ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn, elw@ucnact2learn.dk

1. juli i år træder en ny dagtilbudslov i kraft, der sætter rammen for børns trivsel, læring og udvikling i de danske dagtilbud. Den nye dagtilbudslov indeholder blandt andet en ny styrket læreplan, der rummer et pædagogisk grundlag for det pædagogiske arbejde med børn i 0-5 års alderen.

Regeringen har afsat 164 mio. kr. til opkvalificering af dagtilbudsområdet i forhold til det nye lovgrundlag og den styrkede læreplan. Alle kommuner har haft mulighed for at søge om at få en andel i puljen fordelt efter børnetallet i kommunen.

Professionshøjskolerne er derfor i gang med at udvikle nye diplommoduler og læringsforløb målrettet faglige ledere i dagtilbud, pædagoger, dagplejere og forvaltningsmedarbejdere. Diplommodulerne og læringsforløbene skal understøtte realiseringen af den styrkede læreplan.

På UCN act2learn udbyder vi både nye diplommoduler og kortere læringsforløb efter sommerferien. Kommunerne kan sende faglige ledere og pædagogisk personale på åbne forløb på UCN eller få designet individuelle forløb baseret på konkrete behov i kommunen.

Nye diplommoduler i faglig ledelse

Den pædagogiske ledelse er helt central i den styrkede læreplan, hvor det pædagogiske grundlag fordrer en leder, der kan lede på fagligheden. En ledelse, der er meget synlig og rammesættende i institutionen, når det handler om medarbejdernes tilrettelæggelse af læringsmiljøer og evalueringspraksis.

De faglige ledere skal med andre ord blive dygtige til at skabe en organisation, hvor pædagogerne udvikler læringsfællesskaber med opmærksomhed på både børnenes og medarbejdernes læring. Ledelsen skal igennem en stærk evalueringskultur løbende vurdere, om dagtilbuddet er på rette vej. Det handler om at blive opmærksomme på, hvad der virker og hvad der kan gøres bedre.

Der er på denne baggrund blandt andet udviklet to nye diplommoduler henvendt til faglige ledere:

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Diplommodulerne svarer begge til 5 ECTS point.

Hvad er det nye?

Forskning har i de senere år påpeget, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for barnets mulighed for at trives, lære, udvikle og danne sig.

Undersøgelser i de danske dagtilbud viser dog, at der hersker mange forskellige forståelser af, hvad dagtilbuddet skal kunne. Dagtilbuddene har svært ved at sætte mål for børns læring, og målene er ofte aktivitetsmål og ikke læringsmål.  Undersøgelserne viser desuden, at det pædagogiske arbejde ikke evalueres systematisk i dagtilbuddene.

Disse resultater giver stof til eftertanke. Og selvom nogle vil hævde, at den styrkede læreplan ikke er så ny endda, så er der flere områder, der får et forstærket fokus fremadrettet. Et fokus, der kommer til udtryk i et pædagogisk grundlag, hvor børns trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes i dagtilbud, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Leg i fokus

Den nye dagtilbudslov relancerer dermed legen, som helt grundlæggende i barnets første fem leveår, hvilket mange inden for pædagogfaget hilsner velkomment tilbage på den pædagogiske scene.

Et nyt bredere læringsbegreb inviteres i den styrkede læreplan, hvor forståelsen er at børn lærer ved at eksperimentere, bruge fantasien, lege, bruge krop og sanser, turde begå fejl og ved at arbejde med både emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

De nye toner giver de faglige ledere en helt særlig opgave, der handler om at skabe et fagligt råderum båret af pædagogiske begrundede valg af metoder og tilgange, samt praksisnære evalueringsredskaber, der fremmer en faglig refleksion.

De nye diplommoduler henvendt til de faglige ledere skal klæde dem på til at kunne organisere og udvikle læringsmiljøer, der styrker alle børns trivsel, udvikling, dannelse og legende læring gennem medarbejdernes løbende systematiske faglige refleksioner.

UCN act2learn er godt klædt på til opgaven. Underviserne har været involveret lige siden opstarten af arbejdet med den styrkede læreplan for snart to år siden. Vi har været med til at tilrettelægge de nye diplommoduler og læringsforløb, og har desuden deltaget i arbejdsgrupper nedsat under ministeriet og mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan.

Vi glæder os til at komme i gang og sætte faglig ledelse på dagsordenen igen i nye diplommoduler, der skal hjælpe dagtilbuddene med at realisere indholdet i den nye dagtilbudslov og den styrkede læreplan.