20. september 2018

Virkeligheden skal diktere teorien – ikke omvendt

Afstanden mellem teori og praksis kan nemt blive alt for stor, derfor arbejder vi i de nye grundmoduler på diplomuddannelsen i ledelse med praksisnærhed på en ny måde.

Jan Borgen, lektor UCN act2learn

Af Jan Borgen, lektor UCN act2learn

Hos UCN act2learn ønsker vi at møde de studerende, hvor de er. Vores lederstuderende kender bedst egen praksis og samtidig oplever de sig selv som omdrejningspunktet for den læring, som finder sted. Teorier, derimod, er fremmedelementer og kommer ikke fra de studerende selv. De kan endda virke fremmedgørende for den enkelte. Derfor har vi tidligere oplevet, at afstanden mellem praksis og teori blev for stor, mens forsøg på at binde områderne sammen i undervisningen blev både kunstig og påtaget. Columbusægget i vores igangværende arbejde blev, at i stedet for at hælde begreber og materialer på de studerende udefra, så lad os i stedet starte indefra, på de studerendes egen hjemmebane. Lad vore uddannelser i ledelse starte med den enkeltes egen selvfremstilling om praksis; deres lederfortælling.

Refleksiv praksislæring

Hos UCN act2learn overvejer vi løbende, hvordan vi udvikler vore uddannelser til gavn for de studerende. Refleksiv praksislæring (RPL) dækker over en paraply af uddannelsesmæssige tiltag, som forsøger at sikre, at ”det” de studerende lærer på UCN også løbende rodfæstes i den praksis og inden for de opgaver pågældende løser ude på deres arbejdspladser. I stedet for en traditionel gennemgang af stof fra lærebøger med håbet om, at de fleste studerende forstår, hvad stoffet drejer sig om, så har vi på diplomuddannelsen i ledelse valgt at gribe undervisningen an på en ny måde. Tiltaget fremstår som en nyfortolkning af RPL.

I begyndelsen er fortællingen

Alle vores lederstuderende kan betegnes som eksperter i at fortælle deres egen praksis på en sammenhængende og meningsfuld måde. Enhver leder er historiefortæller, og de fleste optages umiddelbart af at berette om erfaringer, forestillinger og udfordringer for andre mennesker. Her er hverken motivations- eller forståelsesproblemer. Vores tanke er, at kan alle forholde sig til hinandens fortællinger, og give disse nye perspektiver, som underbygger, drejer, forgrener eller spænder ben for de mange praksisfremstillinger gennem brug af de teorier og begreber, så integreres stoffet bedre end tidligere. Fortolket teori og materiale fra undervisningen bliver naturlige redskaber til at udvikle forståelsen af egen lederpraksis, fordi stoffet altid er forbundet til ”det” den studerende selv har fremført og er optaget af.

Hvordan arbejder UCN act2learn konkret med fortællinger?

Vi arbejder løbende med at uddybe og kvalificere de lederstuderendes fortællinger. Dette sker ved at vejledere og studerende i fællesskab får lejlighed til at spørge ind til og give forslag til, hvilke retninger den studerendes fortælling kan tage. Lederfortællingerne finder sit stof i både litteratur, undervisning og de mange spørgsmål og råd, den studerende får undervejs på modulet. Hermed opdager den studerende løbende nye perspektiver om sig selv i sin egen selvfremstilling. Sådanne perspektiver ville være fraværende, hvis den studerende arbejdede helt alene. Målet med de nye arbejdsformer er, at undervisningens mange begreber, modeller og teorier bliver lettere at forstå og omsætte i praksis, fordi teorierne indgår naturligt i de studerendes egne fremstillinger. Pensum integreres i den enkelte leders praksis. Ikke af vejledere og medstuderende, men gennem den studerendes egne arbejder, hjulpet på vej af de nye læringsperspektiver.

Så hvad lærer de lederstuderende?

De løbende udviklende lederfortællinger lærer de studerende at kunne:

  • Sortere i sine erfaringer
  • Lave en meningsgivende rækkefølge i erfaringerne
  • Fortælle sammenhængende/struktureret om veje til mål (start – vej - mål)
  • Begrunde og integrere teoristof i egen praksisfortælling
  • Formidle en integreret forståelse af egen lederpraksis på højere niveau
  • Modtage anerkendelse, spørgsmål og kritik i egne fremstillinger

Nu er dette hjørne af RPL i gang på diplomlederuddannelsen. Vi glæder os til at samle op på vore erfaringer, når de første moduler er afsluttet. Herefter fremstår vi med værdifuld viden og et nyt materiale, som vi kan anvende til at nytænke vore uddannelser med. Både for vores egen, men ikke mindst vores studerendes skyld.