12. november 2020

Viden skal øge trivsel og reducere voldsomme episoder i ældreplejen

Et nyt gratis uddannelsesforløb skal klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.

Trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere går hånd i hånd, når der i dagligdagen skal arbejdes med at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på ældreområdet. Dette dobbeltperspektiv på både borgeren og medarbejderen er afsættet for den nationale handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

Et af initiativerne er at udbyde et nyt diplommodul, som skal give ledere og medarbejdere større viden og de fornødne kompetencer til at arbejde mere systematisk med at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i hverdagen. Dette indebærer at fokusere på både borgernes trivsel og på arbejdsmiljøet for medarbejderne, og dermed arbejde ud fra det såkaldte dobbeltperspektiv, hvor borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed kobles sammen.

Derfor udbyder UCN act2learn i Aalborg på vegne af Sundhedsstyrelsen et nyt diplommodul, som efter planen afvikler de første hold til februar og marts 2021. Områdeleder Michell Kannegaard Olesen håber, at det nye uddannelsesforløb kan udbrede kendskabet til den nyeste forskning og viden på området og ikke mindst give medarbejderne konkrete redskaber til, hvordan de i hverdagen kan arbejde med at skabe trivsel og tryghed for borgerne, så udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i videst muligt omfang forebygges, og så arbejdspladsen lærer af episoderne, hvis der opstår en situation.

- Det handler om at skabe en tryg hverdag for borgere, der på grund af demens eller kognitive funktionsnedsættelser kan reagere voldsomt for eksempel med slag, spark, trusler eller andet, hvis de føler sig presset, ikke kan honorere krav eller kommunikere deres behov. Det har ikke kun betydning for borgeren men også for de pårørende og medarbejdernes tryghed og trivsel. Det handler blandt andet om, at medarbejdere skal finde frem til årsagerne bag borgernes adfærd, så de bedre kan imødekomme den enkeltes behov og dermed forebygge de voldsomme episoder, fortæller Michell Kannegaard Olesen.

Målet er i første omgang, at 200 ledere og medarbejdere fra ældreplejen skal gennemføre det gratis uddannelsesforløb i 2021 og 2022. I 2021 afvikles der fire hold – ét i hver af byerne Aalborg, Odense, København og Kolding.


Det nye diplommodul skal blandt andet hjælpere beboere og personale på landets ældrecentre, hvor udadreagerende adfærd fra demensramte beboere giver udfordringer i hverdagen.

Alvorlig problemstilling

Louise Kønig Schytte er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsens enhed for Ældre og Demens. Hun fortæller, at cirka hver tredje medarbejder i ældreplejen har oplevet at være i en situation, hvor de enten er blevet truet eller har oplevet eksempelvis at blive slået.

- Det er en alvorlig problemstilling, som handler om mistrivsel blandt alle de involverede. Derfor offentliggør Sundhedsstyrelsen ved udgangen af året en række anbefalinger og materialer, som kan understøtte medarbejdere og ledere i ældreplejen i at arbejde systematisk med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. Vi håber, at disse indsatser sammen med det nye diplommodul kan være med til at give medarbejdere og ledere bedre muligheder for at ændre praksis og dermed forebygge eller reducere at voldsomme episoder opstår. Det er en opgave, der stiller krav til mange forskellige faglige kompetencer og handlemuligheder både i det forebyggende arbejde, men også når en voldsom episode opstår, siger Louise Kønig Schytte.

Diplommodulet udbydes som en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som et enkeltstående modul eller som en del af hele uddannelsen. Modulet er gratis for deltagerne. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden på området og den enkeltes erfaringer, og udover undervisningen er der opgaver med afsæt i deltagerens egen praksis. Modulet afsluttes med en prøve og giver 10 ECTS point.

Optagelseskrav

Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse, relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.)

For yderligere information

Find aktuelle moduler her

Michell Kannegaard Olesen, områdeleder UCN act2learn Sundhed, Social- og Neuropædagogik
Telefon 7269 1703

Louise Kønig Schytte, specialkonsulent Sundhedsstyrelsen Enhed for Ældre og Demens
Telefon 9351 851