Stort potentiale i pædagogisk ledelse

Læs om SFI-rapporten (2017)

Vi har igen fra SFI-rapporten (2017) ”Gør skoleledelse en forskel?” fået dokumentation for at pædagogisk ledelse er et stærkt værktøj til at udvikle den pædagogiske praksis i de institutioner, der har med børn og unge at gøre. Det gælder både i daginstitutioner, grundskoler og erhvervsskoler.

Skolelederne spiller en vigtig rolle, når det handler om at realisere de ambitioner i skolen, som bl.a. er udtrykt i folkeskolereformen. Det er imidlertid ikke uden betydning, hvilken form for ledelse, der bedrives. Det er nemlig de ledere, der mestrer pædagogisk ledelse, der gør en forskel.

SFI-rapporten peger på, at der ligger et betydeligt potentiale i, at skoleledelsen i højere grad sætter fokus på netop den pædagogiske udvikling i skolen. Konkret betyder det, at skoleledelsen skal have fokus på undervisernes læring, bl.a. gennem systematisk observation af undervisningen. Disse observationer skal efterfølgende sættes i spil i læringssamtaler med underviserne, hvor lederne giver feedback og drøfter væsentlige pædagogiske spørgsmål med underviserne. Det kræver, at lederne har mod til at komme tæt på underviserne og kan facilitere lærende samtaler, hvor fokus konstant er på kerneopgaven, nemlig elevernes læring og trivsel.

SFI-rapporten peger endvidere på vigtigheden af ledelsens opmærksomhed på at understøtte etableringen og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i skolen. I de professionelle læringsfællesskaber arbejder underviserne sammen om at udvikle både den fælles og den enkelte undervisers pædagogisk praksis. Det fordrer, at ledelsen sætter rammer og retning for de pædagogiske læringsfællesskaber og bidrager til, at underviserne systematisk arbejder med den viden og de data, der er tilgængelige og betydningsfulde i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis.

Hos UCN act2learn Ledelse og organisation arbejder vi målrettet sammen med vores samarbejdspartnere med at udvikle ledelse i skolen. Vi har gennemført mange projekter, hvor der har været et særligt ledelsesmæssigt fokus. I Aalborg kommune har vi bl.a. arbejdet med at skabe fundamentet for samtaler mellem ledere og medarbejdere, hvor der er fokus på kerneopgaven, nemlig elevernes læring og trivsel. Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen i Aalborg kommunes Skoleforvaltning udtrykker effekterne af kompetenceudviklingsforløbet således:

”Med kompetenceudviklingsprojektet ønskede vi, at udvikle ledelseskompetencerne omkring kerneopgaven, nemlig elevernes læring og trivsel. Vi har masser af dygtige ledere, men med en ny skolereform og dermed nye måder at tænke skole på, var der brug for nye måder at tænke og drive pædagogiske ledelse på. Der var brug for nye kompetencer til at skabe de nødvendige forandringer, som en ny praksis kalder på. Vi ønskede og ser nu, at vore ledere er kommet tættere på den daglige undervisning og resultaterne af undervisningen. De pædagogiske ledere er i fuld gang med at observere den daglige undervisning, der finder sted på skolen og sætte gang i de faglige drøftelser i personalegrupperne, der skal sikre, at vi hele tiden udvikler undervisningen, så den matcher alle elevers behov og alle elever lærer bedst muligt.”                                            
Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen, Aalborg kommune.

Et andet projekt, hvor UCN act2learn gennem længere tid har arbejdet med ledelsesopgaven på forskellige niveauer i organisationen, er et projekt gennemført i et samarbejde mellem 3 kommuner, nemlig Odder kommune, Rebild kommune og Hjørring kommune, der handler om, hvorledes der bl.a. igennem læringssamtaler kan skabes sammenhænge i de ”ledelseskæder”, der er repræsenteret i den offentlige forvaltning. Se hvordan cheferne fra de pågældende kommuner gennemfører en reflekteret samtale om de erfaringer og overvejelser, som deltagelse i projektet har givet anledning til.

Videoen er selvsagt særlig interessant, hvis du er leder i en skolekontekst – men den er i høj grad også berigende, hvis du er leder i en anden sammenhæng og selv laver de nødvendige koblinger hertil undervejs.


Kontakt

Jens Andersen
Lektor

72 69 04 08
jna@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation