Hvad er KVALid?

KVAL-id? Se mere her.

UCN har udviklet et forskningsinformeret redskab som hedder KVALid (Kvalitet i dagtilbud)

KVALid er udviklet som et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. KVALid er et redskab, som anvendes til at starte dialog, refleksion og ikke mindst aktion omkring en række temaer i pædagogisk praksis, som, vi ved, har betydning for børns trivsels-, lærings-, udviklings-, og dannelsesmuligheder. Kvaliteten af udsagnene i dialogredskabet bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud.

KVALid hviler på elementer, der går hånd i hånd med FN´s Børnekonvention, der på det internationale niveau fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Skemaerne i KVALid er bygget op om globale kvalitetskriterier, som alle børn har ret til: Demokrati, læring, relationer og inklusion.

På det nationale niveau fastsætter dagtilbudsloven, at alle elementer i det pædagogiske grundlag skal være udgangspunktet for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Ud fra ovenstående ramme har UCN udviklet en version af KVALid, der tager direkte afsæt i ændringen i Dagtilbudsloven (2018) samt Den styrkede pædagogiske læreplan, og med en systematik der er bygget op omkring Det pædagogiske grundlag.

Grundidéen i dialogredskabet er, at fokus flyttes fra det enkelte barn til læringsmiljøet samt det ansvar, det pædagogiske personale har herfor. Tilgangen i KVALid er således, at kvaliteten af et dagtilbud samlet set må vurderes ud fra de muligheder, dagtilbuddet stiller til rådighed for børnene og børnenes muligheder for at påvirke disse betingelser i dagtilbuddet.

KVALid er et dialogredskab, der er udviklet til personale i og omkring dagtilbud, herunder pædagoger, medhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogiske ledere samt konsulenter i forvaltningen, med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.

Materialets opbygning

KVALid er bygget op af 10 overordnede temaer. De første ni temaer er identiske med de ni elementer i Det pædagogiske grundlag; Det pædagogiske læringsmiljø, Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Børnefællesskaber, Læring, Børn i udsatte positioner, Forældresamarbejde og Sammenhænge og overgange. Derudover er der – i både Dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan – et særligt fokus på Evaluering og udvikling af evalueringskultur, som det 10. tema i KVALid derfor handler om.

De 10 overordnede temaer har en række undertemaer, som på hver sin måde folder temaerne ud. Dertil består hvert undertema af to-fire skemaer, der via udsagn viser kendetegn for miljøer af henholdsvis lav, minimal, god og høj kvalitet. Det er hermed muligt at have dialoger om netop dét, der optager, udfordrer eller kendetegner den pædagogiske praksis her og nu.

De 10 overordnede temaer anvender ord og begreber, der er genkendelige i forhold til Dagtilbudsloven og Den styrkede læreplan, herunder Det pædagogiske grundlag. Dette understøtter det pædagogiske arbejde, idet temaerne folder elementerne fra Det pædagogiske grundlag ud og hjælper med at oversætte pædagogiske refleksioner til konkrete praksiseksempler. Udsagnene er formuleret således, at de på den ene side er konkrete og let tilgængelige, og på den anden side ikke bliver begrænsende for dialogen.

De seks læreplanstemaer; Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science samt Kultur, æstetik og fællesskab vil være at spore i de forskellige temaer og undertemaer, hvor de indimellem står tydeligt frem (f.eks. børns sociale udvikling) og andre gange er mere implicitte. Som det eneste har Natur, udeliv og science et selvstændigt undertema i KVALid-redskabet.

Forståelsen af kvalitet

Udsagnene i de enkelte skemaer i KVALid beskriver karakteristika fra de fire forskellige typer af kvalitet: Lav, minimal, god og høj kvalitet.

Læringsmiljøer af lav kvalitet er kendetegnet ved at have adskilte miljøer, hvor børnene ikke inddrages, og personalet syner uengagerede og ikke-reflekterende. Modpolen, hvor læringsmiljøet er overstyret af personalet, er minimalt bedre.

Læringsmiljøer af god kvalitet er børnecentrerede og inddrager et børneperspektiv. Høj kvalitet er, når personalet møder alle børnene med pædagogisk bevidsthed og indsigt i børnenes intentioner, følelser, interesser og forholder sig nysgerrigt til børnenes spørgsmål og oplevelser. Personalet inddrager børnenes perspektiver og er både omsorgs- og læringsorienterede i deres tilgang til børnene. De har viden om børns læring og udvikling og organiserer arbejdet ud fra bevidste mål. I tillæg hertil bygger personalet deres viden på den nyeste forskning og data om kvaliteten af deres praksis. Viden og data handler i denne henseende ikke kun om at anvende forskning men også om at være undersøgende, nysgerrig og reflekterende i egen praksis og som følge heraf skabe viden og data om egen praksis.

Her kan du se figuren der viser et eksempel på forskellene i læringsmiljøet omkring børns leg – fra lav til høj kvalitet.

KVALid i tilsyn

Dialogredskabet KVALid er i sin oprindelse ikke udviklet med henblik på tilsyn. Dog har flere af de kommuner vi samarbejder med, haft ønsket om at integrere KVALid som et element i deres udviklende tilsyn.

Dette har vi lyttet til, og som et led i jeres KVALid- kompetenceudvikling, giver vi nu også mulighed for sparring og undervisning ift. hvordan KVALid kan anvendes ind i jeres tilsyn – Ikke som et scoringsværktøj, men som et dialogredskab, og som et fælles afsæt for personale, ledere og tilsynskonsulenter når kvalitet  i dagtilbud skal drøftes, evalueres og fx indarbejdes i handleplaner og i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

I et tilsynsperspektiv har I som kommune behov for at indtaste observationsnoter og ”tilsynsdata” på en digital platform, som samler data fra tilsynet, og som gør det nemmere at generere fx rapporter. Dette er nu muligt via UCNs samarbejde med INFOBA:

Virksomheden INFOBA står bag den tilsynsplatform, som KVALid Tilsyn kan integreres på. INFOBA har i over ti år skræddersyet software til kommuner og det pædagogiske personale, så personalet får mere tid og nærvær til at hjælpe alle børn med at lære gennem leg i børnehaver, vuggestuer og hos dagplejere. 

Læs mere på www.infoba.dk og se desuden denne pressemeddelelse som fortæller mere om samarbejdet mellem UCN og INFOBA.

Vil du vide mere om KVALid?

Hør Helle, som arbejder i en børnehave, fortælle om, hvordan der kan arbejdes med KVALid i praksis, samt hvordan KVALid kan bidrage til udviklingen af pædagogisk praksis. Hør Helle fortælle om sit og institutionens arbejde med KVALid.

Du kan høre mere om KVALid i vores podcast: På Opdagelse i Pædagogik og Læring

KVALid-uddannelsen

Lær at arbejde med udvikling af den pædagogiske praksis med udgangspunkt i KVALid, som er et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Her kan du læse mere om uddannelsen.

Kontakt dagtilbudsteamet i UCN act2learn for at høre mere om dine muligheder med KVALid:

Heidi Trude Holm
hho@ucnact2learn.dk
Telefon 72 69 17 31