Eksperimenterende og fællesskabende didaktik

Uddannelsesforløb på diplomniveau for lærere og pædagoger med fokus på:

 • Understøttende og eksperimenterende undervisning
 • Den varierede skoledag
  • Professionelt samarbejde
   - internt mellem lærere og pædagoger
   - eksternt i forbindelse med 'Den åbne skole

Aftale om justering af folkeskolen

Med den nye aftale om folkeskolen ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”, er der kommet ekstra fokus på den understøttende undervisning (herefter UU), både kvalificering af den og mulighederne i den. I aftaleteksten tydeliggøres, at UU skal have sammenhæng med folkeskolens fag og obligatoriske emner, og give mulighed for åben skole og en varieret skoledag. Alt sammen med henblik på at styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Samtidig øges den didaktiske frihed i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen, og der lægges op til samarbejde gennem stærke professionelle fællesskaber – både faglige, tværfaglige og eksterne. Det præciseres, at det pædagogiske personale på skolerne skal ikke stå alene med denne opgave, men skal være en del af et stærkt professionelt miljø, som understøttes af bl.a. professionshøjskolerne.

Sammensat forløb med to PD-moduler

På UCN har vi derfor udviklet et forløb, som kan understøtte læreres og pædagogers arbejde med udviklingen af en endnu mere åben og fleksibel skole. Forløbet består at to moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, der supplerer hinanden og sætter fokus på de elementer der fremhæves i aftaleteksten.

Modul 1: Eksperimenterende didaktik og designtænkning (10 ECTS)

Modul 2: Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber (10 ECTS)

Læs mere om modulbeskrivelse fra studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse nedenfor.

Forløbet består af 8 undervisningsdage á 6 timer, vejledning og modulprøve i forbindelse med begge moduler (hhv. skriftlig og mundtlig prøveform) og tæller 20 ECTS.

Det optimale udbytte af forløbet

For at den enkelte skole får det optimale udbytte af forløbet, lægger vi op til, at der deltager min. to medarbejdere fra hver skole – meget gerne både lærere og pædagoger. Vi anbefaler desuden, at der aflægges gruppeprøver i forbindelse med begge moduler.

Skolen vil herved få nogle megadygtige medarbejdere hjem, som i praksis har arbejdet både kropsligt/æstetisk og i teorien med de temaer, der indgår i forløbet - og som via modulopgaverne kommer hjem med svar på nogle af skolens konkrete og lokale udfordringer i relation til folkeskolereformen og den nye aftale.

Indhold og undervisningsform

Indhold og undervisningsform i uddannelsesforløbet

På forløbet kommer du bl.a. til at arbejde med nedenstående i relation til den understøttende undervisning, en varieret skoledag og den åbne skole:
at indgå i samarbejder om pædagogik og didaktik med fokus på at skabe og afprøve nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler, herunder arbejdet med problem- og projektbaseret læring
at udvikle innovative forløb og læringsdesigns der gennem de anvendte læremidler, rum, aktiviteter og organisering skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev
at udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmuligheder
at anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden
Undervisningsformen er i høj grad baseret på at tage vores egen medicin – at udleve det vi siger. Der vil i undervisningen være fokus på kreativitet og æstetisk læring samt høj deltageraktivitet, peer learning og involvering, hvor også kommunikation og dialog er i fokus.

Modul 1 - Eksperimenterende didaktik og designtænkning

Modul Rs 19.25.1: Eksperimenterende didaktik og designtænkning

10 ECTS-point, ekstern prøve
Læringsmål
Den studerende

 • kan håndtere og facilitere komplekse sociale læreprocesser med henblik på at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer
 • kan reflektere over de dannelsesmæssige konsekvenser af en innovativ og eksperimenterende tilgang til undervisning
 • kan begrunde valg af didaktiske design ud fra læringsteori, kompetence- og læringsbehov, samt indsigt i hvilke læringsmuligheder disse valg giver for eleverne
 • har viden om didaktisk design og det at anvende designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning
 • har viden om innovationsprocesser, og hvordan disse kan omsættes i konkrete læringsforløb
 • har viden om nyere perspektiver på dannelse, læring og kompetencer, herunder kommunikation, kreativitet, kollaboration og kritisk tænkning
 • kan indgå i samarbejder om pædagogik og didaktik med fokus på at skabe og afprøve nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler, herunder arbejdet med problem- og projektbaseret læring
 • kan udvikle innovative forløb og læringsdesigns der gennem de anvendte læremidler, rum, aktiviteter og organisering skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev (deltageren)
Modul 2 - Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Modul Rs 19.25.2: Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber

10 ECTS-point, ekstern prøve
Læringsmål
Den studerende

 • kan gennem didaktiske valg understøtte elev-elev relationer, der styrker elevernes læreprocesser
 • kan udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmulighede
 • har viden om sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppe
 • har viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen
 • har viden om sammenhænge mellem relationer, kommunikation og lærin
 • kan anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter kollaborative læreprocesser
 • kan anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden
 • kan analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler, samt respons- og feedbackformen

Kontakt

Berit Ryhammer
Udviklingskonsulent

72 69 03 31
ber@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring