Kommunikation - skræddersyet for visitatorer

Uddannelse med fokus på den gode sagsbehandling inden for gældende juridiske, politiske og organisatoriske rammer. Forløbet tager udgangspunkt i visitation og din rolle som myndighedsperson

Hvad får du ud af forløbet?

Uddannelsesforløbet klæder dig på til at finde de gode svar på borgerens ønsker og behov med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige rammer.

Forløbet giver dig kompetencer til at kunne bevilge borgeren den rette hjælp på baggrund af en kompetent fortolkning af de gældende regler og retningslinjer på området.

Forløbet styrker din integritet og gennemslagskraft og din evne til at kommunikere og formidle på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

I forløbet lægger vi stor vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Vil du hjemkøbe forløbet?

Det er muligt at afholde forløbet i egne rammer. Et hjemkøbt forløb kan justeres i både omfang og indhold, sådan at det tilpasses organisationens behov.

Uddannelsens indhold

Undervisning med udgangspunkt i nyeste viden og forskning. På UCN act2learn arbejder og forsker vi i tæt samarbejde med praksis , og du vil derfor blive undervist med udgangspunkt i den nyeste forskning og viden. I løbet af uddannelsesforløbet møder du derfor undervisere med stor ekspertise inden for forløbets kerneområder.

Kommunikation ( ECTS)

  • I dette modul stiller vi skarpt på koordinering og samarbejde i de professionelle relationer omkring de borger- og patientrelaterede sundhedsfaglige indsatser.

    Modulet styrker dine kompetencer til at arbejde systematisk med at koordinere og lede disse samarbejdsprocesser og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser, så I sammen understøtter borgerens oplevelse af et sammenhængende forløb.

    Modulet udbydes på deltid i foråret 2020. Forløbet strækker sig over 14 uger, hvilket svarer tilen samlet arbejdsbelastning på 2,5 dag pr. uge.

    Der er 8 undervisningsgange.

    Pris 9.800 kr. ekskl. moms

Du kan også vælge modulet Sammenhæng i patient- og brugerforløb hvor der bliver stillet skarpt på koordinering og samarbejde i de professionelle relationer omkring de borger- og patientrelaterede sundhedsfaglige indsatser.

Vil du vide mere?

Kontakt områdedirektør Michell K. Olesen på mko@UCNact2learn.dk

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Start
03.02.2020

Slut
29.05.2020

Tilmeldingsfrist
15.01.2020

Tidspunkt
Konkrete datoer følger senere

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik