Merit

Har du bestået uddannelseselementer fra en videregående uddannelse, og er du i gang med en diplom- eller akademiuddannelse ved UCN act2learn? Så er merit måske noget for dig

Du kan søge om merit for et eller flere moduler på act2learns diplom- og akademiuddannelser eller for en hel diplom- eller akademiuddannelse. Hvis du får merit betyder det, at du ikke skal deltage i undervisningen og den dertilhørende prøve.

Merit gives på baggrund af dine akademiske kvalifikationer, som dokumenteres med eksamensbeviser- og uddannelsesbeviser. Uddannelseselementerne skal svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

Du kan søge merit på baggrund af uddannelseselementer, der:

  • har en bekendtgørelse
  • bygger videre på en adgangsgivende uddannelse

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Uddannelses- og forskningsministeriet.

Sådan ansøger du

Du skal udfylde denne blanket og sende den til studievejlederen for den pågældende diplom- eller akademiuddannelse. Derudover kan du skrive en kort, målrettet og motiveret meritansøgning.

Du kan kun søge merit, hvis du er optaget som studerende på UCN.

Dokumentation

Det er dit ansvar at vedlægge dokumentation for omfang, indhold og niveau for de moduler eller den uddannelse du mener, skal give dig merit

Du skal som minimum vedlægge:

  • Eksamensbevis for modulet eller uddannelsen
  • Studieordning, modulplan eller læseplan for modulet eller uddannelsen
Kontakt

Nederst på denne side finder du kontaktoplysninger på den person, du skal sende ansøgningen til og som kan vejlede dig forud for din ansøgning.

Vurdering af ansøgning

Din meritansøgning behandles af en studievejleder og vil altid bero på et individuelt skøn. I tvivlstilfælde foretages vurderingen i samarbejde med en faglig medarbejder.

Du får svar inden for 4 uger.

Klage over afslag

Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klagen skal sendes til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

 Att: Kvalifikationsnævnet

Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

I klagebrevet skal du skrive:

  • •At det er UCN act2learn der har truffet afgørelsen
  • •Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)
  • •Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.

Når vi modtager din klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage.

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

Se også www.iu.dk for oversigt over klageadgang.

Klage over retlige forhold

Uddannelsesinstitutionens afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge.

Klagen sendes til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Studievejledning - UCN act2learn

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelsen i Ledelse

Tina Bülow Pedersen
Studievejleder

72 69 17 22
tbp@UCNact2learn.dk

Den pædagogiske diplomuddannelse

Christina Dellgren Knudsen
Studievejleder

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelsen som Friluftsvejleder

Den pædagogiske diplomuddannelse

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration

Generel studievejledning om efteruddannelse inden for den offentlige sektor

Karen Marie Juhl Nielsen
Studievejleder

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Sundhedspraksis - Socialpædagogik

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Generel studievejledning inden for det sociale og sundhedsfaglige område

Pia Lindkvist
Studievejleder

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Ledelse - Kommunikation og formidling - HR - Retail - Salg og markedsføring - Finansiel rådgivning - Økonomi og ressourcestyring - Byggeteknologi - VVS-installation - EL-installation - Energiteknologi - Automation og drift - Innovation, produkt og produktion - Informationsteknologi - International transport og logistik

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelserne i Webudvikling og Softwareudvikling

Generel studievejledning inden for ledelse og det merkantile område

Studievejledning - CFU

CFU Kurser i Hjørring
Hjørring

Tlf.: 72 69 20 00
cfukursus@ucn.dk
CFU Kurser i Aalborg
Aalborg

Tlf.: 72 69 20 00
cfukursus@ucn.dk