Realkompetencevurdering (RKV)

Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig

Realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, dvs. viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor og hvordan du har erhvervet dem. Det betyder, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået udenfor det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet. Det kan f.eks. være erhvervserfaring, organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

Ved UCN act2learn kan du søge om realkompetencevurdering inden for diplom- og akademiuddannelser.

Læs mere om RKV i Bekendtgørelsen om realkompetencevurdering.

Typer af realkompetecevurderinger

Du kan søge om at få anerkendt dine kompetencer i forhold til:

 1. Adgangskrav til en diplom- eller akademiuddannelse
  Du kan søge om at få vurderet, hvorvidt dine realkompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både krav om adgangsgivende uddannelse og kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.
   
 2. Indhold og mål i uddannelsesmoduler
  Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplom- eller akademiudannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis.
   
 3. Indhold og mål i en hel uddannelse
  Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.
Hvordan søger jeg?

Herunder kan du læse, hvordan du søger om realkompetencevurdering afhængig af hvilken type bevis, du søger om.

 1. Adgangsbevis
  Hvis du søger om adgangsbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til adgangskravene på den uddannelse, du søger vurdering i forhold til. Du søger om adgangsbevis ved at udfylde en RKV-formular. Du kan i forløbet blive bedt om at udfylde en kompetencebeskrivelse. I så fald vil du blive kontaktet af studievejlederen.
   
 2. Kompetencebevis
  Hvis du søger om kompetencebevis(er), er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til læringsmålene eller studieordningsmålene for de moduler, du søger anerkendelse af. Du søger om kompetencebevis ved at udfylde ansøgningsskemaet her: RKV ansøgningsskema-kompetencebevis.
   
 3. Uddannelsesbevis
  Hvis du søger om uddannelsesbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til læringsmålene eller studieordningsmålene for den uddannelse, du søger anerkendelse af. Du søger om kompetencebevis ved at udfylde ansøgningsskemaet her: RKV ansøgningsskema-uddannelsesbevis.
Dokumentation

Det er dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, du ønsker vurderet. Du skal vedlægge dokumentation for de kompetencer, der er beskrevet i ansøgningen, f.eks:

 • Uddannelsesbaggrund
  Her kan du vedlægge beviser for de uddannelser, du har taget.
   
 • Efteruddannelse
  Her kan du vedlægge dokumentation for kurser, kompetenceudviklingsforløb, temadage m.m.
   
 • Erhvervserfaring
  Her kan du vedlægge dokumentation for din erhvervserfaring i form af ansættelseskontrakter, lønsedler, udtalelser mm.
   
 • Erfaringer fra fritidsliv, foreningsliv og folkeoplysning
  Her kan du vedlægge dokumentation for eventuelle funktioner indenfor frivilligt arbejde, foreningsarbejde, bestyrelsesarbejde, fritidsaktiviteter, folkeoplysning, tillidshverv samt udlandsophold.

Efterupload af dokumentation

Hvis du bliver bedt om at uploade yderligere dokumentation på senere tidspunkt, er det vigtigt at du benytter en sikker forbindelse. Vi anbefaler derfor at du logger på e-boks og derefter følger denne vejledning til at sende sikker post til UCN act2learn via e-boks (PDF).

Hvad koster en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering er gratis for dig, der har en ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse) som højeste uddannelsesniveau.

Har du en uddannelse på minimum akademiniveau koster en realkompetencevurdering til et adgangsbevis 1000 kr.

Prisen for en realkompetencevurdering til et kompetencebevis for et modul på 10 ECTS-point er 2.400 kr. og 1.400 kr. til et kompetencebevis for et modul på 5 ECTS-point. Prisen er 5.000 kr. i forhold til en ansøgning om et kompetencebevis for afgangsprojektet på en diplom- eller akademiuddannelse.

Ønsker du en realkompetencevurdering til et uddannelsesbevis for en hel diplom- eller akademiuddannelse vil prisen udregnes efter antallet af 5 og 10 ECTS-point-moduler samt afgangsprojektet på uddannelsen.

Kontakt

Nederst på denne side finder du kontaktoplysninger på den person, du skal sende ansøgningen til og som kan vejlede dig forud for din ansøgning.

Vurdering af ansøgning

Når vi vurderer din ansøgning og den medsendte dokumentation, får du svar på, om der er grundlag for at iværksætte en realkompetencevurdering. Hvis vi skønner, at de dokumenterede kompetencer ikke svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, der er grundlag for vurderingen, kan UCN afvise din ansøgning om realkompetencevurdering.
 
I en realkompetencevurdering kan der ske tre ting:

 1. Du får anerkendt de realkompetencer, som du har søgt om, og får enten et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis.
   
 2. Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om.
   
 3. Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men skal igennem et individuelt realkompetenceforløb.   
Klage over afslag

Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klagen skal sendes til:

UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Att: Kvalifikationsnævnet.

Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

I klagebrevet skal du skrive:

 • At det er UCN act2learn, der har truffet afgørelsen
 • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen)
 • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.
 
Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage.

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

Afgørelsen vil basere sig på retsreglerne Jf. Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014.

Se også www.iu.dk for oversigt over klageadgang.

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Pia Lindkvist
Studievejleder
UCN act2learn
72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Erhverv - Business

Line Tellefsen
Karrierevejleder

72 69 17 44
lte@UCNact2learn.dk

Erhverv

Christina Dellgren Knudsen
Specialkonsulent

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation