Få inspiration og nye tanker med hjem

På dagtilbudskonferencen "Legen i centrum" sætter vi fokus på leg. 

Glæd dig til en dag fyldt med ny viden, inspiration, debat og refleksion sammen med internationalt anerkendte legeforskere og undervisere fra UCN med speciale i børns leg.

Få ny inspiration til at videreudvikle børnenes legemuligheder, jeres pædagogiske indsatser og læringsmiljøet i daginstitutionerne.

Konferencen afholdes 15. januar 2020 hos UCN act2learn, 9210 Aalborg SØ.

Risikofyldt leg v. Ellen Beate Hansen Sandseter

I et stadig mere sikkerhedsfokuseret samfund har beskyttelsestrangen invaderet børnenes liv. Dette har resulteret i regler og love for børns legemiljøer og en forsigtighedskultur blandt pædagoger, lærere og forældre. Er dette positivt for børns oplevelser, udvikling og læring? 

Foredraget omhandler legens vilkår i et sikkerhedsfokuseret samfund og sætter fokus på betydningen af dette ift. børns leg. Foredraget foregår på norsk.

Ellen Beate Sandseter er professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i Norge. Hun forsker i børns fysiske og motoriske leg med vægt på spændings- og risikofyldt leg i børnehaven. Hun er optaget af børns ret til fri leg, udeleg og lege, hvor barnet udforsker egne og omgivelsernes grænser og muligheder. 

Stemningsperspektivet i legen v. Helle Skovbjerg

Leg er i højere grad kommet i fokus, både som følge af Den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud og som følge af det nationale udviklings- og forskningsprojekt Playful Learning.

Dette oplæg præsenterer stemningsperspektivet som en måde at tale om legen på en fagprofessionel måde i vores dagtilbud.  Dét for at muliggøre, at legen får de bedste betingelser både nu og i fremtiden.

Helle Marie Skovbjerg er legeforsker og professor MSO hos Designskolen Kolding og Head of Research i det nye Playful Learning Research Project. Hun har gennem en årrække forsket i legen gennem stemningsperspektivet bl.a. i bøgerne Om leg (2013), Tekster om leg (2014) og Perspektiver på leg (2016).


Program

08.30-09.30: Ankomst og morgenmad
09.30-09.50: Velkomst v. Mathilde Nyvang Hostrup, lektor og områdeleder i UCN act2learn Pædagogik
09.50-12.00: Oplæg - Risikofyldt leg v. Ellen Beate Sandseter
12.00-13.00: Frokost
13.00-14:00: Workshops
14.00-14.30: Kaffe
14.30-16:00: Oplæg - Stemningsperspektivet i legen v. Helle Marie Skovbjerg
16:00-16:15: Afrunding og tak for i dag
Workshop 1: Digital leg i dagtilbud

Digital leg i dagtilbud

v. adjunkt Ebbe Agerbæk, UCN Pædagoguddannelsen, Hjørring

I stadig flere daginstitutioner indgår iPads og andre digitale medier som redskaber til leg og læring. Dette skaber nye muligheder og nye udfordringer, og det stiller nye krav til det pædagogiske personales kompetencer. Personalet skal både være fortrolige med mediet, dets anvendelsesmuligheder samt kunne vurdere på og medvirke til at udvikle pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns læring og udvikling.

På denne workshop får I viden om brug af digitale medier i legesammenhæng i dagtilbud samt erfaring med nogle af de værktøjer, der er mest relevante.

Workshop 2: Hvad kendetegner legemiljøer af høj kvalitet?

Hvad kendetegner legemiljøer af høj kvalitet?

Observation af legemiljøer v. lektor Anette Hvolby og adjunkt Signe Engh Lundgreen

På denne workshop får du viden om, hvad der karakteriserer legemiljøer af høj kvalitet. Workshoppen udfolder begreber fra det forskningsbaserede redskab ECERS (Early Childhood Evironment Rating Scale), der anvendes til vurdering af børnemiljøet i dagtilbud. 

I workshoppen sætter vi særligt fokus på betydningen af legematerialers tilgængelighed for børnene, på legeområder og interessecentres fysiske indretning samt på de betydningsfulde voksnes rolle for legens udfoldelse og udvikling. Du vil gå hjem med konkrete ideforslag til arbejdet med at skabe gode legemiljøer i din praksis inden for dagtilbud.

Workshop 3: Rammesat leg – legegrupper og legeværksteder som pædagogisk metode

Rammesat leg – legegrupper og legeværksteder som pædagogisk metode til at fremme alle børns deltagelsesbaner i legefællesskabet 

v. adjunkt Lise-Lotte Poulsen, UCN act2learn, efter- og videreuddannelsen Aalborg

Trods intention om det modsatte, kender vi alle til børn, der ofte kommer i legevanskeligheder, og som i mange af hverdagens pædagogiske sammenhænge bevæger sig på kanten af børnefællesskabet. 

Den styrkede pædagogiske læreplan foreskriver, at det løbende skal vurderes, om det er nødvendigt at rammesætte legen og inddrage pædagogiske legeaktiviteter ift. de børn, der står udenfor legen. Workshoppen er derfor for dig, der ønsker mere viden om og praksisnær inspiration til, hvordan du didaktisk og pædagogisk kan arbejde med den rammesatte leg og børn, der står udenfor legen. 

Workshoppen sætter spot på, hvad børn skal kunne for at indgå i leg, samt hvad der ofte kendetegner de børn, der kommer i legevanskeligheder. Du præsenteres for to konkrete metoder: hhv. legegrupper og legeværksteder, der begge er afprøvet og fungerer i praksis. Endvidere vil der blive mulighed for dialog om, hvordan det i praksis også kan organiseres og realiseres i din institution. 

Workshop 4: Æstetik, kunst, kultur, leg og dannelse

Æstetik, kunst, kultur, leg og dannelse

v. Felicia Bech Lillelund og Sandy Elbæk, lektorer på pædagoguddannelsen UCN

Hvordan bringer man de yngste børn tættere på kunsten og kulturen gennem leg? Hvordan skabes grundlag for dannelse gennem æstetiske læreprocesser i hverdagen?

Hvordan kan man evaluere og dokumentere disse æstetiske læreprocesser?

På workshoppen bliver der brugt inspiration fra to landsdækkende projekter KULT og LegeKunst, som begge er eksempler på, hvordan der kan bygges bro mellem børn, pædagogisk personale, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Målet er at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

I workshoppen bliver der givet plads til kort idéudvikling ift. jeres egen institution, herunder planlægning, gennemførsel og evaluering af æstetiske processer.

Workshop 5: Børneperspektiver og leg

Børneperspektiver og leg

v. lektor Margit Margrethe Nielsen, UCN act2learn, efter – og videreuddannelsen Aalborg

Børneperspektiver er en særlig vinkel på den pædagogiske praksis – en vinkel fra børns ståsteder. Når du indtager et børneperspektiv, styrkes dit indblik i hvordan dagtilbuddets kultur, regler, rammer og organiseringer skaber betingelser for børns leg.

Handlinger, der fra den professionelles perspektiv, kan forekomme uforståelige, bliver anderledes forståelige, når de udforskes fra børns perspektiver. Børneperspektivet er en vigtig vinkel at anlægge på den pædagogiske praksis for at få viden om, hvordan det, den professionelle gør, virker og opleves af børnene.

På workshoppen sættes der fokus på, hvad et børneperspektiv er, og hvordan du som professionel metodisk kan arbejde med børns perspektiver og på den måde være med til at udvikle børns lege og legemuligheder. 

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring