FVU-læseunderviser/-lærer

Vil du gerne hjælpe unge og voksne med at styrke deres færdigheder i at læse og skrive?

Mange flere unge og voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive.

Dette forløb består af to pædagogiske diplommoduler i forlængelse af hinanden. Hvert modul giver 10 ECTS point:

  • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
  • Skriftsprogundervisning for voksne - FVU

Undervejs i forløbet skal vi på praksisbesøg og observere god læseundervisning for voksne.

Hvad får du ud af forløbet

Med de to moduler kan du kvalificerer til at undervise unge og voksne med svage læsefærdigheder.

Du får kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder med læsning. Du får kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i læsning for voksne.

Når du har bestået de to moduler, er du kvalificeret til at undervise på Forberedende Voksenundervisning som FVU-læseunderviser og kan søge underviserjobs hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder voksenundervisning.

Hvordan arbejder vi på forløbet?

UCN act2learn lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte teori, forskningsviden og praksis i et dynamisk samspil. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle studier og refleksioner.

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

Hvad får du ud af modulet?

Du bliver klogere på læsningens og skrivningens betydning i vores samfund.

Du er på vej til at kvalificere dig til FVU-læseunderviser, ordblindeunderviser og/eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne, og du styrker hermed dine jobmuligheder inden for VUC, AMU, oplysningsforbundene, ungdomsuddannelserne og andre steder, hvor der arbejdes med ungdoms- og voksenuddannelse.

Hvad arbejder vi med på dette modul?

På modulet får du viden om eksisterende undervisningstilbud til unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder, ligesom du vil blive præsenteret for de seneste undersøgelser af unge og voksnes læsefærdigheder og -vanskeligheder.

Teorier om læsning, stavning og skrivning vil have stort fokus på dette modul, herunder teorier om normal skriftsprogsudvikling overfor ikke-normal skriftsprogsudvikling. I relation hertil arbejder vi med at identificere skriftsprogsvanskelighedernes kendetegn, og du får viden om årsager og følger til disse.

Med udgangspunkt i teorierne beskæftiger vi os med at udvælge de rette testmaterialer med henblik på afdækning af unge og voksnes vanskeligheder med og forudsætninger for læsning, stavning og skrivning. Desuden analyseres og konkluderes der på afdækningsresultaterne.

Endelig rammesættes modulet af det danske sprogs byggeklodser; fonologi, morfologi og syntaks. Som en del af den endelige eksamensopgave skal du i løbet af modulet aflevere en praktisk opgave ift. afdækning af skriftsprogsvanskeligheder.

Du afslutter modulet med en skriftlig eksamensopgave.

Skriftsprogundervisning for voksne - FVU

Hvad får du af modulet?

Du får viden om krav til læsefærdigheder generelt og på arbejdsmarkedet. Du bliver i stand til at undervise voksne med manglende færdigheder i at læse, stave og skrive.

Du vil kunne indplacere dem på et af de 4 trin i FVU-læsning, eller kunne vejlede dem til et andet tilbud, fx ordblindeundervisning, AVU eller danskuddannelse. Generelt får du redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læseundervisning.

Hvad arbejder vi med på dette modul?

Vi arbejder grundigt med FVU-lovgivningen og undervisningens rammer og opbygning. Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning. Hvilke tekster er interessante, og hvilken metodik er den foretrukne?

Trinindplaceringen er meget væsentlig og fylder en del i teori og praksis. Vi kigger fremadrettet med læsestrategier og de hjælpeprogrammer, som findes på computeren for at styrke læselysten og -forståelsen af det læste.

Op mod 50 % af deltagerne på FVU er tosprogede, og derfor vil der på dette modul være stort fokus også på denne målgruppe: Du vil få viden om specifikke pædagogiske redskaber ift. tosprogede, og vi vil arbejde med at analysere, vurdere, udvælge og producere relevant undervisningsmateriale også til denne gruppe kursister.

I løbet af modulet skal du udvikle en undervisningsplan for et givent hold eller deltager, og du skal udarbejde undervisningsmateriale til brug i FVU-undervisningen.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve.

Ansøgning for ledige

Modulet - FVU-læseunderviser/-lærer - er godkendt på den regionale positivliste.

Ved tilmelding skal blanket AF71 anvendes samt UCN act2learn skal have dokumentation for din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kontakt studiesekretæren Tina Bülow Pedersen i henhold til udfyldelse af blanket med videre.

Tina Bülow Pedersen
Tlf.: 72 69 92 12
Mail: tbp@UCNact2learn.dk

Find mere information om uddannelse for ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: www.star.dk

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 36.434,64 momsfri

Prisen er incl. bøger.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 uger på fuld tid. 14 undervisningsdage fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsdagene, praksisbesøg, vejledning og modulprøve.

Point
20 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
01.10.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
17.09.2018

Tidspunkt
Uge 40-51

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION
PÆDAGOGIK OG LÆRING

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING