Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Få kendskab til forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven

Modulet ”Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration” er et modul fra Administrationsbacheloruddannelsen, så der garanters opstart på modulet.

Modulet retter sig mod det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsning.  Du lærer at identificere og vurdere juridiske problemstillinger samt hvordan man foretager konkret og korrekt sagsbehandling i kommuner, regioner og staten.

Hvad får du ud af modulet?

Du får en forståelse af de retlige rammer for offentlig administration og en viden om de retlige rammer for den offentlige sektors organisation og styrelse. Du får færdigheder, så du kan vurdere retlige problemstillinger samt begrunde og vælge løsningsmodeller samt formidle retlige afgørelser til samarbejdspartnere og borgere.

Du får også kompetencer, så du kan handle inden for de retlige rammer for statens, regionernes og kommunernes kompetenceområder samt foretage selvstændig juridisk korrekt sagsbehandling, bidrage med grundlæggende juridisk viden og kan identificere eget behov for ajourføring af viden.

Retlige rammer

  • Forvaltningsret, (herunder Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven)
  • Kommunalret
  • Retlige rammer for regionerne
  • Offentlig/privat samarbejde

Organisationsformer

  • Centralisering og decentralisering
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Samspil mellem den offentlige myndighed, markedet og civilsamfundet

Eksamen

Eksamen er en intern, mundtlig individuel prøve på ca. 30 minutter. Det kræver opfyldelse af forsætningskrav for at kunne gå til eksamen. Til eksamen bedømmes du efter 7-trinsskalaen og ved bestået får du et eksamensbevis og 15 ECTS-point på dine nye kompetencer.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Du følger og deltager i undervisningen sammen med de studerende fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.

Modulet er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i hverdagen.

Ansøgning for ledige

Modulet – Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration – er godkendt på den regionale positivliste.

Når du har fået godkendt forløbet hos din jobkonsulent, tilmelder du dig ved at udfylde den elektroniske tilmelding. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi automatisk en udfyldt og underskrevet blanket AF71 til din jobkonsulent.

Sidste frist for tilmelding

Efter sidste frist for det aktuelle uddannelsesforløb, vil du blive kontaktet i forhold til om forløbet bliver oprettet samt modtage velkomstbrev m.m.

Opsummering

Pris
kr. 24.725,00 momsfri

Forløbet udbydes igen til foråret 2020. Konkrete datoer følger senere.

Du er velkommen til at kontakte Pia Ovesen for nærmere info.

Du følger og deltager i undervisningen for modulet sammen med de studerende fra Administrations-bacheloruddannelsen.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
10 uger på fuld tid. Ca. 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage i tidsrummet kl. 08.30-15.30 + studiedage mellem undervisningsdagene + opgaveskrivning + vejledning + opfyldelse af forsætningskrav for at kunne gå til eksamen + eksamen.

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Pia Ovesen
Studievejleder / kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation
Pædagogik og Læring

Lone Nøhr
Studiesekretær

72 69 16 58
lon@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation