Censorservice

Som censor ved UCN finder du her alle de oplysninger, du har brug for

Vi har samlet generelle informationer, der gør sig gældende uanset, hvilken uddannelse du skal være censor ved, og så finder du også uddannelsesspecifikke dokumenter såsom studieordninger, censorhonoreringer m.m.

Uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger

Du kan finde studieordninger og andre relevante oplysninger og dokumenter for henholdsvis grunduddannelser og kurser og videreuddannelser herunder.

Grunduddannelser
Grunduddannelser
Find uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger for UCN's grunduddannelser
Kurser og videreuddannelser
Kurser og videreuddannelser
Find uddannelsesspecifikke dokumenter og oplysninger for UCN's kurser og videreuddannelser


Generel information til censorer ved UCN

Aktindsigt i bedømmers noter

Som censor skal du være opmærksom på, at studerende fremover kan få indsigt i de noter, der tages under prøven. Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 31, at bedømmerne skal opbevare noterne fra eksamen i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at gemme dine noter i den angivne periode. Noterne skal opbevares sikkert, da det er tale om personoplysninger. Hvis UCN modtager en anmodning om aktindsigt skal du være behjælpelig med udlevering af noterne til UCN inden for 3 dage på forespørgsel. Idet noterne fremadrettet i visse tilfælde må forventes at skulle udleveres til den studerende, anbefaler UCN, at eksamensnoterne udarbejdes i vished herom. Der er ikke formkrav til bedømmernes noter, men de skal kunne læses af andre.

UCN anbefaler, at du som censor benytter dig af bedømmelsesværktøjet Annotate i WISEflow til opbevaring af dine eksamensnoter. Ved at anvende WISEflow, opbevares dine noter i et sikret system og de kan gøres tilgængelige i tilfælde af aktindsigtsanmodning. Husk at du også har mulighed for at oploade dine notater til WISEflow efter en prøve, hvis du ikke har benyttet Annotate – se vejledning under afsnit om brug af WISEflow.

Overnatning og hotel

Før du booker hotel skal du altid kontakte den studieadministrative medarbejder, du er allokeret af.

Når overnatningen er aftalt, skal følgende fremgå af regningen:

 • Eget navn
 • Reference til den medarbejder hos UCN, som aftalen om betaling af hotelopholdet er aftalt med
 • Reference til den uddannelse, som skal betale regningen.

Faktura skal sendes til ét af følgende uddannelsesområder:

Pædagogiske uddannelser
EAN-nr: 5798000553385
Sundhedsfaglige uddannelser
EAN-nr: 5798000560536
Business- og Teknologiuddannelser
EAN-nr: 5798000560284
UCN act2learn
EAN-nr: 5798000554757

Hvis censuren strækker sig over flere dage, modtager censor time-dagpenge efter statens regler. Time-dagpenge skal dække udgifter til fortæring, lokal transport m.v.

Der kan peges på nedenstående hoteller som mulige overnatningssteder:

Aalborg

KOMPAS Hotel Aalborg
Østerbro 27
9000 Aalborg
T: 9812 1900
E: info@hotel-aalborg.com 

Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Ø
T: 9815 4500
E: aalborg@scandichotels.com
Ved bestilling af overnatning på Scandic, oplyses bookingkode: d000024119

Scandic City Aalborg
Europa Plads 1
9000 Aalborg
Tlf. 7012 5151
Mail: aalborgcity@scandichotels.com

Hotel Scheelsminde
Scheelsmindevej 35
9200 Aalborg SV
T: 9818 3233
E: scheelsminde@scheelsminde.dk

Aalborg Airport Hotel
Ny Lufthavnsvej 96
9400 Nørresundby
T: 98 17 60 00
E: info@airporthotel.dk

Hjørring

Hotel Phønix
Jernbanegade 6
9800 Hjørring
T: 9892 5455 
E: hotel@phoenix-hjoerring.dk

Hotellet
Nørregade 33
9800 Hjørring
T: 4029 4100
E: info@hotellet.org

Thisted

Hotel Limfjorden
Simons Bakke 39
DK 7700 Thisted
T: 9792 4011
E: info@hotellimfjorden.dk 

Hotel Thisted
Frederiksgade 16
7700 Thisted
T: 9792 5200
E: booking@hotelthisted.dk

Censorvederlag og rejseafregning (gælder ikke læreruddannelsen)
 • Censorer afregnes med følgende sats:
  • Grunduddannelsen - sats B
  • Akademiuddannelsen - sats C
  • Diplomuddannelsen - sats A
 • Der ydes ikke godtgørelse for transporttid Jf. Finansministeriets Cirkulære om censorvederlag
 • Dokumenterede rejseomkostninger godtgøres
 • Kilometergodtgørelse for transport, jf. statens afregningstakster, lav sats
Der afregnes ikke på faktura til censorer, men kun via censorvederlag.

Særligt for radiograf og fysioterapeutuddannelsen gælder følgende ved censorvederlag/rejseafregning:

 • der gives kørsel til lav takst mellem de kliniske undervisningssteder
 • tid til transport mellem de kliniske undervisningssteder honoreres som arbejdstid til timelærersats

Blanket

Gå til censorafregningsblanket.

Aflysning

Da vi bestiller censorer tidligt i eksamensforløbet, inden vi kender det endelige antal studerende til en eksamen, kan det blive nødvendigt at aflyse eksamensdage eller ændre i antallet af studerende (i forhold til det bestilte).

Udeblivelse af honorering

Ved udeblivelse af honorering for censoropgave, bedes du kontakte UCN HR på e-mail hr@ucn.dk.

Afregning af censur

Her finder du en oversigt over hvilken studieadministrativ medarbejder, som censorafregningsblanket skal sendes til, set ud fra hvilken uddannelse du har været censor ved.

Guide til censurblanket i DitmerFlex (PDF).

Oversigt over kontaktpersoner til afregning af censur (PDF).

Blanket til censurafregning (PDF).

Censorvederlag pr. 1. april 2022

(Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse af censorvirksomhed)

Løn pr. censortime:
Sats A: 519,50 kr.
Sats B: 429,83 kr.
Sats C: 357,42 kr.

Censorvederlag for læreruddannelsen

Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne (interne = ansatte i en læreruddannelse på et UC).

Der afregnes ikke på faktura til censorer, men kun via censorvederlag.

Blanketter

Metode 1 (udbetaling)

Gælder alle censorer, som skal have censorvederlag udbetalt, det vil sige såvel eksterne censorer som interne censorer, med hvem der er aftalt udbetaling (se nedenstående beregningsmetode).

Metode 2 (indregning)

Gælder alle censorer, som skal have censorvederlaget indregnet i deres tjenestetid.

Censor udfylder blanket for intern afregning, og stedet for censuren udregner på baggrund af dette de samlede udgifter for censoropgaven. Ud fra nedenstående beregningsmetode udarbejder censur-stedet oplysninger til faktura, og afregningen sker direkte mellem de 2 UC’er.

Hovedansættelsesstedet fastlægger, hvorledes censurtiden indregnes i censors tjenestetid.

Censors samlede rejseudgifter i forbindelse med opgaven refunderes ved eget ansættelsessted på baggrund af censors udgiftsbilag.

BEMÆRK: Censurstedet afregner ikke for hotelovernatning. Faktura for hotel refunderes hos hovedansættelsesstedet.

Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001. Sats B benyttes.

Antal censortimer (1 time = 60 min.) beregnes på grundlag af oversigten for bedømmelsestid.

Beregningsmetoder

Metode 1 (udbetaling)

Censor afregnes således:

 • Antal censurtimer beregnes ud fra antal gennemførte skriftlige og mundtlige prøver (hertil regnes også en planlagt prøve, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra senere end dagen før prøven).
 • ½ time til dialog med eksaminator og til administrative opgaver i forbindelse med prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave.
 • Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales, skal censor benytte billigste rejseform. Der betales ikke for rejsetid.
 • Time-/dagpenge og refusion af udgifter til overnatning ydes efter statens regler.
 • Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår.
 • Der afregnes som minimum for 3 censurtimer.
 • Til censorer, som ikke er ansat i læreruddannelsen, ydes 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning mv).
 • Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom).
 • Inkluderet i afregningen er alle udgifter i forbindelse med prøven. Der kan således ikke fremsendes særskilt regning for fx forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid, pauser mv.

Afregningsblanket (Udbetaling af censorhonorar) udfyldes af censor og afleveres eller sendes til censurstedet sammen med bilag vedr. rejseudgifter.

Metode 2 (indregning)

Bemærk: Det er censors hovedansættelsessted, der bestemmer hvordan censuropgaven indregnes i censors tjenestetid og refunderer censors udgifter til rejse, overnatning mv. Det er derfor uden betydning for censurstedet, hvilket transportmiddel censor benytter eller hvor censor overnatter, dette er alene et aftaleforhold mellem censor og censors hovedansættelsessted.

Metode 2 er derfor en standardiseret beregningsmetode for afregningen mellem censursted og censors hovedansættelsessted.

På baggrund af censors oplysninger på afregningsblanketten (intern afregning), beregner censurstedet det samlede beløb, der herefter meddeles til censors hovedansættelsessted. Hovedansættelsesstedet sender en faktura på beløbet til censurstedet.

Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom).

Rejseafregning for læreruddannelsen

Censorer, som skal have udbetalt censorhonorar, metode 1, er berettiget til at få deres rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med censuren godtgjort efter de for statens tjenestemænd gældende regler (jf. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000). De væsentligste dele er anført nedenfor. Endvidere anføres de for Læreruddannelsen Hjørring/Aalborg specielle regler.

Offentligt eller eget transportmiddel

På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler.

Censorstedet kan tillade, at censor benytter eget transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for censurstedet. I så fald vil censor få udbetalt godtgørelse svarende til statens lave takst. Udgifter til færge og bro refunderes ikke.

Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel ydes for det antal kilometer, der er kørt i forbindelse med rejsen til og fra Hjørring eller Aalborg.

Normalt beregnes kilometertallet fra/til tjenestestedet medmindre at hjemadressen ligger tættere på. Der ydes ikke godtgørelse for lokal kørsel under censoropholdet, idet udgifter hertil dækkes af time-/dagpenge.

I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at censor benytter fly med ankomst på 1. censurdag, og at prøvens begyndelsestidspunkt afpasses herefter. Fly benyttes kun efter forudgående aftale med Læreruddannelsen Hjørring/Aalborg.

Udgifter til taxa godtgøres kun, når censurstedet skønner, at ganske særlige forhold har gjort det nødvendigt at anvende taxa. Det skal af den medsendte kvittering fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt, samt hvorfor taxa er anvendt.

Time- og dagpenge/refusion mod dokumentation

På tjenesterejser, der er forbundet med overnatning, udbetales time/-dagpenge.

 • Time-/dagpenge skal dække merudgifter til måltider, småfornødenheder, parkering og transport på bestemmelsesstedet (bus, taxa mm.)
 • Dagpengene udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer og kun ved overnatning
 • Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time, også kun ved overnatning
 • På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation (originalbilag).

Brug af WISEflow

Som udgangspunkt foregår alle prøver ved UCN i WISEflow. Du skal bruge NemID for at få adgang til systemet. WISEflow understøttes af alle nyere browsere, dog ikke Internet Explorer.

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning.

Mundtlige prøver

Når du skal være censor ved mundtlige prøver, skal du huske at medbringe computer eller tablet samt NemID-nøglekort, så du kan logge ind i WISEflow.

Se vores vejledninger til brug af Teams og Skype ved digitale prøver.

Trådløst netværk

For at komme på det trådløse netværk på UCN skal du:

 1. Forbinde din enhed til netværket 'UCN Guest'
 2. Indtaste dit mobilnummer

Herefter modtager du en sms med en kode, som du skal taste i et nyt browservindue, som du evt. selv skal åbne - og herefter har du forbindelse til UCN Guest. 
Hvis du oplever problemer med at logge på, så henvend dig i UCN’s Servicecenter.