Mentor på energi- og miljøuddannelserne

Bliv mentor for en studerende på en af vores energi- og miljøuddannelser

Mentorordningen er et tilbud til studerende på vore uddannelser:

 • Automationsteknolog
 • Energiteknolog
 • El-installatør
 • VVS-installatør
 • Energimanagement

Den enkelte studerende vil få tilknyttet en udvalgt mentor fra erhvervslivet således, at den studerende får mulighed for at opbygge et netværk til erhvervslivet, og uddannelserne forankres i erhvervslivet.

De overordnede rammer

 • Mentor og studerende (mentee) forpligtiger sig i at deltage i ordningen i et semester
 • 3 møder á 2 timers varighed pr semester
 • Gensidig læring mentor og mentee imellem
 • Årligt arrangement med spisning hos UCN. UCN er samlingspunkt for netværk.
 • Årligt arrangement for mentorer med et ikke-fagligt indlæg fra UCN
 • Udvælgelse af mentorer foretages suverænt af UCN.

Som opstart på forløbet inviteres samtlige mentorer til fælles mentor uddannelsesseminar.

Hvem gavner mentorordningen?

For energi- og miljøuddannelserne er det vigtigt, at erhvervsmentorordningen gavner både uddannelsen, den studerende og erhvervsmentoren/virksomheden set ud fra nedenstående perspektiver:

For uddannelsen

 • ”Uddannelse i virkeligheden” sker på basis af faglighed (UCN) og samfundsviden (mentor)
 • Etablering af netværk til erhvervslivet
 • Udbygning af samarbejde mellem UCN og erhvervslivet

For den studerende

 • Øge bevidstheden om det fremtidige arbejdsliv
 • Forøge kendskab til branchen
 • Ekspandere sine valgmuligheder for efterfølgende job
 • Skabe kontakter til erhvervslivet

For erhvervsmentoren

 • Hjælpe en studerende til at udvikle sig personligt og nå sine professionelle mål
 • Få nyeste viden inden for branchen, forskning og udvikling
 • Mulighed for at få indflydelse på udvikling af uddannelsen
 • Træne evnen til personlig coaching og kommunikation
 • Markedsføring af virksomhed i forhold til kommende studerende og potentielle medarbejdere
 • Udvide det personlige og faglige netværk gennem mødet med andre mentorer
Hvordan fungerer mentorordningen?

På studiet kan de studerende ansøge om deltagelse i mentorordningen. På baggrund af udsagn om faglige og personlige interesser fra både de studerende og mentorerne matcher vi herefter studerende og mentor, så der så vidt muligt er sammenfald mellem deres interesser. Og herfra er det så op til den studerende og mentoren at aftale det videre forløb i henhold til mentorordningen.

Mentoren følger den studerende et semester. Hvor meget og hvor længe afhænger helt af, hvad den enkelte mentor og studerende bliver enige om.

Hvad er mentors rolle?

Som mentor påtager du dig at støtte studerende i deres faglige og personlige udvikling igennem deres studie. Din rolle vil bl.a. være at:

 • Sparre med den studerende vedrørende faglige udfordringer, mål og karriereønsker
 • Udvide den studerendes netværk ved at introducere dem til enkeltpersoner, gøre dem opmærksom på faglige foreninger, netværk osv. og involvere dem i de faglige arrangementer, du selv deltager i
 • Give den studerende et bredt indblik i din branche og virksomhed og i de krav og ønsker erhvervslivet har til dem
 • Inspirere den studerende til at dygtiggøre sig

Som mentor forventer vi af dig, at du er opmærksom på, hvad de studerende har behov for at tale om. Du er en samtalepartner, der lytter, spørger ind, sparrer og guider.

Du må meget gerne dele ud af dine egne erfaringer. Et godt mentorforhold baserer sig på, at du som mentor er indstillet på at understøtte den studerende i problem-løsning, give konstruktiv feedback og i det hele taget hjælpe den studerende med at koble skolens teori med hverdagens virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er meningen, at mentor skal hjælpe den studerende med at løse opgaver og skrive projekter. Det er skolens opgave.

Mentoraftale er ikke ensbetydende med en efterfølgende praktikaftale.

Hvad er den studerendes rolle?

Den studerende har naturligvis et stort ansvar for, at mentor-forholdet kommer til at fungere tilfredsstillende. Vi forventer, at de studerende er interesseret i at blive udfordret personligt og fagligt, og at de selv tager initiativ til møder med mentor og forbereder sig grundigt forud for møderne. For den studerende er det vigtigt, at de er åbne, hvad angår deres behov og forventninger, og at de er villige til at være selvkritiske og tage imod råd og vejledning fra mentor.

Desuden opfordres de studerende til løbende at forholde sig til, hvordan de bruger deres mentor bedst muligt.

Hvad får du ud af at være mentor?

Rollen som mentor er ulønnet, og værdien er at relationen mellem studerende og virksomhed skaber merværdi for begge parter.

Gennem samtalerne med de studerende og dit arbejde med mentorrollen vil du forhåbentlig også opleve en personlig og faglig udvikling, som kan gavne dig og din virksomhed.

 • Du får nye faglige perspektiver og ny viden om udviklingstendenser inden for dit fag
 • Du bliver stimuleret til at tænke nyt og kreativt i samspillet med den studerende
 • Gennem kontakten med andre mentorer får du mulighed for at udvide dit eget netværk

Du kan tilføje dit virke som UCN-mentor til din profil.

Det praktiske vedrørende mentorordningen

Rollen som mentor er i princippet åben for alle. Vi forventer imidlertid af vores mentorer, at de yder en indsats for vores studerende. Derfor tillader vi os at stille nogle krav til dig som mentor. Du har gennemført certificeringskurset som UCN-mentor, og at du er aktiv på det danske eller det internationale arbejdsmarked, og at du har et godt fagligt netværk. Dernæst må du have tid, lyst og overskud til at gå ind i arbejdet med at støtte de studerende i at udvikle sig personligt og professionelt. Du vil dertil figurere på UCN’s hjemmeside som certificeret mentor.

Når vi har matchet dig med en studerende, er første skridt, at alle studerende og deres mentorer mødes til et fællesmøde. På mødet handler det om at mærke efter, om kemien er i orden, og om jeres mentorforhold vil kunne fungere til alles tilfredshed. Hvis dette første møde går godt, udarbejder I en mentoraftale – gerne med vores hjælp – så I kender hinandens forventninger, ønsker og tidsrammer.

Materiale fra certificeringskursus

Kontakt

Svanborg Guðjónsdóttir
Lektor, Energi- og miljøuddannelserne

Tlf. 72 69 14 97
svgu@ucn.dk
Lene Haslund Halby
Studiesekretær

Tlf.: 72 69 13 18
lhh@ucn.dk