Portfoliometoden

Et bud på en anderledes måde, at indfange læreprocesserne på kunne være portofoliometoden

Det nye og særlige ved portfoliometoden er den lærendes aktive forholden sig til egne læreprocesser og at dette inddrages som et læringspotentiale i undervisningen. Selvvurdering er en nøgleproces i portfoliometoden. Der skal i portefolien ske en sammenkobling mellem studerendes oplevede praksis i projektforløb og uddannelsens mål. Forudsætningen for dette kan være en sammenhæng mellem det studerende, aktuelt oplever i projekterne i  praksis og det, undervisningen tilbyder (samtidighed og relevans)  Studerende skal i  portfolioen selv opstille mål for sin læring og selv evaluere disse mål. Studerende skal samtidigt lære sig væsentlige færdigheder som analyse, argumentation, kildekritik. Studerende skal lære sig arbejdsmetoden og portfolie-metoden skal tilrettes den enkelte uddannelse og de enkelte fag mål, og samtidigt netop igennem den tætte sammenkobling imellem teori og praksis, give mulighed for, at evaluerer på innovationsmaterialet.

Formål: Med portfoliomodellen er det hensigten, at den lærende ikke blot udvikler evner som god studerende og i denne sammenhæng tillægger uddannelsesinstitutionen højeste myndighed i bedømmelsen af hendes kompetenceudvikling gennem eksamen og karakterbedømmelse. Visionen er, at hun i processen med portfolioskrivning opnår egentlig innovationskompetence, således at hun som lærende udvikler faglig og personlig myndighed på vurdering af egen kompetenceudvikling

Tid: Varigheden af et helt undervisningsforløb omkring innovation.

Antal deltagere: En hel klasse eller en projekt-gruppe.

Materialer: Til portfoliometoden kan både anvendes en kina-bog, eller studerende kan som de sikkert foretrækker det lave det elektronisk.

Trin for trin:

1. Underviseren kan ved opstart af første undervisningsgang præsentere en model for en portfolio og begrunde, hvorfor det er denne form, for dokumentation der skal anvendes til, at dokumenterer den innovative læreproces i forbindelse med undervisningen. En skabelon, som studerende kunne udfylde til hver undervisningsgang og, som så afsluttende danner en helhed kunne være besvarelse af følgende spørgsmål:

Før undervisningen
1. Læringsopgave
: Hvilke udfordring fra vores samarbejde med institutioner og organisationer i virkeligheden vil jeg gerne lærer noget om?
2. Praksisbeskrivelse: Hvilke iagttagelser har jeg gjort omkring dette fænomen i praksis?
3. Teoretisk kobling (hypotesedannelse): Hvordan skal teori og litteratur hjælpe mig?
Efter undervisningen​
4. Analyse
: Hvordan kan jeg få nye erfaringer, erkendelser eller viden omkring praksis igennem systematisk kobling mellem praksis og teori?
5. Evaluering: Hvad fik jeg ud af undervisningen i relation til min læringsopgave?
6. Perspektivering: Hvor skal jeg nu hen med min læringsopgave? Hvis det er et forløb, kan der herefter lavet en refleksion og medbringes et nyt perspektiv på læringsopgaven efter måske, at have afprøvet den i praksis eller have læst yderligere litteratur.

2. Underviseren giver efterfølgende studerende feedback på dennes portfolio. Feedback fra underviseren er afgørende betydning for studerende læring i forbindelse med et forløb.

Kontakt

Anni Stavnskær Pedersen
Chefkonsulent
UCN Innovation
Tlf. 72 69 04 86
ucnlink@ucn.dk
Rikke Petersen
Innovationskonsulent
UCN Innovation
Tlf. 72 69 13 39
ucnlink@ucn.dk