Digitale mundtlige prøver (med mødelink i Outlook)

Her kan du finde vejledninger til online prøver i Skype og Teams via mødelink i Outlook. 

Vejledningerne, du finder på denne side, gælder for prøver, som starter med en mødeindkaldelse i Outlook, der indeholder et link til et online prøverum i Teams eller Skype. 


Nye udmeldinger omkring ansvar for teknisk opsætning

Vær opmærksom på nye udmeldinger fra Rektorkollegiet som UCN skal følge: Du har ansvar for den tekniske opsætning af eget udstyr ved online prøver.

Det er dit ansvar at have udstyr, der sikrer, at du kan gennemføre online-prøver: Det er således vigtigt, at du gør, hvad du kan, for at prøven kan gennemføres uden problemer. Hvis prøven af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, og det skyldes, at dit udstyr eller internetforbindelse fejler, vil det tælle som et brugt prøveforsøg. Der bliver foretaget en konkret vurdering af, om du har gjort det, der skal til for at sikre, at udstyret fungerer.

Der kan også være typer af nedbrud, som du ikke er skyld i (strømafbrydelser, netværksudfald i hele regioner m.v.) og det tæller ikke som et forsøg.


Find vejledningerne her
 

Til undervisere

Til censorer

Til studerende og kursister

  • Gode råd til mundtlig online eksamen - primært for kursister


Læs mere om digitale prøver
 

Offentlighed ved prøver

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen at eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige. Dette gælder såvel eksamener med fysisk fremmøde som online-eksamener.

For at imødekomme bekendtgørelsen kan en studerende, eller andre, som ønsker adgang til en online-eksamen derfor rette henvendelse i god tid om dette til UCN Studiekontor, som vil hjælpe med at oprette en selvstændig digital adgang til den konkrete prøve. Deltageren må ikke sidde i samme fysiske lokale som eksaminanden, men må lytte med fra sin egen computer på en anden lokalitet.

Gruppeprøver hvor studerende deltager i prøven samtidig

Der er ingen bekendtgørelsesmæssig regulering af, hvordan studerende skal forholde sig ved online gruppeprøver, hvor flere studerende skal eksamineres samtidig. Det er derfor op til de studerende selv at vurdere, hvad der fungerer bedst.

Der kan være tekniske grunde til, f.eks. for at sikre god lyd, godt netværk m.v., at man som studerende sidder i hvert sit lokale/på hver sin lokalitet, men der er intet juridisk, der forhindrer, at de studerende sidder sammen.

I tilfælde af at man vælger at sidde sammen, er der heller ikke en bekendtgørelsesmæssig regulering af, om man deltager fra en eller flere PC’er. Uanset om man som studerende vælger at deltage sammen eller på hver sin lokation eller med en eller flere PC’er, så er det den studerendes ansvar at have det udstyr, der sikrer forsvarlig gennemførsel af eksamen.

Retningslinjer for håndtering af tekniske udfordringer
  • Den studerende har ansvaret for at kontakte eksaminator, hvis der er tekniske problemer i forbindelse med opstart af mødet eller der opstår problemer undervejs.  
  • Tekniske problemer ved opstart – der tillægges tid svarende til forsinkelsen. Man kan med fordel afsætte ekstra tid til prøveafviklingen (at der afsættes f.eks. 60 min til 45 min. eksamination. (Eksaminationen er de 45 min. der står beskrevet i studieordningen). ​ 
  • Udfordringer med lydkvaliteten, hvor der er behov for mange gentagelser. Der kan tillægges tid ud fra en konkret vurdering. Som en nødløsning kan der etableres en telefonforbindelse parallelt med det digitale møderum. Denne vurdering fortages af eksaminator og censor (hvis en sådan medvirker).  
  • Lydkvalitet/tekniske udfordringer i et omfang, hvor prøven må annulleres. Denne vurdering fortages af eksaminator og censor (hvis en sådan medvirker). En annulleret prøve tæller som et prøveforsøg. Der planlægges en ny prøve. Uddannelsen tager stilling til, hvornår den nye prøve kan gennemføres.
Eksamen på campus, hvor censor er online

Ved afholdelse af eksamen, som er en blanding af fysisk tilstedeværelse i eksamenslokalet og digital deltagelse anbefaler It og digitalisering nogle af de samme forberedelser, som ved en fuld ud digital afvikling af eksamen. UCN afholder enkelte eksamener hvor studerende og eksaminator befinder sig i samme lokale, mens censor deltager via en online forbindelse. Det er vigtigt at alle kan ses, at lyden er god og at indhold, som f.eks. et eksamensoplæg i PowerPoint, kan ses af alle.

Alle er online

Vi anbefaler, at man gør brug af flere PC’er ved prøven, for at give de bedste betingelser for at alle kan se hinanden undervejs. Hvis deltagerne i eksamenslokalet medbringer en PC hver og logger på det online møderum, som er oprettet til eksamen, får online-deltagere også god mulighed for at deltage fuld ud i eksamen. Deltagere i det fysiske rum skal være særligt opmærksomme på at sidde indenfor kameravinklen på PC’en så alle deltagere vises på skærmen for dem der deltager online.

Lyd

Det er vigtigt at en onlinedeltager oplever en god lydkvalitet under prøven. Hvis man kun anvender mikrofonen i en PC, kan det være svært at indfange lyden godt nok fra alle deltagere i lokalet. Det anbefales at eksaminator medbringer en ekstern mikrofon/højtaler, som egner sig til formålet.

En mikrofon som denne kan undervisere bestille via UCN selvbetjenings portal.

Lyden skal være slået fra på andre PC’er i lokalet, når der er tilkoblet en ekstern mikrofon, så der ikke opstår ekko.

Deling af indhold

Deling af f.eks. en præsentation til eksamen kan ske i det online møderum, som deltagerne alle er logget på, så det er lige synligt for alle deltagere i lokalet og online.

Votering

Under voteringen skal de studerende logge sig ud af det online møderum, før de forlader eksamenslokalet under voteringen.  

Før prøven

Vi anbefaler at du afprøver den tekniske opsætning i god tid i forvejen, så du er sikker på at det virker, så du er tryg ved at afholde eksamen på denne måde. Du er velkommen til at kontakte det pædagogiske it-team, hvis du har brug for hjælp til afprøvningen.  

Som back up hvis noget skulle gå galt undervejs, kan studerende sende præsentationen i forvejen til eksaminator.