Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde

Som led i arbejdet med at kvalitetssikre vores uddannelser, prioriterer vi i UCN at leve op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at UCN skal oplyse følgende på en lettilgængelig måde:

 1. Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.
 2. Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.
 3. Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.
 4. Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.
 5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.
 6. Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning

Læs lov om gennemsigtighed og åbenhed (LBK nr. 810 af 20/06/2018).

Oplysninger om ovenstående findes på nærværende hjemmeside, og nedenfor har vi samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at vurdere kvaliteten af vores uddannelser og at sammenligne denne med andre uddannelsesinstitutioner.

Tal og evalueringer

Undervisningsmiljøvurdering

For at sikre kvaliteten i uddannelsernes undervisningsmiljø stilles der lovkrav om gennemførelsen af en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der afdækker det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Denne vurdering skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet.

På UCN’s efter- og videreuddannelser gennemføres UMV som en særskilt aktivitet efter disse retningslinjer, mens vurderingen indgår som en del af UFM-undersøgelser på UCN’s ordinære uddannelser. Læs mere om UFM’s undersøgelser i næste afsnit.

Herunder finder du UMV’er fra UCN.

Evalueringer

UCN laver årligt evalueringer blandt vores studerende for at belyse deres oplevelser med undervisningen, det faglige miljø organiseringen af uddannelserne mv., for dermed løbende at udvikle kvaliteten af UCN’s uddannelser.  

UFM-undersøgelser 

UCN er fra og med 2018 overgået til Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) måling blandt studerende (Læringsbarometer).

UFM’s måling består af følgende elementer: 

 • LEARN, som bygger på et finsk koncept. Her spørges ind til de studerendes tilgang til læring og de studerendes oplevelser af undervisnings- og læringsmiljø. 
 • Praksis og forskning, som spørger til de studerendes oplevelse af, hvordan forskning og praksis inddrages i undervisningen. 
 • Undervisningsmiljø, der skal kortlægge det æstetiske, fysiske og psykiske undervisningsmiljø, som institutionerne er forpligtiget til jf. undervisningsmiljøloven. 
 • UddannelsesZoom, der er et digitalt sammenligningsværktøj, som spørger til fordelingen af typer af studieaktiviteter på studiet, de studerendes oplevelser af det faglige og sociale studie-miljø, underviserne og undervisningen, studieintensiteten mm.

For indsigt i de område- og uddannelsesvise resultater kan disse rekvireres ved henvendelse til UCN Kvalitetskontor.

UFM undersøgelser

Uddannelsesevaluering

Som et redskab til at udvikle uddannelserne, at give ny og kvalificeret viden til brug ved kvalitetssikring og fremadrettede udviklingsinitiativer, gennemføres uddannelsesevalueringer med deltagelse af eksterne eksperter.

Uddannelsesevalueringerne på UCN gennemføres altså i et fremadskuende perspektiv med fokus på, hvordan uddannelsen kan blive endnu bedre.

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2020

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2019

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2018

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2017

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2016

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2015

Dimittendundersøgelse

Til at sikre relevansen af vores uddannelser har vi kontakt til en række centrale kilder – herunder UCN’s dimittender.

Dimittenderne har oplevet vejen ind på arbejdsmarkedet med en UCN uddannelse i bagagen, og vi ønsker derfor løbende og systematisk deres feedback om netop denne oplevelse. UCN gennemfører dimittendundersøgelser for alle UCN’s ordinære uddannelser hvert andet år.

Dimittendundersøgelser: 

 

UCN i tal

UCN følger løbende og opgør årligt en række nøgletal som f.eks. frafald, studieintensitet og gennem-førsel på nomineret studietid: Nøgletal og resultater på institutionelt niveau 2019-2020

Nøgletal i det indikatorbaserede tilsyn

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører årligt, som led i tilsynsforpligtelsen, et skriftligt tilsyn med videregående uddannelsesinstitutioner. I dette tilsyn indgår et indikatorbaseret tilsyn, hvor styrelsen følger institutionernes kerneaktiviteter i henhold til:

 • Tilgang
 • Frafald på første studieår
 • Overskridelse af normeret studietid
 • Ledighed
 • Timetal
 • Ph.d.-uddannelse
 • Forskning

Disse nøgletal gør det ud for kravene om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse i Lov om gennemsigtighed og åbenhed.

UddannelsesZoom

UddannelsesZoom er en del af UddannelsesGuiden og kan anvendes som redskab til at sammenligne informationer om både erhvervs- og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. Herigennem formidles data om uddannelsernes kvalitet og relevans i relation til jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk