Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde

Som led i arbejdet med at kvalitetssikre vores uddannelser, prioriterer vi i UCN at leve op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at UCN skal oplyse følgende på en lettilgængelig måde:

 1. Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.
 2. Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.
 3. Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.
 4. Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.
 5. Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.
 6. Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning

Læs lov om gennemsigtighed og åbenhed (LBK nr. 810 af 20/06/2018).

Oplysninger om ovenstående findes på nærværende hjemmeside, og nedenfor har vi samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at vurdere kvaliteten af vores uddannelser og at sammenligne denne med andre uddannelsesinstitutioner.

Tal og evalueringer

Undervisningsmiljøvurdering

For at sikre kvaliteten i uddannelsernes undervisningsmiljø stilles der lovkrav om gennemførelsen af en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der afdækker det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Denne vurdering skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet.

På UCN’s efter- og videreuddannelser gennemføres UMV som en særskilt aktivitet efter disse retningslinjer, mens vurderingen indgår som en del af Studietilfredshedsundersøgelsen på UCN’s ordinære uddannelser. Læs mere om UCN's Studietilfredshedsundersøgelse i næste afsnit.

Herunder finder du UMV’er fra UCN’s efter- og videreuddannelser.

UMV 2016

Evalueringer

UCN laver årligt evalueringer blandt vores studerende for at belyse deres oplevelser med undervisningen, det faglige miljø organiseringen af uddannelserne mv., for dermed løbende at udvikle kvaliteten af UCN’s uddannelser.  

UFM-undersøgelser 

UCN er fra og med 2018 overgået til Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) måling blandt studerende (Læringsbarometer), som erstatter den tidligere Studietilfredshedsundersøgelse. 

UFM’s måling består af følgende elementer: 

• LEARN, som bygger på et finsk koncept. Her spørges ind til de studerendes tilgang til læring og de studerendes oplevelser af undervisnings- og læringsmiljø. 

• Praksis og forskning, som spørger til de studerendes oplevelse af, hvordan forskning og praksis inddrages i undervisningen. 

• Undervisningsmiljø, der skal kortlægge det æstetiske, fysiske og psykiske undervisningsmiljø, som institutionerne er forpligtiget til jf. undervisningsmiljøloven. 

• UddannelsesZoom, der er et digitalt sammenligningsværkstøj, som spørger til fordelingen af typer af studieaktiviteter på studiet, de studerendes oplevelser af det faglige og sociale studie-miljø, underviserne og undervisningen, studieintensiteten mm.

UCN er gået digitalt, hvorfor resultaterne fra Læringsbarometerundersøgelsen i 2018 ikke findes i en fysisk rapport. For indsigt i de område- og uddannelsesvise resultater kan disse rekvire-res ved henvendelse til UCN Kvalitetskontor.
 

Ennova undersøgelser  

Til og med 2017 blev Studietilfredshedsundersøgelsen årligt gennemført blandt vores studerende på UCN for at belyse deres:

 • Studieglæde, faglig udbytte og loyalitet
 • Vurdering af Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø, Udstyr & materialer samt Praktik
 • Vurdering af egen indsats, Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed samt Eksaminer & prøver

Studietilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Ennova i et sektorsamarbejde mellem henholdsvis Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og resulterer i to hovedrapporter samt uddannelsesrapporter for alle uddannelserne. Herunder finder du undersøgelsens to hovedrapporter fra de seneste år. Ønsker du uddannelsesspecifikke rapporter, kan disse rekvireres ved henvendelse til UCN Kvalitetskontor.

Ucn Studietilfredshedsundersøgelse 2017

UCN Studietilfredshedsundersøgelse 2016

UCN Studietilfredshedsundersøgelse 2015

UCN Studietilfredshedsundersøgelse 2014

Uddannelsesevaluering

Som et redskab til at udvikle uddannelserne, at give ny og kvalificeret viden til brug ved kvalitetssikring og fremadrettede udviklingsinitiativer, gennemføres uddannelsesevalueringer med deltagelse af eksterne eksperter.

Uddannelsesevalueringerne på UCN gennemføres altså i et fremadskuende perspektiv med fokus på, hvordan uddannelsen kan blive endnu bedre.

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2019

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2018

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2017

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2016

Uddannelsesevalueringsrapporter fra 2015

Dimittendundersøgelse

Til at sikre relevansen af vores uddannelser har vi kontakt til en række centrale kilder – herunder UCN’s dimittender.

Dimittenderne har oplevet vejen ind på arbejdsmarkedet med en UCN uddannelse i bagagen, og vi ønsker derfor løbende og systematisk deres feedback om netop denne oplevelse.
UCN gennemfører dimittendundersøgelser for alle UCN’s uddannelser hvert andet år – skiftevis for ordinære og efter-/videreuddannelser.

Herunder finder du de seneste områderapporter fra UCN Dimittendundersøgelse. UCN er gået digitalt, hvorfor resultaterne fra dimittendundersøgelsen i 2018 samt fremadrettet dimittendundersøgelser ikke længere findes i en fysisk rapport. Der kan rettes henvendelse til UCN Kvalitetskontor for indsigt i område- eller uddannelsesvise resultater fra de seneste års di-mittendundersøgelser.

Dimittendundersøgelse 2017 (Ordinære uddannelser)  

Dimittendundersøgelse 2016 (Efter- og videreuddannelser)

Dimittendundersøgelse 2015 (Ordinære uddannelser)

UCN i tal

UCN i tal giver et overblik over hoved- og nøgletal indenfor temaerne: uddannelse, ressourcer, økonomi – nøgletal og effekt af uddannelsesindsatsen.

Nøgletal i det indikatorbaserede tilsyn

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører årligt, som led i tilsynsforpligtelsen, et skriftligt tilsyn med videregående uddannelsesinstitutioner. I dette tilsyn indgår et indikatorbaseret tilsyn, hvor styrelsen følger institutionernes kerneaktiviteter i henhold til:

 • Tilgang
 • Frafald på første studieår
 • Overskridelse af normeret studietid
 • Ledighed
 • Timetal
 • Ph.d.-uddannelse
 • Forskning

Disse nøgletal gør det ud for kravene om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse i Lov om gennemsigtighed og åbenhed.

UddannelsesZoom

UddannelsesZoom er en del af UddannelsesGuiden og kan anvendes som redskab til at sammenligne informationer om både erhvervs- og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. Herigennem formidles data om uddannelsernes kvalitet og relevans i relation til jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Karina Torp Møller
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 12 91
kam@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk