Kvalitetssystem

Bliv klogere på kvalitetsarbejdets set-up på UCN

UCN’s kerneopgave er at generere dygtige dimittender og viden til omverdenen – og dette med uddannelser af høj kvalitet og relevans som fundamentet. Til at understøtte løsningen af denne opgave har UCN udviklet et kvalitetssystem, der sikrer:

  • At vi har en plan og strategi for kvalitetsarbejdet, der involverer alle organisatoriske lag.
  • At vores uddannelser baseres på et videngrundlag som er up to date med et højt fagligt indhold og pædagogisk kvalitet, og som afspejler samfundets og arbejdsmarkedets behov.

UCN Kvalitetssystem definerer, hvad der som minimum skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvem der har ansvaret herfor. Konkret består kvalitetssystemet af styringsdokumenter, rammebeskrivelser og en række procedurer.

Fundamentet i systemet er UCN Kvalitetspolitik og –strategi samt Organisering og ansvarsfordeling, der fastlægger de overordnede linjer for kvalitetsarbejdet. Disse linjer udfoldes i rammebeskrivelserne og procedurer, der mere konkret beskriver og sætter rammen for kvalitetsarbejdet og opgaverne heri.

Styringsdokumenter

Formålet med UCN Kvalitetspolitik og –strategi samt Organisering og ansvarsfordeling er at skabe en forståelsesramme for UCN’s kvalitetssystem og herunder de processer, krav, arbejdsgange m.m. dette omfatter. Hertil kommer ligeledes UCN’s hensigter med at omsætte og realisere konkrete og ambitiøse mål for kvalitetsarbejdet.

Dette gøres gennem en beskrivelse af bl.a.:

  • Formål med kvalitetsarbejdet
  • Overordnede krav til kvalitetsarbejdet
  • Ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet

Læs mere om UCN’s Kvalitetspolitik og –strategi (PDF). 

Rammebeskrivelser og procedurer

Mens de to styringsdokumenter skaber fundamentet for UCN Kvalitetssystem, udfoldes disse i tre rammebeskrivelser samt en række institutionelle procedurer. Disse beskriver, mere detaljeret, hvordan mange af de daglige kvalitetsaktiviteter og -opgaver skal udføres for at sikre og fremme kvaliteten heraf – og for at sikre at UCN efterlever både interne og eksterne krav til kvalitetsarbejdet.

Kobling mellem kvalitetsarbejde og strategi

Kvalitetsarbejdet udgør sammen med UCN’s Strategi 2020 samt udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet den strategiske ramme for udviklingen af UCN.

Hvor Strategi 2020 tegner forandringsvisionen for UCN frem mod år 2020, kan vi gennem de fastsatte mål i udviklingskontrakten og kvalitetsarbejdet følge udviklingen inden for de konkrete indsatsområder.

UCN Kvalitetssystem hænger således sammen med UCN’s strategiske arbejde ved at understøtte missionen om at bedrive uddannelse i virkeligheden samt visionen om, at UCN i 2020 er kendt som en dagsordensættende uddannelses- og vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv.

Elementer og processer i UCN Kvalitetssystem sikrer således ikke blot, at UCN lever op til eksterne og interne krav til kvalitetsarbejdet, men også at UCN kan udføre sin kerneopgave og nå de strategisk fastsatte mål for organisationen.

Læs mere om UCN's mission, vision og handlemønstre eller om UCN Strategi 2020.

Har du brug for én eller flere af de kilder, der henvises til som links i dokumenter på denne side – og som ikke er tilgængelige på hjemmesiden – kan disse rekvireres ved kontakt til UCN’s kvalitetskonsulenter på UCN Kvalitetskontor.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk