Organisering af kvalitetsarbejdet

Bliv klogere på organiseringen af kvalitetsarbejdet ved UCN

Som videregående uddannelsesinstitution er kerneopgaven på UCN at generere dygtige dimittender og viden til omverdenen – og dette med uddannelser af høj kvalitet og relevans som grundlag.

Ansvaret for kvalitetsarbejdet ved UCN følger den generelle ledelsesstruktur i organisationen, men arbejdet med kerneopgaven er vi alle med til at føre ud i livet. Vi arbejder alle for at sikre kvalitet i UCN's uddannelser – og kvalitet er således et fælles anliggende for alle på UCN.

Dette sker via den måde vi organiserer og gennemfører arbejdet på – nemlig i og på tværs af UCN´s forskellige uddannelsesområder og organisatoriske niveauer. For at understøtte og fremme det tværgående kvalitetsarbejde er der også på alle uddannelsesområder udarbejdet en synlig ansvars- og arbejdsdeling for kvalitetsarbejdet.

På UCN har vi nedsat UCN Kvalitetsudvalg samt UCN Kvalitetsnetværk, hvor vi sammen skaber en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejdet udført på alle niveauer inden for UCN. Disse fora er med til at understøtte og fremme en inkluderende kvalitetskultur i UCN, hvor vi via systematiske dialoger får mulighed for at koble UCN’s centrale strategier med lokale kvalitetsprocesser og faglige værdier.

Bestyrelse og rektorat

Som den øverste ledelse for UCN, har bestyrelsen og rektoratet sammen det overordnede ansvar for kvalitetsarbejdet og aktiviteter på det institutionelle niveau. Det være sig eksempelvis i forhold til formulering af UCN Kvalitetspolitik og –strategi og fastsættelse af institutionelle kvalitetsmål.

Læs mere om UCN's bestyrelse og rektorat.

Kvalitetsudvalg

Kvalitetsudvalget skal vedligeholde og udvikle kvalitetssystemet og kvalitetsarbejdet på institutionelt niveau ved UCN. Det betyder, at udvalget har en særlig rolle i at vedligeholde og udvikle kvalitetssystemets dokumenter, at udarbejde indstilling til Rektoratet vedr. det kommende års institutionelle kvalitetsmål samt at gennemføre årlige evalueringer af kvalitetssystemet og kvalitetsarbejdet.

Læs mere om den institutionelle evaluering af kvalitetssystemet.

For at sikre den bedst mulige bredde i udvalget, og dermed indsigt i kvalitetsarbejdet fra hele UCN, er udvalget, med rektor for bordenden, sammensat af repræsentanter fra alle uddannelsesområder, alle ledelseslag, undervisere samt studerende.

Kvalitetsnetværk

For at skabe en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer inden for UCN er der nedsat et UCN Kvalitetsnetværk.

Netværket er et åbent forum, der retter sig mod ansatte, der i det daglige arbejder med kvalitetsarbejde, og er med til at understøtte og fremme en stærk kvalitetskultur i UCN.

Gennem systematiske dialoger får netværket mulighed for at koble UCN’s centrale strategier med lokale kvalitetsprocesser og faglige værdier. Og via et fokus på åbenhed omkring de udfordringer, som kvalitetsarbejdet kan medføre, bidrager netværket med input til udformningen af kvalitetsarbejdet på tværs af organisationen.

Kvalitetsnetværket har bl.a. til formål:

  • At tydeliggøre de formelle rammer for kvalitetsarbejdet, herunder hvad en institutionsakkreditering indebærer, og hvad det betyder lokalt på de enkelte uddannelser og områder
  • At dele viden om, hvordan der lokalt arbejdes med kvalitet på de forskellige uddannelser og områder
  • At sparre omkring succeser og udfordringer i forbindelse med kvalitetsarbejdet, og hvordan eventuelle udfordringer kan gribes an
  • At italesætte tanker om og ønsker til, hvordan UCN’s kvalitetssystem kan videreudvikles
  • At generere idéer samt udvikle forskellige metoder til brug ved UCN’s interne kvalitetsarbejde
  • At arbejde med kvalitet på en meningsfuld måde
Kvalitetskontor

UCN Kvalitetskontor fungerer som det udførende led for rektorat og Kvalitetsudvalg, samt opsamlende punkt for Kvalitetsnetværket.

Kontorets helt centrale opgave er at omsætte eksterne krav vedrørende kvalitetsarbejdet internt på UCN. Dette gøres ved at etablere fælles rammer for kvalitetsarbejdet ved UCN, og i den forbindelse understøtte det tværgående kvalitetsarbejde i organisationen.

I gennemførelsen af det daglige kvalitetsarbejde har uddannelsesområderne ligeledes mulighed for sparring og rådgivning ved en tilknyttet kvalitetskonsulent fra UCN Kvalitetskontor.

UCN Kvalitetskontors ansvarsområde er således opbygning og vedligeholdelse af kvalitetssystem og kvalitetsarbejde ved UCN, og du er velkommen til at kontakte kontoret og dets konsulenter, hvis du har spørgsmål hertil.

Har du spørgsmål?

Rie Nielsen
Kvalitetschef

Tlf: 72 69 15 60
rni@ucn.dk
Rasmus Madsen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 08 95
rasm@ucn.dk
Tina Røn Christiansen
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 15 14
tir@ucn.dk
Anja Lyager Degn
Kvalitetskonsulent

Tlf. 72 69 03 48
ajd@ucn.dk