19. marts 2019

UCN får betinget positiv institutionsakkreditering

Akkrediteringsrådet har på møde d. 14. marts besluttet at tildele UCN en betinget positiv institutionsakkreditering. Rådet følger dermed indstillingen fra Akkrediteringspanelet.

UCN skal nu arbejde med at rette op på de kritikpunkter, som rådet lægger vægt på i sin afgørelse, og herefter genakkrediteres. Det skal ske inden for en 2-årig periode.

Rektor Lene Augusta Jørgensen er ærgerlig over beslutningen, men er alligevel fortrøstningsfuld i forhold til den fremadrettede proces.

- Vi havde håbet på en positiv institutionsakkreditering uden forbehold, men vi vidste også, at Akkrediteringsrådet med stor sandsynlighed ville følge indstillingen fra Akkrediteringspanelet, som vi har kendt til i nogle måneder nu. Derfor er vi også allerede godt i gang med at revidere de punkter, der bliver sat et kritisk lys på, forklarer UCN’s rektor.

Akkrediteringsrådet har i sin afgørelse lagt vægt på, at UCN’s kvalitetssystem for hovedparten er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis, men at det samlede system har nogle afgrænsede svagheder.

- Afgørelsen får ikke betydning for tilrettelæggelsen af vores uddannelser, og det vil således ikke være noget, man som studerende vil bemærke i dagligdagen. Vi kommer fortsat til at arbejde med at sikre høj kvalitet og faglighed samt et godt studiemiljø, siger Lene Augusta Jørgensen

Ros trods betinget godkendelse

UCN får ros for flere forhold, bl.a. arbejdet med at sikre et højt videngrundlag på uddannelserne samt at kvalitetsmålene er relevante, ambitiøse og veldefinerede og udtryk for klare standarder for og prioriteringer af, hvornår de enkelte uddannelsesudbud skal følge op på eventuelle udfordringer. Rådet mener også, at der er en involverende kvalitetskultur og et godt medarbejderengagement på institutionen.

UCN får til gengæld kritik for blandt andet at have utilstrækkelige fælles minimumskrav til evaluering af undervisningen og praktik. Derudover sættes der spørgsmålstegn ved, hvorvidt den årlige kvalitetsrapport indhenter tilstrækkelig detaljeret viden om det enkelte uddannelsesudbuds arbejde med blandt andet kontakten til arbejdsmarkedet.

- Vi er overbeviste om, at vi har et velfungerende system, der sikrer høj kvalitet på vores uddannelser. Det understreges af, at UCN har en god historik med akkreditering af uddannelser. Siden vi fik opbygget vores kvalitetssystem, er alle akkrediteringer af nye såvel som eksisterende uddannelser blevet godkendt. Det drejer sig om i alt 14 akkrediteringer, lyder det fra UCN’s rektor.

Det kan ifølge Lene Augusta Jørgensen kun lade sig gøre, fordi UCN’s kvalitetssystem fungerer i praksis.

Godt forberedt til genakkreditering

UCN skal nu sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution se nærmere på, hvordan planen for genakkreditering skal se ud. Og her er UCN ifølge Lene Augusta Jørgensen godt forberedt.

- Selvom vi ikke er enige i Akkrediteringsrådets vurdering, har vi taget kritikpunkterne til efterretning. Og den omfattende proces har også givet anledning til læring og fortsat udvikling af vores kvalitetsarbejde. På den baggrund er vi kommet med nogle konkrete forslag til justeringer af systemet. Det betyder bl.a., at der formentlig vil være nogle arbejdsgange og procedurer på vores uddannelser og i vores kvalitetssystem, der bliver ændret. Det skal vi nu afklare sammen med repræsentanter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, forklarer UCN’s rektor.

Fakta

  • Alle videregående uddannelsesinstitutioner er underlagt den samme lovgivning for akkreditering, der fastlægger krav til institutionsakkreditering. Disse krav giver frihed til, at institutionerne selv fastlægger et system for kvalitetsarbejdet, der bedst sikrer og udvikler uddannelsernes kvalitet og relevans.
  • Institutionsakkreditering afløser de tidligere uddannelsesakkrediteringer, hvor alle uddannelser skulle akkrediteres enkeltvis.
  • Fokus for akkrediteringen er, om uddannelsesinstitutionens kvalitetsarbejde er systematisk og velfungerende i praksis.
  • En uddannelsesinstitution kan få en positiv institutionsakkreditering, en betinget positiv institutionsakkreditering eller et afslag på institutionsakkreditering.
  • Opnår en uddannelsesinstitution en positiv institutionsakkreditering, går der seks år, før institutionen igen skal igennem et akkrediteringsforløb.
  • Ved en betinget positiv institutionsakkreditering fastlægger institutionen sammen med Akkrediteringsinstitutionen en plan for genakkreditering. Planen udarbejdes på baggrund af Akkrediteringsrådets afgørelse og afgrænser sig til de udpegede kritikpunkter. I perioden for genakkrediteringen skal alle nye uddannelser og uddannelsesudbud fortsat uddannelsesakkrediteres, før de kan oprettes.
  • Et afslag på institutionsakkrediteringen betyder, at institutionen ikke kan oprette nye uddannelser eller udbud. Desuden skal alle eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud fortsat uddannelsesakkrediteres.

Kontakt

  • Lene Augusta Jørgensen, rektor på UCN, tlf.nr.: 7269 0100

Af Silas Mühlbach, sfm@ucn.dk, UCN Kommunikation