04. august 2020

UCN opnår store energibesparelser

​En reduktion på 45 procent i energi- og vandforbruget. Det er resultatet for Professionshøjskolen UCN siden 2006. Færre adresser og en lang række bæredygtige tiltag har givet tydelige resultater.

Der er fra politisk side en målsætning om at sænke energiforbruget ved de statslige institutioner med 14 % i perioden 2006-2020. Ved den seneste opgørelse i 2018 var de videregående uddannelsesinstitutioners energiforbrug dog samlet set ikke faldet, men derimod steget marginalt med 0,6 %. Hos UCN har man imidlertid knækket koden og har i perioden sænket institutionens energiforbrug med ikke mindre end 44,6 %, og i perioden er det også lykkedes at reducere vandforbruget med hele 45,3 %. I samme periode har der været en stigning i antallet af både studerende og medarbejdere.

I årene er der sket store ændringer i de fysiske rammer for UCN.

- En væsentlig del af reduktionen skal findes i, at vi har samlet vores undervisningsaktiviteter på færre adresser, end det var tilfældet i 2006, hvor der stadig var tale om flere selvstændige uddannelsesinstitutioner, men også siden etablering af UCN har vi samlet vores studerende og medarbejdere på færre lokationer, hvilket giver en langt bedre udnyttelse af vores lokaler, siger bygnings- og servicechef Peder Normann Pedersen.

Han understreger dog, at forklaringen på de store reduktioner er langt mere nuanceret end blot at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter.

- Vi har iværksat en hel række tiltag, der er gennemført som ’et langt sejt træk’ med henblik på at optimere driften af UCN’s bygninger og reducere UCN’s påvirkning af miljøet med blandt andet mindre CO2-udledning. Det drejer sig blandt andet om udskiftninger og optimering af ventilation, vinduer, isolering og armaturer, siger Peder Normann Pedersen.

For at understøtte og sikre en effektiv bygningsdrift, er der i UCN’s bygninger installeret en række tekniske systemer, der automatisk styrer f.eks. ventilation, varme og lys.


UCN's aktiviteter er fordelt på i alt seks adresser i Nordjylland.

Fortsat fokus på bæredygtighed

Professionshøjskoledirektør Poul Højmose Kristensen er yderst tilfreds med, at et øget fokus på bæredygtighed har givet konkrete resultater, og ambitionerne stopper ikke her.

- Det er vores erfaring, at bæredygtighedsmål kan kombineres med en fornuftig økonomi, hvis man arbejder langsigtet. Det kræver imidlertid et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på alle niveauer. På UCN har intentionerne været formuleret af bestyrelsen, og det er forventningen, at bæredygtighed vil indgå som et element i den kommende strategi, siger Poul Højmose Kristensen.

Han ser flere fordele ved udviklingen, dels at UCN kan hente en økonomisk besparelse og dermed bruge midlerne på kerneydelserne i form af uddannelse og forskning. Dels giver det en mindre miljøbelastning i takt med, at de grønne investeringer implementeres.

Kort om UCN’s fokus på bæredygtighed

  • Professionshøjskolen UCN har hjemme på seks adresser; fire i Aalborg samt i Hjørring og Thisted. I alt ca. 93.000 kvm. under tag.
  • Samlingen af undervisningsaktiviteterne på seks adresser har medført en reduktion i antallet af kvadratmeter på 31 %. Da der samtidig er sket en væsentlig stigning i antallet af studerende og medarbejdere, er der tale om en langt mere effektiv udnyttelse af bygningsmassen.
  • I perioden 2006-2018 er energiforbruget (el og varme) reduceret med 44,6 procent, mens vandforbruget er sænket med 45,3 procent
  • Der er gennemført en lang række forbedringer, som skal sikre lavere forbrug af el, vand og varme. Eksempelvis udskiftning af vinduer og belysning, efterisolering af tage, udskiftning og optimering af ventilationsanlæggene og etablering af solceller.
  • Udover de energibesparende tiltag er der foretaget en række andre grønne investeringer. Eksempelvis etablering af grønne tage der forsinker regnvand, øget affaldssortering, mere varieret beplantning af udearealer, der understøtter en større biodiversitet på adresserne samt etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) ved nedsivning og lokal opsamling i forsinkelsesbassiner og underjordiske beholdere, for at begrænse belastningen af kloakledninger og spildevandsanlæg.

For yderligere information

Peder Normann Pedersen, Bygnings- og servicechef
Telefon 7269 0150

Poul Højmose Kristensen, professionshøjskoledirektør
Telefon 7269 0101

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation