23. november 2021

Debat: Pædagoguddannelsen skal styrkes

En ny evalueringsrapport langer ud efter kvaliteten af Danmark og Nordjyllands største videregående uddannelse; pædagoguddannelsen. Hos UCN forstår vi godt kritikken, selvom vi også hæfter os ved de positive tendenser, som evalueringen fremhæver.

Af Peter Møller Pedersen og Anne Krogh, hhv. konstitueret rektor og uddannelseschef for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN

Kritikken går på, at både en gruppe af de studerende selv og deres kommende arbejdsgivere oplever, at de nyuddannede ikke er kompetente nok, og at der er ikke sammenhæng nok i uddannelsen. Især sammenhængen mellem praktikken og uddannelsen på professionshøjskolerne halter. Og så oplever nogle studerende at det er for let at bestå prøverne på uddannelsen.

Der er også flere gode resultater i evalueringen: lavt frafald, lav dimittendledighed og høj studieintensitet. Pædagoguddannelsen er desuden kendetegnet ved, at mange fra familier, der ikke er så uddannelsesvante, får en videregående uddannelse – noget vi har været stolte af i mange år.


Anne Krogh og Peter Møller Pedersen.

Vores dimittender fra Aalborg, Hjørring og Thisted er hjørnesten i vores velfærdssamfund uanset om det gælder daginstitutioner, skoler eller det social- og specialpædagogiske område. Netop derfor er det helt afgørende, at den nye evaluering bliver startskuddet til en styrkelse af uddannelsen.

Pædagoguddannelsen er blandt de videregående uddannelser med den laveste finansiering. Så selvom ledere og undervisere arbejder intenst og på et højt niveau for at udvikle uddannelsen under de gældende rammebetingelser med økonomi og struktur, så kan vi ikke indfri alle de ambitioner aftagerne har i forhold til uddannelsen. Uddannelsen er blevet udsultet rent økonomisk over en årrække. De seneste år har vi haft en midlertidig ekstrabevilling, som blandt andet er brugt på at give de studerende mere og bedre feedback, hvilket begynder at give positive resultater. Men disse ekstramidler udløber ved udgangen i 2022 og med en generel underfinansiering, så er det nødvendigt ikke kun at se på uddannelsens struktur og indhold men også økonomi.

Ministeren vil i det nye år præsentere en reform af uddannelsen. Det ser vi frem til. Især hvis vi får taget livtag med de helt fundamentale udfordringer, der har betydning for uddannelsens kvalitet:

  • Uddannelsen skal have en langt bedre økonomi, så de studerende får flere timer, mere feedback og flere øvebaner under uddannelsen. En betydelig del af timerne skal fortsat være træne- og øvelsestimer på mindre hold. De timer koster mere end forelæsninger på store hold.
  • Skab væsentligt bedre sammenhæng mellem praktik og resten af studiet. En tredjedel af uddannelsen foregår i praktik, og kommuner og regioner er derfor helt afgørende medspillere, der skal løfte en vigtig del af uddannelsesopgaven.
  • Sammenhængen med praktik og resten af studiet kan blandt andet styrkes ved at afskaffe løn under praktik og lade de studerende fortsætte på SU, da lønnen betyder, at de studerende ofte betragtes som en ligestillet del af arbejdsstyrken med dertil manglende plads til læring.
  • Vejledningen i praktikken skal styrkes med uddannede vejledere og et godt læringsmiljø på praktikstederne.
  • Skab mere plads til sammenhæng og progression i uddannelsen med pædagogik og aktivitetsfag gennem hele uddannelse. 

Kravene til pædagogerne stiger – at være professionel pædagog kræver en høj faglighed, handlekompetencer på et fagligt grundlag og en solid dømmekraft. Det vil i høj grad gavne det danske velfærdssamfund at styrke pædagoguddannelsen.