Refleksiv praksislæring

Læringstilgangen på Professionshøjskolen UCN

På UCN vil vi markere os positivt ved, at vores dimittender er parate til fremtidens arbejdsmarked. Vi ønsker at være på forkant med arbejdsmarkedets kompetencebehov og uddanne mennesker, som er i stand til at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer, der kan kvalificere og udvikle praksis.

De faglige, personlige og sociale kompetencer som, vores studerende opnår gennem vores uddannelser, skal være direkte anvendelige på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet for udviklingen af UCN's læringstilgang Refleksiv praksislæring.

Kernen i UCNs tilgang til læring er samspillet mellem teori og praksis kombineret med personlige refleksioner. Derfor er samarbejdet med praksis afgørende, og UCN ser det som et fælles ansvar for alle ansatte, studerende og samarbejdspartnere fra praksisfeltet at skabe rammer for, at den studerende alene og i fællesskab med andre:

  • Kan opstille hypoteser og afprøve ideer i praksis. Herigennem opøve evnen til at kunne komme med løsninger og argumentere for bestemte handlemåder.
  • Selvstændigt kan fastsætte realistiske læringsmål.
  • Lærer, hvad arbejdsopgaven i praksis kræver.
  • Får effektive læringsstrategier til løsningen af opgaver i praksis.
  • Lærer samarbejdets betydning for udførelsen af arbejdet i praksis og gradvis øget teoretisk indsigt og forståelse for det, der arbejdes med.

I relation til underviserne i UCN kan der i de kommende år komme et særligt fokus på:

  • At UCN’s undervisere kontinuerligt tilegner sig viden om og indblik i praksis via kontakt til arbejdsmarkedet, eksempelvis gennem kombinationsansættelser og jobrotation.
  • At inddrage praksiserfaringer i den teoretiske undervisning og sikre et godt grundlag for refleksion og feedback på studerendes oplevelser fra praksis.
  • At prøver og eksaminer tilrettelægges i samarbejde med praksis eller som autentiske praksisrelaterede metoder for herigennem at gøre eksamen til en læringssituation, hvor den studerende bruger sin professionelle dømmekraft.

Refleksiv praksislæring er et evigt udviklingsarbejde, der altid skal søge at afspejle og udfordre erhvervenes og professionernes behov nu og i fremtiden og udvikle alle studerendes potentialer, så de bliver så dygtige som muligt. Det gør vi blandt andet ved at forske i Refleksiv praksislæring, skabe nye læringsaktiviteter og dele viden på tværs af vores uddannelser i samarbejde med vores samarbejdspartnere, eksempelvis på konferencer og temadage

Vil du vide mere?

I denne animationsfilm kan du få mere at vide om UCN's læringstilgang. Du kan også læse mere i vores folder om Refleksiv praksislæring.

Er du interesseret i læringstilgangens teoretiske afsæt, kan du bl.a. finde artikler herom i dette særnummer af tidsskriftet Cepra-striben med fokus på Refleksiv praksislæring. I tidsskriftet byder nogle af UCN’s førende forskere samt eksterne bidragsydere ind med deres perspektiver på Refleksiv praksislæring.

Refleksiv praksislæring i levende billeder