Bestyrelse

Den overordnede og strategiske ledelse og udvikling af Professionshøjskolen UCN varetages af en bestyrelse, der består af 14 medlemmer

 

Medlemmer af bestyrelsen

Funktionsperioden for den tidligere bestyrelse for Professionshøjskolen UCN udløb 30. april 2022. Ny bestyrelse for Professionshøjskolen UCN konstitueres i maj 2022 og vil i perioden frem til 30. april 2026 bestå af 14 medlemmer.

Udpegede medlemmer (5):

 • Mads Duedahl, regionsrådsformand, udpeget af Region Nordjylland (formand)
 • Søren Smalbro, borgmester i Hjørring, udpeget af KKR Nordjylland
 • Richard Fynbo, adm. direktør for Fynbo Foods, udpeget af DI og Dansk Erhverv (næstformand)
 • Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord, udpeget af ungdomsuddannelserne i region Nordjylland
 • Dennis Thomsen, kredsstyrelsesmedlem i Himmerlands Lærerkreds, udpeget af FH og AC

Selvsupplerende medlemmer (5):

 • Anne Velling Christiansen, kommunaldirektør, Mariagerfjord kommune
 • Diana Sørensen, direktør, Nordjyllands Beredskab
 • Kamilla Bittmann, direktør, Erhverv Norddanmark
 • Tine Curtis, forskningschef, Aalborg Kommune
 • Astrid Heidemann Lassen, lektor og viceinstitutleder, Aalborg Universitet

Medarbejderrepræsentanter (2):

 • Torben Broe Knudsen, lektor, ergoterapeutuddannelsen
 • Steen Nielsen, pædagogisk IT-konsulent, UCN IT og Digitalisering

Studenterrepræsentanter (2):

 • Jonas Ansbjerg Jørgensen, studerende, produktionsteknologuddannelsen
 • Vakant

Download forretningsorden for bestyrelsen ved UCN (PDF).

Møder

Der er fire ordinære møder om året i UCN's bestyrelse. Mødedatoerne for det følgende år bliver som regel fastlagt på efterårsmødet.

Læs mere om møder i bestyrelsen.

Beskrivelser af bestyrelsens medlemmer

UCN's bestyrelse består af medlemmer, som både kommer fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er desuden både medlemsrepræsentation fra UCN's egne studerende og medarbejdere.

Mads Duedahl

Formand
Regionsrådsformand, Region Nordjylland

UCN’s uddannelser er uundværlige for både det offentlige og private arbejdsmarked i Nordjylland. Som regionsrådsformand er jeg via FremKom-analyser og erfaringer fra regionens egne arbejdspladser helt bevidst om, hvor utroligt vigtigt det er, at vi har stærke uddannelsesinstitutioner som UCN her i det nordjyske. Personligt er jeg også meget optaget af styrke koblingen mellem uddannelser og arbejdsmarked, og jeg ønsker via mit arbejde i bestyrelsen at bidrage til at gøre Professionshøjskolen UCN til en endnu stærkere aktør i Nordjylland.

Richard FynboNæstformand
Adm. direktør, Fynbo Foods

Jeg er særligt optaget af, at de studerende fra UCN kommer ud og gør en positiv forskel i de nordjyske virksomheder. Det handler bl.a. om relationerne undervejs i uddannelsen og kvaliteten af de kommende medarbejdere, der uddannes. Med fokus på innovation og bæredygtig udvikling har jeg gennem de sidste tyve år opbygget en produktionsvirksomhed, som afsætter sine fødevareprodukter i hele verden. Jeg har desuden været bestyrelsesformand for DI Vendsyssel og EUC Nord i en årrække, ligesom jeg har siddet i bestyrelsen for en række andre virksomheder og institutioner.

Anne Velling Christiansen

Kommunaldirektør, Mariagerfjord kommune

Jeg vil repræsentere aftagervinklen i forhold til UCN. Som kommune er vi dybt afhængige af at kunne rekruttere nok medarbejdere – og dygtige medarbejdere. Derudover skal vi sikre medarbejdernes løbende læring – og her er både kursusmuligheder og ikke mindst praksisnær forskning og viden værdifuldt. Jeg har desuden fokus på attraktive studiemiljøer, da det er afgørende for at kunne fastholde de unge i landsdelen. Jeg vil i bestyrelsesarbejdet prøve at bidrage med helhedsorienterede og samfundsaktuelle perspektiver og vil i aftagerrollen trække på mit samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner.

Søren SmalbroBorgmester, Hjørring Kommune

Jeg ser frem til bestyrelsesarbejdet i UCN, der jo favner en lang række af de uddannelser vi har allermest brug for. En løbende tilpasning af uddannelserne til de løbende ændringer af samfundet er et af mine kodeord i bestyrelsesarbejdet. Jeg har de sidste 25 år drevet landbrug med grise, kvæg og planteavl på en gård lidt syd for Bjergby. Jeg er gift med Mette og vi har sammen fem børn, der er ved at være unge voksne. Jeg har i mange år deltaget i bestyrelsesarbejde indenfor landbruget og er desuden lige startet på min tredje periode i Hjørring Byråd, hvor jeg nu er borgmester.

Tine CurtisForskningschef, Aalborg Kommune

Der er for sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter et stort potentiale i at få mere viden om, hvordan vi bedst løser en række vigtige samfundsopgaver i praksis. Jeg er optaget af, hvad der internt skal til på UCN, i samarbejdet med omverdenen og i relation til de overordnede rammebetingelser, for at lykkes med at indfri potentialerne. Jeg har stor erfaring med og viden om praksisnær og anvendelsesorienteret forskning i relation til de kommunale sundheds- og forebyggelsesopgaver – og jeg har et bredt kendskab til forskningsmiljøerne på området og erfaring som underviser og vejleder på en række uddannelsesinstitutioner.

A. Neil JacobsenDirektør, EUC Nord

Mit fokus er, at UCN fastholder sit udgangspunkt som praksisnær vidensinstitution; udvikler den regionale forpligtelse; udbygger relationerne, herunder til ungdomsuddannelserne; søger en balanceret økonomi med plads til kvalitet i alle uddannelser; samt sikrer de studerende de bedst mulige vilkår. Jeg er direktør på EUC Nord, som er en mangefacetteret uddannelsesinstitution med flere lokationer. Jeg har omfattende erfaring med strategisk ledelse, organisation og økonomi fra såvel det private erhvervsliv som uddannelsessektoren. Med 38 års erfaring i et utal af bestyrelser er jeg bevidst om at repræsentere ungdomsuddannelserne, og arbejde for UCN med respekt for og tillid til driftsniveauet.

Diana SørensenDirektør, Nordjyllands Beredskab

UCN favner en lang række uddannelser, som har stor betydning for arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Kravene til fremtidens uddannelser er store, og det er derfor afgørende at skabe et miljø, hvor de studerende, der uddannes er kompetente og engagerede til kommende arbejdsopgaver. Samtidig er det vigtigt, at uddannelserne målrettes og udvikles til arbejdsmarkedets behov. Det er min erfaring fra mange år med medarbejdere og ledere, der udfører serviceopgaver, at fokus på udvikling, forskning og kompetencer fastholder dygtige medarbejdere og ledere samt sikrer engagement og dedikation. Jeg håber med min erfaring fra dels det private erhvervsliv, dels en offentlig organisation at kunne bidrage med input til udvikling af UCN samt medvirke til at sikre en robust driftsorganisation.

Dennis ThomsenKredsstyrelsesmedlem, Himmerlands Lærerkreds

De studerende skal rustes til arbejdslivet gennem en optimal kobling mellem teori og praksis på studiet. Det er noget af det, jeg som bestyrelsesmedlem vil have fokus på. Til dagligt er jeg i tæt kontakt med det udøvende led ude på arbejdspladserne og ser, hvilke udfordringer der opstår mellem arbejdspladsens behov og de værktøjer, man har fået tildelt gennem sin studietid. Her skal uddannelsesforløbene kontinuerligt tilpasses og udvikles i forhold til det omkringliggende samfund og i et tæt samarbejde med de organisationer, der repræsenterer de forskellige professioner. Civilt er jeg gift, har to børn og er bosiddende i Aalborg. Jeg har desuden været frivillig idrætsleder gennem mange år.

Kamilla BittmannDirektør, Erhverv Norddanmark

UCN tilbyder en masse forskellige uddannelser, kurser og videreuddannelser. Som repræsentant for det private erhvervsliv i Nordjylland er mit formål med at sidde i bestyrelsen at kunne komme med input, der er med til at sikre, at der også bliver taget højde for de behov, virksomheder står med. Det er samtidig vigtigt, at det private erhvervsliv samarbejder med UCN, så vi kan fastholde den nødvendige arbejdskraft og tiltrække og fastholde de nyuddannede. Jeg vil bidrage til, at der kontinuerligt er en tæt forbindelse mellem UCN og det private erhvervsliv.

Astrid Heidemann LassenLektor, viceinstitutleder, Aalborg Universitet

I Nordjylland kan vi noget helt særligt med at samarbejde på tværs af uddannelsessystemet for at skabe viden, der gør en forskel for vores samfund. Det skal vi værne om og blive endnu dygtigere til. Jeg interesserer mig i særlig grad for forskning og udvikling, som er nogle af de områder, UCN har øget fokus på i disse år. I mit daglige virke som forsker og viceinstitutleder arbejder jeg med, hvordan vi udvikler den nyeste viden om produktionsteknologier, -processer og -systemer, og hvordan disse bringes i spil i industrien og skaber innovation. Jeg ser meget frem til at bidrage til UCN med såvel faglige som strategiske input om, hvordan grundlaget for værdiskabende forskning og udvikling kan udvikles endnu mere.

Jonas Ansbjerg Jørgensen

Studerende, Professionshøjskolen UCN

Jeg er særligt optaget af formidlingen til de studerende, da de er "slutproduktet". UCN’s undervisere er i forvejen rigtig gode til at forstå de studerendes behov, hvad angår indlæring, og det er lige netop det, jeg gerne vil være med til at gøre endnu bedre. Udover at være i UCNs bestyrelse læser jeg til produktionsteknolog, er i uddannelsens uddannelsesudvalg samt studenterråd på UCN. Jeg kan bringe min erfaring fra det at være studerende på UCN, at være underviser og at have siddet i bestyrelse tidligere med i mit virke som bestyrelsesmedlem hos UCN. Hvis jeg kan gøre en forskel for de studerende på UCN i min tid i bestyrelsen, har det været en succes for mig.

Torben Broe KnudsenLektor ved ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen UCN

I bestyrelsesarbejdet vil jeg være optaget af, at UCN bevæger sig i en retning, der giver mening for medarbejderne, og at der er en sund sammenhæng mellem UCN’s ambitioner og medarbejdernes ressourcer og kompetencer. Jeg er ansat som lektor ved ergoterapeutuddannelsen ved UCN. Hovedparten af min undervisning relaterer sig til arbejdsmiljø samt teknologi og digitalisering indenfor sundhedssektoren. Jeg har været ansat ved UCN siden etableringen og i alle de konstruktioner, der er gået forud for det nuværende UCN. Gennem hele processen har jeg i mange forskellige sammenhænge repræsenteret medarbejderne bredt. Jeg har i kraft af dette et godt kendskab til UCN og medarbejdernes synspunkter og interesser.

Steen NielsenPædagogisk IT-konsulent, Professionshøjskolen UCN

Jeg har et særligt fokus på, at UCN både nu og fremadrettet er en sund organisation for både ansatte og studerende. Ligeledes er jeg optaget af, at organisationen forbliver både attraktiv og aktuel for erhvervslivet og de mange andre interessenter både lokalt og nationalt. Af baggrund er jeg oprindeligt erhvervsjurist, hvorfor jeg også har undervist særligt i disse områder i en årrække. På nuværende tidspunkt er jeg ansat som Pædagogisk IT-konsulent, er tillidsmand og nu også bestyrelsesmedlem. Afslutningsvist vil jeg nævne, at jeg har en ambition om at bringe medarbejdernes synspunkter i spil så høj grad som muligt.

Kontakt

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef

Tlf. 72 69 03 00
cba@ucn.dk