Bestyrelse

Den overordnede og strategiske ledelse og udvikling af Professionshøjskolen UCN varetages af en bestyrelsen, der består af 14 medlemmer

Medlemmer af bestyrelsen

Den siddende bestyrelse for Professionshøjskolen UCN består i perioden 1. maj 2018 – 30. april 2022 af følgende 14 medlemmer.

Se uddybende beskrivelser af medlemmerne i bestyrelsen.

 • Poul Ingemann Knudsgaard
  Formand, udpeget af bestyrelsen
  Særlig indsigt i det private arbejdsmarked
 • Søren Eriksen
  Næstformand, udpeget af FTF
 • Michael Sekjær Johansson
  Medlem af forretningsudvalget, udpeget af bestyrelsen
  Særlig indsigt i det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling
 • Mogens Ove Madsen
  Udpeget af Regionsrådet
 • Lisbeth Lauritsen
  Udpeget af Kommunalbestyrelserne
 • Lone Broberg
  Udpeget af Vækstforum
  Særlig indsigt i det private arbejdsmarked
 • Elsebeth Gabel Austin
  Udpeget af Region Nordjyllands gymnasierektorer
 • Anne Velling Christiansen
  Udpeget af bestyrelsen
  Særlig indsigt i det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling
 • Per Nikolaj Bukh
  Udpeget af bestyrelsen
  Særlig indsigt i den internationale uddannelses- og forskningsverden
 • Tine Curtis
  Udpeget af bestyrelsen
  Særlig indsigt i uddannelses- og forskningsverdenen
 • Kristoffer Bartholdy
  Repræsentant for studerende ved UCN
 • Mikkel Bo Vinther Pedersen
  Repræsentant for studerende ved UCN
 • Torben Broe Knudsen
  Repræsentant for medarbejdere ved UCN
 • Thomas Fisker Nielsen
  Repræsentant for medarbejdere ved UCN

Download forretningsorden for bestyrelsen ved UCN (PDF).

Møder

Der er fire ordinære møder om året i UCN's bestyrelse. Mødedatoerne for det følgende år bliver som regel fastlagt på efterårsmødet.

Læs mere om møder i bestyrelsen.

Beskrivelser af bestyrelsens medlemmer

UCN's bestyrelse består af medlemmer, som både kommer fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Der er desuden både medlemsrepræsentation fra UCN's egne studerende og medarbejdere.

Poul Ingemann Knudsgaard

Formand

Jeg er Erhvervsdirektør i BusinessAalborg, Aalborg Kommune, hvor jeg er med til at tegne stregerne for Aalborgs udvikling, skubbe til væksten og beskæftigelsen og til at skabe de bedste rammer for at starte, drive og udvikle virksomhed. En del af mit job er at være direktør for Green Hub Denmark sekretariatet, hvor vi arbejder for den grønne omstilling mod et mere bæredygtigt Nordjylland. Udover at være formand for bestyrelsen på UCN er jeg bestyrelsesformand hos DESMI A/S og bestyrelsesmedlem hos DESMI Pumping Technology A/S samt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Jeg er optaget af, at bestyrelser skal gøre deres arbejde ordentligt og vil gøre mit til, at bestyrelsen ledes i henhold til vedtægterne samt gældende god selskabsledelse med fokus på integritet. Herudover er jeg meget optaget af ledelse og tror på værdien af et godt samarbejde både internt mellem ledelse og tillidsvalgte og eksternt med alle relevante interessenter. I mine øjne er hele uddannelseskæden fra faglærte, teknikere, professionsbachelorer og universitetsuddannede vigtige for udviklingen ikke kun af Nordjylland, men for hele Danmark. Endelig er det vigtigt, at UCN er hele Nordjyllands uddannelsesinstitution – ikke blot Aalborgs.

Søren Eriksen

Næstformand

Beskrivelse på vej.

Michael Sekjær Johansson

Medlem af forretningsudvalget

Jeg er forhenværende direktør for TECHCOLLEGE i Aalborg, hvor jeg i otte år havde det overordnede ansvar for lidt over 600 medarbejdere og 4000 erhvervsuddannelseselever og erhvervsgymnasiale elever. Jeg har kendskab til og erfaring med både udvikling og ledelse af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt et godt og solidt kendskab til det private og offentlige arbejdsmarked. Ligeledes har jeg gennem 30 år arbejdet med institutionsudvikling med fokus på kvalitet, ledelse og organisering. Jeg er meget optaget af, at UCN’s studerende får maksimal succes gennem deres studie og efterfølgende jobmuligheder, og at medarbejderne får optimale betingelser i deres job. Det betyder fokus på studiemiljø og kvalitet samt trivsel og udvikling for alle på UCN.

Mogens Ove Madsen

Jeg er udpeget af det nordjyske regionsråd til at sidde i bestyrelsen. Det betyder, at jeg primært vil være optaget af de uddannelser, som har relevans for regionen. Stort set hele mit arbejdsliv har været på Aalborg Universitet, hvor jeg også er uddannet i samfundsøkonomi. Dermed kommer jeg fra en institution, der er drevet på lignende vilkår som UCN. Mine undervisnings- og forskningsinteresser er den offentlige sektors økonomi, styringsparadigmer og videnskabsteori. Erfaring fra bestyrelsesarbejde har jeg fra Jurist- og Økonomforbundets Overenskomstforening og Hovedbestyrelse, Spar Nord Banks bestyrelse og Nibe Byråd mm. Generelt mener jeg det er vigtigt - også for UCN - at følge aktivt med i uddannelsesdebatten og at sætte sit præg på denne. Herudover tror jeg, at det er vigtigt at være bevidst om at skabe synlighed omkring UCN.

Lisbeth Lauritsen

Beskrivelse på vej.

Lone Broberg

Beskrivelse på vej.

 

Elsebeth Gabel Austin

Jeg er rektor for Hjørring Gymnasium og HF og har bred ledelseserfaring med uddannelser, tilrettelæggelse og medarbejderledelse samt økonomistyring af en selvejende institution. Jeg er medlem af aftagerpaneler for sprog på Københavns Universitet og Aalborg Universitet samt uddannelsesrådet for sygeplejeuddannelsen ved UCN. I UCN’s bestyrelse kan jeg bidrage med lang erfaring fra såvel undervisning som ledelse og med erfaring fra arbejdet med videregående uddannelser. Jeg vil arbejde for at placere det indholdsmæssige i uddannelserne centralt på dagsordenen. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen i dispositioner og beslutninger understøtter udviklingsarbejde, som forbedrer studierne og studiemiljøet i hverdagen for både de studerende og for medarbejderne.

Anne Velling Christiansen

Jeg er til daglig er kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune.

Jeg vil repræsentere aftagervinklen i forhold til UCN. Som kommune er vi dybt afhængige af, at kunne rekruttere nok medarbejdere – og dygtige medarbejdere. Derudover skal vi sikre medarbejdernes løbende læring – og her er både kursusmuligheder og ikke mindst praksisnær forskning og viden værdifuldt. Jeg har desuden fokus på attraktive studiemiljøer, da det er afgørende for at kunne fastholde de unge i landsdelen. Jeg vil i bestyrelsesarbejdet prøve at bidrage med helhedsorienterede og samfundsaktuelle perspektiver, og vil i aftagerrollen trække på mit samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner.

Per Nikolaj Bukh

Jeg er ansat som professor i økonomistyring på Aalborg Universitet og beskæftiger mig især med strategi og design af ledelses- og økonomistyringsmodeller. I bestyrelsen kan jeg både bidrage med indsigt i den internationale uddannelses- og forskningsverden samt med indgående erfaring fra såvel offentlige som private virksomheder med strategiske ledelse, organisation og økonomistyring. Hvis jeg skal fremhæve særlige fokuspunkter i relation til bestyrelsen i UCN, er det, at vi dækker behovet for udbud af videregående uddannelser i hele regionen, samtidig med at uddannelserne udbydes på et omkostningseffektivt grundlag. Det er desuden vigtigt for mig, at professionshøjskolen som en del af den offentlige sektor ledes på en ordentlig og ansvarlig måde samt efterlever almindelige forventninger til god selskabsledelse.

Tine Curtis

Jeg er forskningschef i Aalborg Kommune og adjungeret professor på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Jeg er desuden leder af Center for Forebyggelse i praksis i Kommunernes Landsforening. Jeg har stor erfaring med og viden om praksisnær og anvendelsesorienteret forskning i relation til de kommunale sundheds- og forebyggelsesopgaver. Jeg har et bredt kendskab til forskningsmiljøerne på området og erfaring som underviser og vejleder på en række uddannelsesinstitutioner. Der er for sektorens forsknings- og udviklingsaktiviteter et stort potentiale i at få mere viden om, hvordan vi bedst løser en række vigtige samfundsopgaver i praksis. Jeg er optaget af, hvad der internt skal til på UCN, i samarbejdet med omverdenen og i relation til de overordnede rammebetingelser, for at lykkes med at indfri potentialerne.

Kristoffer Bartholdy

Jeg er studerende på UCN Teknologi og Business og studerer til dagligt på Campus Hobrovej i Aalborg.
Ved siden af mit studie er jeg bl.a. frivillig assistent for bestyrelsen af Hasseris Grundejerforening og bidrager til, hvordan bestyrelsens missioner og visioner kan blive realiseret.
Jeg interesserer mig for ledelse og strategi og vil arbejde på at forbedre de nuværende rammer for alle UCN-studerende. Som studenterrepræsentant for de studerende ved UCN vil jeg bringe de studerendes meninger og holdninger med ind i bestyrelsen med henblik på at øge de studerendes trivsel og øge uddannelseskvaliteten.

Jeg kan kontaktes på mail: 1075843@ucn.dk

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Jeg er studerende på UCN Sofiendalsvej, hvor jeg læser Produktionsteknologi, og har planlagt at tage overbygningen PBa PTI efterfølgende. Jeg har flere års erhvervserfaring i den private sektor, samt adskillige forretningsrejser i bagagen. Jeg er talerøret mellem de studerende og bestyrelsen, og mit fokus lægger i at forbedre den dagligdag, de studerende har på Campus. Ydermere vil jeg have fokus på samarbejdet mellem Erhverv og UCN, således man som studerende får lov at flette teori og praksis.

Jeg kan kontaktes på mail: 1073941@ucn.dk

Torben Broe Knudsen

Jeg er ansat som lektor ved ergoterapeutuddannelsen ved UCN. Hovedparten af min undervisning relaterer sig til arbejdsmiljø samt teknologi og digitalisering indenfor sundhedssektoren. Derudover er jeg involveret i en række tværfaglige projekter og udvalgsarbejde. Jeg har været ansat ved UCN siden etableringen og i alle de konstruktioner der er gået forud for det nuværende UCN. Gennem hele processen har jeg i mange forskellige sammenhænge repræsenteret medarbejderne bredt. Herunder, i perioder, som næstformand i hovedsamarbejdsudvalget. Jeg har i kraft af dette et godt kendskab til UCN og medarbejdernes synspunkter og interesser. I bestyrelsesarbejdet vil jeg derfor være optaget af, at UCN bevæger sig i en retning, der giver mening for medarbejderne, og at der er en sund sammenhæng mellem UCN’s ambitioner og medarbejdernes ressourcer og kompetencer.

Thomas Fisker Nielsen

Jeg er ansat på UCN i afdelingen Design & Produktion, hvor jeg underviser i forretningsfag samt i markedsføring; særligt datadrevet markedsføring. Jeg er desuden bl.a. tilknyttet UCN act2Learn, hvor jeg har udviklet diverse uddannelser inden for det digitale område samt socialfondsprojektet digital vækstkultur. Ved siden af UCN er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Jeg håber således, at jeg i bestyrelsen kan vise et eksempel på samarbejdet med private virksomheder og eksemplificere vores læringstilgang Refleksiv praksislæring. I mit bestyrelsesarbejde vil jeg, udover at repræsentere mine kollegaer, gerne have fokus på, at UCN’s strategi nedbrydes og indarbejdes i såvel ansattes som studerendes hverdag. Det er også min intention, at vi fra bestyrelsens side tager stilling til, hvilken organisering der skal til for, at de ansatte kan virkeliggøre UCNs strategi bedst muligt.

Kontakt

Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
Sekretariatschef

Tlf. 72 69 03 00
cba@ucn.dk