Studenterforum UCN

Studenterforum UCN er et råd, der fungerer som de studerendes talerør og øver indflydelse på beslutningsprocesserne i UCN

Rådet Studenterforum UCN er en sammenslutning af studerende i UCN, der arbejder på at styrke studenterinddragelsen på de enkelte campusser.

Hvad er Studenterforum UCN?

Studenterforum UCN er et råd for studerende ved UCN, og er dannet på baggrund af et ønske om at få skabt en større studenterinddragelse og indflydelse i UCN. Vi oplever, at der sker en større og større ensretning i organisationen, hvilket betyder, at mange beslutninger har betydning på tværs af uddannelser og campusser, hvorfor vi som studerende bør have en fælles stemme i organisationen. Derfor skal Studenterforum UCN blandt andet varetage de studerendes interesser ved at øve indflydelse på beslutningsprocesserne i UCN's ledende organer og fungere som de studerendes talerør ind i rektoratet.

Studenterforum UCN skal også arbejde mod at styrke studenterinddragelsen på de enkelte campusser, hvor vi både vil have, at der sidder studerende i råd og udvalg, der har betydning for os studerende, samt sørge for der er en større gennemsigtighed og viden om disse. 

Med UCN's mange forskelligartede uddannelser er vi også mange forskelligartede studerende, men vi skal dog alle ud og være en stor del af fundamentet i vores samfund. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt de bedst mulige rammer for vores uddannelser, hvorfor det er nødvendigt, at vi er med i diskussionen om, hvordan vores uddannelser udformes, og hvilke vilkår der gør sig gældende for os som studerende.

Vi er alle fælles om at være studerende ved Professionshøjskolen UCN, og derfor skal Studenterforum UCN sigte mod, at alle studerende føler sig som en del af et fællesskab, som den enkelte kan trække på.

Studenterforum UCN bygger også på et ønske om, at få skabt en stærkere stemme i den politiske debat for studerende ved Professionshøjskolen. Dette skal bl.a. ske gennem medlemskab af det nationale samarbejde, Studenterforum UC, som vil blive en samlet organisation for samtlige professionshøjskolestuderende i hele landet.

I Studenterforum UCN ønsker vi at samarbejde med de faglige og politiske studenterorganisationer på de enkelte uddannelser, da vi anerkender, at disse både har en større viden og historie inden for de enkelte uddannelser, hvorfor vi ved uddannelsesspecifikke spørgsmål vil trække på dette samarbejde samt henvise studerende hertil.

Se Vedtægterne for Studenterforum UCN (PDF)

Hvad er forretningsudvalget?

Forretningsudvalget i Studenterforum UCN består af en formand, to repræsentanter fra hvert campus samt studenterbestyrelsesrepræsentanterne. Forretningsudvalget mødes løbende for at varetage de studerendes interesser.

Ønsker du at varetage en vakant post eller bare høre nærmere, kan du kontakte studenterforum@ucn.dk

Med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte uddeler UCN tilskud til studerendes råd, herunder studenterpolitiske aktiviteter. For at få del i midlerne skal følgende kriterier være opfyldt:

  1. De studerende skal have nedsat et råd eller en gruppe
  2. Gruppen skal involvere studerende fra flere uddannelser
  3. Rådet eller gruppen skal være et deltagende diskussionsforum og udviklende i forhold til løsningsmodeller på de studenterpolitiske spørgsmål, som kan henføres til studieliv, studieby, institution/campus og uddannelse.
  4. For at kunne få del i midlerne skal der være dokumentation for deltagelse.

Der kan søges om op til 5000 kr. pr. ansøgt aktivitet, og der skal vedlægges et budget for den aktivitet, der søges støtte til.

Ansøgninger modtages og vurderes løbende.

Ansøgning stiles til Konsulent i UCN’s Ledelsessekretariat Karin Folmer Winther, kfw@ucn.dk.  

I 2020 blev tilskuddet fordelt til afholdelse af aktiviteter i regi af UCN’s Studenterakademi.

Er du studerende på UCN? Så kan du kan følge med i Studenterforum UCN på studieportalen Pointer.

Kontakt

Kasper Rønnau
Formand
Studenterforum UCN

studenterforum@ucn.dk
Christina Rossing
Næstformand
Studenterforum UCN

studenterforum@ucn.dk