Adgangskrav og optagelse

Se hvilke adgangskrav og udvælgelseskriterier der er gældende, samt hvordan og hvornår du skal søge om optagelse på uddannelsen til administrationsbachelor

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september
Adgangskvotient: Alle optaget i 2018
Studiepladser: 70 pladser i 2019

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til administrationsbachelor.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Engelsk C - og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.
 • Ovenstående fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding. 
Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gynmasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • En 3-årig erhvervsuddannelse – her kræves yderligere fagene engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C
 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En gymnasial eksamen med de specifikke fagkrav nævnt under kvote 1, hvis du derudover har andre dokumenterede aktiviteter, som du ønsker at få med i vurderingen. 
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne. På administrationsbacheloruddannelsen ved UCN bruger vi følgende kriterier ved udvælgelsen (i ikke-prioriteret rækkefølge), idet erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest kan vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på formuleringsevne og motivation.
 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant erfaring.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af min. 6 måneders varighed, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi.
 • Karakteren i dansk og gennemsnitskvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret.
Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv IKV som adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Du vil stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige studiepladser, selv om du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb.

Eventuelle ledige pladser samt link til ansøgning vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser. Ved ledige studiepladser optages der helt frem til studiestart. 

Studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk
Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.