Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Du kan søge ind på administrationsbacheloruddannelsen via to kvoter afhængigt af din baggrund.

Kvote 1 - Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00

Ansøgere med en gymnasial eksamen (se definition på gymnasial eksamen).

Derudover skal du opfylde uddannelsens specifikke fagkrav som er: engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

Disse fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS: Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00. Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

Kvote 2 - Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • En 3-årig erhvervsuddannelse – her kræves yderligere fagene engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C
 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En gymnasial eksamen med de specifikke fagkrav nævnt under kvote 1, hvis du derudover har andre dokumenterede aktiviteter, som du ønsker at få med i vurderingen. 
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne. På administrationsbacheloruddannelsen ved UCN bruger vi følgende kriterier ved udvælgelsen (i ikke-prioriteret rækkefølge), idet erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest kan vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på formuleringsevne og motivation.
 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant erfaring.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af min. 6 måneders varighed, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi.
 • Karakteren i dansk og gennemsnitskvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret.

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på www.optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse  på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på www.optagelse.dk.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.