Studerende fortæller

Joachim Lindflaten: "Uddannelsen giver mig mulighed for at forstå og komme ind til kernen af den offentlige sektors opgaver, organisering og udvikling."

Hvorfor har du valgt at læse til administrationsbachelor?

Jeg valgte uddannelsen til administrationsbachelor på baggrund af min mangeårige interesse for politik og samfundsforhold. Uddannelsen giver mig mulighed for at forstå og komme ind til kernen af den offentlige sektors opgaver, organisering og udvikling. Ydermere får vi et indgående kendskab til de retslige rammer og økonomiske vilkår, som vi tilmed får viden, færdigheder og kompetencer indenfor. Netop de mange forskellige fag, som udgør fundamentet på uddannelsens basisdel (de første 1,5 år), tror jeg vil give administrationsbacheloren de rette forudsætninger for at indgå i nye samarbejder samt muligheden for at sammensætte valgmoduler efter ens ønskede jobprofil.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med administrativ sagsbehandling og implementering af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet og/eller økonomistyring i en økonomifunktion. På længere sigt kunne jeg godt tænke mig at arbejde med strategisk styring/ledelse og politisk betjening, med ambitionen om at komme helt tæt på den politiske beslutningsproces. Hvem ved, måske endda blive forvaltningsdirektør en skønne dag.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Jeg forestiller mig, at praktikken er der hvor man for alvor får mulighed for at få et indblik i, hvordan ens fremtidige arbejdsliv vil være med løbende opgaver. Derudover at få nogle samarbejdserfaringer med forskellige fagligheder med hver deres identitet og kompetencer, som vi i et eller andet omfang skal sætte i spil sammen. ”Hvad vil det f.eks. sige at arbejde i et sekretariat/kontor?”, ”Hvem tager sig af hvad, og hvorfor?” – Det er noget af det, som jeg tænker praktikken kan give en fornemmelse af og et indblik i.
  • Valgmodulerne er en unik mulighed for at tone sin jobprofil i retningen af det, som man gerne vil arbejde med efter endt uddannelse. Valgmodulerne fokuserer på en særlig teoretisk-praktisk indføring med henblik på 1-2 politikområder, hvilket jeg ikke har set muligheden for hos andre udbydere af samfundsfaglige generalistuddannelser.
  • Underviserne har ikke samme uddannelsesbaggrund, hvilket i min optik er til de studerendes fordel i forhold til den verden, som venter udenfor. I hele generalist-profilen, som er indbegrebet af administrationsbacheloren, stifter vi bekendtskab med jurister, forvaltningsuddannede, ledere og andre kandidatuddannede undervisere. Præcis den enkelte fagidentitet, som hver underviser har med sig, er et klart eksempel på hvor fintmasket den offentlige sektor er organiseret, og hvorfor det kan være tidskrævende og svært at forvente fremskridt og resultater fra den ene dag til den anden. Samspillet mellem fagidentiteter og nye organisationer er alfa omega i tiden fremover. Dette giver uddannelsen et tydeligt indblik i.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • På uddannelsens 4. Modul var vi i projektgruppen heldige at indgå i et samarbejde med Styrelse for IT og Læring, som er organiseret under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Vores problemstilling kredsede om at få eVejledere til at italesætte oplevelsen og arbejdet med eVejledning med fokus på at analysere, hvorledes chatmediet kan nå ud til nye målgrupper. Et sådant samarbejde var meget givende og stillede store krav til os som gruppe, idet vi arbejdede med projektstyring undervejs. En forsmag på projektledelse og projektstyring, som jeg tror vi vil se mere af i fremtiden.
  • Forestillingen om, hvordan administrationsbacheloren adskiller sig fra andre samfundsfaglige uddannelser, har været udfordrende til tider, idet vi berører mange fagområder: politologi, økonomi, jura, evaluering, projektstyring samt samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori. Alligevel kalder opgaverne i det offentlige på omstillingsparathed og evnen til at kunne navigere mellem forskellige mind-sets, som fx økonomikonsulent, sagsbehandler eller evaluator. Intet fagområde kan stå alene i den offentlige sektor, når alt kommer til alt. Derfor bør du vælge administrationsbacheloruddannelsen.
  • Ansvar for egen læring er i særdeleshed noget, som man skal vænne sig til. Selvom jeg var meget afklaret på netop denne uddannelse inden studiestart, så har jeg hæftet mig ved, at de sociale relationer er uhyre vigtige. Først og fremmest i forhold til at give hinanden fagligt modspil, men også i forhold til at have det sjovt undervejs og gensidigt kunne motivere hinanden i perioder, hvor det hele kan virke uoverkommeligt.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

For det første har jeg fået min politiske og samfundsmæssige interesse indfriet, idet uddannelsen har givet mig de nødvendige kompetencer og et grundlæggende kendskab til offentlig forvaltning.

For det andet har jeg fået et par gode venskaber undervejs i min studietid, som har udfordret mig såvel fagligt som socialt. Så min opfordring til kommende studerende: husk at dyrke studiemiljøet, engagere dig/jer, søg indflydelse og tag f.eks. initiativ til at lave læsegrupper og/eller sociale arrangementer sammen.

For det tredje er jeg blevet mere uddannelses- og jobafklaret, idet jeg har besluttet mig for at læse videre på en kandidatoverbygning. Med en fortid som filosofistuderende føler jeg virkelig, at jeg er landet på rette hylde og ikke er i tvivl om at studere offentlig administration. Rent faktisk har jeg lagt mærke til, at jeg kan trække på filosofien indimellem; så intet er forgæves når det kommer til stykket.

Hvordan er studiemiljøet?

Eftersom uddannelsen er relativt ny er der mange muligheder for at øve indflydelse på sit studiemiljø. De fysiske rammer er til rådighed (også om aftenen), hvilket man bør benytte sig af. Derudover er underviserne gode til at understøtte studenterdrevne initiativer og projekter.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Du bør vælge administrationsbacheloren hvis du ønsker en alsidig samfundsfaglig generalistuddannelse med mulighed for at tone din jobprofil. I forlængelse heraf bør du yderligere overveje at vælge uddannelsen, idet arbejdsgiverne efterspørger uddannede, som også har praktiske erfaringer med sig fra f.eks. praktikken. Dette ser jeg som et væsentligt argument for at vælge administrationsbacheloren.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer til administrationsbachelor?

Nogle forestiller sig muligvis, at uddannesen blot er ”statskundskab-light”, men det synes jeg bestemt ikke er tilfældet. Noget af vores litteratur stemmer faktisk overens med de samfundsfaglige universitetsuddannelser, men vi har også litteratur og hands on-opgaver, som er praksisorienteret og relaterer sig til virkeligheden. Når jeg nævner praktikdelen på ca. 5 måneder og sammensætningen af valgmoduler, så nikker de fleste og anerkender, da de praktiske færdigheder og kompetencer er efterspurgte og nødvendige.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Det er vigtigt og især en fordel, hvis man er nysgerrig på tilegnelse af viden og kan holde hovedet koldt, da uddannelsen rummer mange begreber, som indimellem overlapper hinanden. Men frygt ej, efter første studieår begynder man at kunne se og trække på den viden, man tillærte sig på de tidligere moduler/semestre.

Vi bliver hovedsagligt uddannet til at varetage jobfunktioner i politisk styrede organisationer, så man bør have en forestilling om at politik, samfundsforhold og demokrati vil præge ens arbejdsliv i en eller anden udstrækning fremover.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse?

I forbindelse med projektskrivning på 2. semester arbejdede vi sammen med Styrelsen for IT og Læring. Vores problemformulering gik ud på at undersøge, om eVejledning rent faktisk kunne erstatte den traditionelle vejledning baseret på fysisk fremmøde. Vi var ret skeptiske og forudindtaget omkring digital chatvejledning, men vi fandt frem til, at mediet faktisk kunne nå ud til målgrupper, som havde det svært med at møde en ”vejledningsmyndighed” og tale sin egen sag osv.

Pludselig kom dagen hvor vi skulle indsamle vores interviews via chat. Vi sad med en af vores informanter, og chatten gik godt med det flow og den ventetid, som en chatkorrespondance plejer at tage. Pludselig lød der en alarm over højtalerne, ledsaget af ordene: ”Attention, a fire situation has occurred. Please exit the building immediately”. Heldigvis var det blot en brandøvelse, men det var morsomt hvordan vores informant blev bekymret på vores vegne, da vi nævnte det i chatten. Det var sjovt og vidner om, at en e-chat tydeligvis kan få følelserne frem i modtageren, som sidder fjernt i den anden ende af cyberspace.