Uddannelsesmoduler

De aktuelle uddannelsesmoduler på uddannelsen administrationsbachelor indeholder hvert sit tema og rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.
 

Modul 1 - Politik og samfund (1. semester)

Modulet omhandler rammerne for den offentlige sektor samt velfærdssamfund og demokrati.

Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer (1. semester)

Centrale temaer i modulet er opgaveløsning i den offentlige sektor samt politiske processer og økonomiske rammer.

Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration (2. semester)

Centralt tema er det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsningerne.

Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration (2. semester)

Omhandler evalueringer, kvalitetsarbejde, projekt- og processtyring samt videnskabelig metode.

Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring (3. semester)

Om håndtering af de offentlige ressourcer, makroøkonomi, budget, regnskab og styring.

Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor (3. semester)

Centralt tema i modulet omhandler styring, udvikling og innovation, organisation, samarbejde, læring og inddragelse.

Modul 7: Valgmodul (4. semester)

 • Det tværprofessionelle samarbejde i den offentlige sektor

Modul 8: Valgmodul (4. semester)

 • Organisation og udvikling på social- og sundhedsområdet
 • Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer
 • Vejledning

Modul 9: Valgmodul (5. semester)

 • Organisation og udvikling på skole-, børn- og ungeområdet
 • Organisering og udvikling af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet
 • Organisations- og medarbejderudvikling

Modul 10: Valgmodul (5. semester)

 • Borgerinddragelse og udvikling af den offentlige sektor
 • Rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet
 • Personalejura og personaleøkonomi
 • Internationalisation in a global perspective

Modul 11: Praktik (6. semester)

Centralt omhandler modulet arbejde i praksis og kobling mellem teori og praksis.

Modul 12: Viden og vidensformer i praksis (7. semester)

Opnå viden om metoder til at skabe viden om praksis samt dokumentation og udvikling af praksis.

Modul 13: Bachelorprojekt (7. semester)

Udarbejdelse af selvstændigt projektarbejde med anvendelse af videnskabelig metode.

Uddannelsens valgmoduler for 2017

Valgmodulerne 2017 er de valgmoduler, som studerende der allerede går på uddannelsen skal gennemføre i 2017 på deres 4. og 5. semester. Valgmodulerne kan ændre sig fra år til år i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet inden for administration og forvaltning. Som studerende vælger man sine valgmoduler i begyndelsen af 3. semester.

Oversigten er for de moduler, som er udbudt for 2017. Oprettelse af valgmoduler afhænger af den konkrete interesse for de enkelte valgmoduler.

Valgmodul: Det tværprofessionelle samarbejde i den offentlige sektor

Studievægt: 15 ECTS-point

Modulet giver den studerende kendskab og kompetencer til at indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde inden for offentlig administration. Den studerende vil kunne identificere og styrke sin professionsidentitet og at opnå kendskab til de øvrige professioner kernefaglighed, så den studerende kan indgå i tværprofessionelle sammenhænge.

Indhold

 • Tværfaglighed, tværprofessionalitet og profession som rammeforståelse
 • Kommunikation på tværs af og imellem professioner
 • Kultur i professioner
 • Sociologiske perspektiver på tværprofessionalitet
 • Relationer og samarbejde på tværs af og imellem professioner
 • Projektsamarbejdsformer i tværprofessionelle sammenhænge
 • Tværprofessionelt projektarbejde

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • Har viden om egen og andre professioners faglighed, kendetegn og roller
 • Har viden om hvordan egne og andre professioners perspektiver og kultur har indflydelse på samarbejdet mellem dem
 • Har viden om kommunikation mellem forskellige professioner samt dennes indflydelse på samarbejdsrelationer og problemløsning
 • Har viden om hvordan samarbejde mellem og på tværs af professioner kan bidrage til helhedsorienteret opgave-/projektløsning og sagsbehandling

Færdigheder
Den studerende:

 • Kan beskrive sociologiske, kultur- og samarbejdsteorier i tværprofessionelle sammenhænge
 • Kan identificere behov for tilpassede kommunikations- og samarbejdsrelationer i tværprofessionelle sammenhænge
 • Kan vurdere problemstillinger set fra forskellige professioners perspektiver
 • Kan løse tværprofessionelle problemer eller undersøge tværprofessionelle problemområder vha. kommunikations- og kulturforståelse
 • Kan reflektere over egen rolle i tværprofessionelle sammenhænge

Kompetencer
Den studerende:

 • Kan identificere forskellige professioners kulturer og samarbejdsmetoder
 • Kan anvende tværprofessionelle metoder såsom kommunikation, kulturforståelse og samarbejdsmetoder
 • Kan selvstændigt gennemføre problemorienteret projektarbejde med et tværprofessionelt perspektiv
 • Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige professioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning

Prøveformer og bedømmelse
Modulet afsluttes af en gruppebaseret skriftlig opgave med intern censur. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Valgmodul: Organisation og udvikling på social- og sundhedsområdet

Studievægt: 15 ECTS
Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for social- og sundhedsområdet, herunder psykiatri- og handicapområdet.

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • har viden om den lovgivning, der knytter sig til administration af social- og sundhedsområdet, samt forståelse for områdets relation til andre politikområder
 • har viden om og forståelse for anvendte teorier og metoder inden for social- og sundhedsområdet
 • har viden om organiseringen, styringen og administrationen af social- og sundhedsområdet samt kan reflektere over praksis, mål, målgrupper, metoder og redskaber og samarbejdsprocesser i indsatsen inden for området
 • har viden om og forståelse for myndighedens roller og opgaver og kan reflektere over den administrative sagsbehandlers anvendelse af teori og metode i praksis inden for social- og sundhedsområdet
 • har viden om offentlig-privat innovation (OPI) og samarbejdsdrevne metoder ved udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeres problemer, ressourcer og behov og kan på den baggrund planlægge og koordinere en sammenhængende indsats og service på social- og sundhedsområdet
 • kan anvende lovgivningen inden for social- og sundhedsområdet, herunder træffe afgørelser inden for den lovgivningsmæssige ramme
 • kan beskrive, analysere og vurdere organisatoriske problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet med henblik på at opstille, begrunde og formidle løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer
Den studerende:

 • kan varetage administrative funktioner inden for social- og sundhedsområdet
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik,
 • kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering af den social- og sundhedsfaglige indsats, herunder udvikling af effektive og hensigtsmæssige sagsgange
 • kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for social- og sundhedsområdet

Prøveform og bedømmelse
Læringsudbyttet udprøves ved afslutningen af modulet: Individuel mundtlig eksamination på grundlag af skriftlig opgave udarbejdet enten individuelt eller i grupper á 2-4 studerende.

Modulets prøve er med intern censur og bedømmes efter 7 trinskalaen. Den gives en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige præstation.

Valgmodul: Organisation og udvikling på skole-, børn- og ungeområdet

Studievægt: 15 ECTS
Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for skole-, børn- og ungeområdet.

Mål for læringsudbyttet
Viden
Den studerende:

 • har viden om den lovgivning, der knytter sig til administration af skole-, børn og ungeområdet samt forståelse for områdets relation til andre politikområder
 • har viden om og forståelse for anvendte teorier og metoder inden for skole-, børn og ungeområdet
 • har viden om organiseringen, styringen og administrationen af skole-, børn og ungeområdet, herunder kendskab til organisatoriske problemstillinger inden for skoleforvaltning og skoleledelse
 • har viden om og forståelse for praksis, mål, målgrupper og samarbejdsprocesser i indsatsen inden for skole-, børn og ungeområdet
 • har viden om og forståelse for myndighedens roller og opgaver og kan reflektere over den administrative sagsbehandlers anvendelse af teori og metode i praksis inden for børn og ungeområdet, herunder familierådgiverens anvendelse af Integrated Children System (ICS) som grundlag for skønsbaserede afgørelser.

Færdigheder
Den studerende:

 • kan anlægge et helhedsorienteret perspektiv på problemer, ressourcer og behov inden for skole-, børn og ungeområdet og kan på den baggrund planlægge og koordinere en sammenhængende indsats og service inden for området
 • kan anvende lovgivningen inden for skole-, børn og ungeområdet, herunder træffe afgørelser inden for den lovgivningsmæssige ramme for området
 • kan beskrive, analysere og vurdere organisatoriske problemstillinger inden for skole-, børn og ungeområdet med henblik på at opstille, begrunde og formidle løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer
Den studerende:

 • kan varetage administrative funktioner inden for skole-, børn og ungeområdet
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik,
 • kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering af indsatsen på skole-, børn og ungeområdet, herunder udvikling af effektive og hensigtsmæssige sagsgange
 • kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for skole-, børn og ungeområdet

Prøveform og bedømmelse
Læringsudbyttet udprøves ved afslutningen af modulet: Individuel mundtlig eksamination på grundlag af skriftlig opgave udarbejdet enten individuelt eller i grupper á 2-4 studerende.
Modulets prøve er med ekstern censur og bedømmes efter 7 trinskalaen. Der gives en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation.

Valgmodul: Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer

Studievægt: 15 ECTS-point
Den studerende skal have viden og forståelse for den offentlige sektors udfordringer og de styringsmæssige tiltag, der gøres for at sikre en fortsat effektiv og funktionel offentlig sektor i forandring.

Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for ressourcestyring af den offentlige sektor.

Indhold
Konjunkturer, omverden og økonomi i den offentlige sektor
Ressourcestyring og forandringer
Offentlig økonomistyring

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • Har viden og forståelse af hvordan omverdenen har indvirkning på den offentlige sektors økonomi, herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold.
 • Viden om den offentlige sektors økonomi, funktionsmåde og økonomiske drivkræfter
 • Forståelse af betydningen af at undersøge forandringer fra flere vinkler for at finde nye forståelser og handlemuligheder til at håndtere dem styrings- og ledelsesmæssigt.
 • Har viden om økonomiske styringsmetoder og deres anvendelse i praksis i forhold til realisering af politiske og administrative mål.
 • Forståelse af sammenhængen mellem opfattelsen af forandringer og former for handlinger i forhold til forandringer
 • Forståelse af sammenhænge mellem perspektiver og holdbare strategier

Færdigheder
Den studerende:

 • Kan reflektere og har forståelse for de forskellige forhold, der påvirker den offentlige sektors funktionsmåde
 • Kan koble teori og praksis indenfor ressourcestyringsområdet.
 • Den studerende skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde og vælge løsningsmodeller og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den studerende:

 • Kan indgå og bidrage med løsningsforslag, der tager højde for de komplekse sammenhænge mellem organisationers kulturer og de økonomiske udfordringer og omverdens krav.
 • Kan varetage funktioner indenfor økonomstyring.
 • Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage med praktisk anvendelse af relevante analyseværktøjer, herunder bidrage med løsningsforslag og vurderinger i faglige sammenhænge.
 • Kan indgå i udvikling og evaluering af styringsmetoder.

Prøveformer og bedømmelse
Individuel skriftlig eksamen med intern censur. Bedømmelse efter 7 trinskalaen.

Valgmodul: Organisering og udvikling af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet

Studievægt: 15 ECTS
Modulet giver den studerende viden og forståelse af det danske arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikkens rolle i det danske samfund.

Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne.

Mål for læringsudbyttet
Viden
Den studerende:

 • Har viden og forståelse af det danske arbejdsmarked og dets historiske udvikling, organisering, dynamik og funktionsmåde.
 • Har viden og forståelse om sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt øvrige politikområder – samt viden om væsentlige nationale indsatser
 • Har viden om organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • Har viden og forståelse for efter- og videreuddannelsessystemets rolle i tilrettelæggelsen af det danske arbejdsmarked
 • Har viden om den overordnede generelle lovgivning, som knytter sig til arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne
 • Har viden om sammenhængen medlem det danske arbejdsmarked og EU

Færdigheder
Den studerende:

 • Kan koble teori og praksis indenfor arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
 • Kan anvende metoder og redskaber inden for disse områder og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse sektorer.
 • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde og vælge løsningsmodeller og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere,
 • kan anvende efter- og videreuddannelse som aktivt redskab i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsatsen
 • kan vurdere organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen i praksis, herunder myndighedens og leverandørens roller og opgaver samt overvåge tendenser på arbejdsmarkedet

Kompetencer
Den studerende:

 • kan varetage relevante funktioner inden for den kommunale, regionale og statslige arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesindsats
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig selvstændige ansvarsopgaver
 • kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Prøveform og bedømmelse
Individuel mundtlig eksamen med baggrund i en skriftlig opgave.

Ekstern censur. Der bedømmes efter 7 trinskalaen. Der gives en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige præstation.

Valgmodul: Rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet

Studievægt: 15 ECTS-point
Den studerende opnår viden og kompetencer med henblik på håndteringen af mødet mellem borger/myndighed samt myndighed/erhvervsliv. Den studerende opnår kompetencer til at kunne varetage rådgivende og vejledende funktioner i relationer mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder og organisationer.

Indhold
Relevant lovgivning på området
Kommunikationsteori
Konflikthåndtering
Evaluering

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • Skal have viden om teori, metode og praksis indenfor fagområdet beskæftigelsesindsats
 • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over fagområdets teorier, metoder og praksis
 • Har viden om forholdet mellem myndighedens rolle som henholdsvis vejleder og sagsbehandler, herunder relevant vejledningsteori
 • Har viden om lovgivningen, som knytter sig til sagsbehandlingsområdet
 • Har viden om kompetencebehovet mellem borger og aftagere.

Færdigheder
Den studerende:

 • Kan forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis.
 • Kan inddrage relevant kommunikationsteori i mødet mellem borger og aftager
 • Kan udføre beskæftigelsesrelateret virksomhedsrådgivning i forhold til rekruttering, arbejdsfastholdelse og efteruddannelse/opkvalificering
 • Kan anvende efter- og videreuddannelse som aktivt redskab
 • Kan reflektere over afklaringsprocesser, motivationsteori, konflikthåndtering, etik og moral.

Kompetencer
Den studerende:

 • Kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering af mødet mellem myndighed og borger/aftager
 • kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for arbejdsmarkeds-, erhvervs- og beskæftigelsesområder

Prøveformer og bedømmelse
Modulet afsluttes af en individuel mundtlig prøve med ekstern censur, på baggrund af en skriftlig udarbejdet opgave. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Valgmodul: Vejledning

Studievægt: 15 ECTS-point
Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for vejledning i forskellige professionsfaglige kontekster både internt i organisationen og eksternt i forhold til brugere og borgere.

Indhold

 • Teorier og metoder om vejledning og coaching/rådgivning
 • Vejledningsdidaktik og -pædagogik
 • Etik i en vejledningssituation
 • Kommunikation
 • Kultur og interkulturel kommunikation
 • Intern og ekstern vejledning i en forvaltningskontekst
 • Vejledning og samfund (samfundsmæssige rationaler, funktioner, konfliktområder samt etiske og økonomiske begrundelser)

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • har viden om og forståelse af praksis og anvendte teorier og metoder inden for vejledningsområdet
 • har viden om differentierede metoder til vejledning af borgere, brugere, samarbejdspartnere eller kolleger
 • har viden om etikken i en vejledningssituation
 • har viden om kommunikation og kultur i mødet med den vejledte (borgere, brugere, samarbejdspartnere eller kolleger)
 • har viden om formålet med vejledning i en samfundsmæssig kontekst

Færdigheder
Den studerende:

 • kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode
 • kan anvende metoder og redskaber inden for vejledningsområdet
 • kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde og vælge løsningsmodeller samt kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere
 • kan analysere behov for vejledning eller coaching hos enkeltpersoner og grupper
 • kan udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb for forskellige målgrupper
 • kan anvende teorier og metoder som udgangspunkt for konkrete vejledningsaktiviteter og

Kompetencer
Den studerende:

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejlednings- eller coachingsammenhænge
 • kan anvende differentierede vejledningsmetoder over for forskellige målgrupper
 • kan gennemføre individuelle, gruppevise og kollektive aktiviteter på professionelt grundlag
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i en vejledningssammenhæng

Prøveformer og bedømmelse
Modulet afsluttes af en individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig udarbejdet opgave med intern censur. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Valgmodul: Organisations- og medarbejderudvikling

Studievægt: 15 ECTS-point
Modulet kvalificerer den studerende til på et praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for medarbejder- og organisationsudvikling i den offentlige forvaltning.

Modulet retter sig mod forskellige tilgange, teorier, metoder og værktøjer til organisations- og medarbejderudvikling i den offentlige forvaltning.

Indhold

 • HR og konsulentroller i den offentlige forvaltning
 • Strategi og HR funktionens rolle i offentlige organisationer
 • Kompetencer, kompetenceafklaring og kompetenceudvikling
 • Rekruttering og HR-strategi
 • Organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser
 • Forandringsledelse og styring af organisations- og medarbejderudvikling

Mål for læringsudbytte
Viden
Den studerende:

 • har viden om HR- og konsulentroller
 • har viden om strategiarbejde og HR – funktionens rolle i offentlige organisationer
 • har viden om forskellige tilgange til styring, ledelse og udvikling af organisationer og medarbejdere
 • har viden om udvikling og implementering af HR-strategier
 • har viden om forandringsprocesser og forandringsledelse
 • har viden om kompetenceudvikling og organisationsudvikling
 • har viden om kompetencer, organisationers kompetencebehov og rekruttering

Færdigheder
Den studerende:

 • kan arbejde med HR – strategier og personalepolitik
 • kan arbejde med og indgå i organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser
 • kan anvende HR-værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere
 • kan analysere organisatoriske forhold og processer med henblik på interventioner

Kompetencer
Den studerende:

 • kan varetage grundlæggende HR funktioner og agere professionelt i forskellige konsulentroller
 • kan indgå i og bidrage konstruktivt og professionelt til fagligt og tværfagligt samarbejde om HR-faglige problemstillinger og forandringsprocesser
 • kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for HR-området

Prøveformer og bedømmelse
Modulet afsluttes af en individuel mundtlig prøve med ekstern censur på baggrund af en skriftlig udarbejdet opgave. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Valgmodul: Personalejura og personaleøkonomi

Studievægt: 15 ECTS

Modulet giver den studerende viden om juridiske regler i forhold til ledelse og ansættelsesforhold. Modulet kvalificerer til håndtering af grundlæggende problemstillinger og opgaver i forbindelse med ansættelser, under ansættelse og ved ophøret af et ansættelsesforløb. Modulet giver endvidere viden om det fagretlige system, om arbejdsgivers ydelser og om arbejdstagers rettigheder og pligter.

Modulet giver desuden forståelse for betydningen af loyalitetsforpligtelser og erstatningsansvar i relation til forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger.

Den personaleøkonomiske del af modulet giver viden om den teoretiske baggrund og konkret viden om anvendelsen. Derudover opnås kendskab til relevante lønformer.

Indhold

Relevant lovgivning på området, herunder

 • Arbejdsmiljøloven,
 • Funktionærloven
 • Ferieloven
 • Persondataloven
 • Ligestillingsloven
 • Ligelønsloven

Personaleadministration herunder personaleøkonomi

Overenskomster, løn og arbejdsvilkår

Konfliktløsning

Læringsmål
Viden
Den studerende:

 • Har inden for det ansættelsesretlige område viden om personalejuridisk praksis og centralt anvendt teori og metode
 • Forstår retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstår praksis på det arbejdsretlige område, herunder løn, ferie, sygdom og arbejdstid.
 • Har kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område.
 • Har viden om personaleøkonomiske instrumenter og redskaber samt disses sammenhæng med den kommunale drift og økonomi
 • Har viden om aktuelle lønformer, herunder ”Ny Løn”

Færdigheder
Den studerende:

 • Kan anvende faglige metoder og redskaber, der knytter sig til varetagelsen af jobfunktioner inden for Human Ressource området, hvori der indgår ansvar for behandling af ansættelsesretlige spørgsmål.
 • Kan med et forebyggende sigte vurdere ansættelsesretlige praksisnære problemstillinger og kan opstille og anvise løsningsmuligheder, hvor de ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet, herunder konflikthåndtering.
 • Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen organisation.
 • Kan forstå og vurdere relevante personaleøkonomiske instrumenter i relation til forebyggelse eller løsning af personalerelaterede problemstillinger
 • Kan forstå og anvende relevante lønformer

Kompetencer
Den studerende:

 • Kan håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige og det personale-økonomiske felt og kan orientere sig i forhold til den udvikling, der sker inden for området.
 • Kan anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelse og ved ansættelsesforholdets ophør.
 • Har kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale.
 • Kan deltage i fagligt samarbejde om ansættelsesretlige og personaleøkonomiske forhold med en professionel tilgang.
 • Kan i en struktureret sammenhæng og i forskellige læringsmiljøer tilegne sig ny viden, nye færdigheder og kompetencer inden for det personalejuridiske og det personaleøkonomiske område og derigennem udvikle egen praksis.

Prøveformer og bedømmelse

Modulet afsluttes af en individuel skriftlig prøve med ekstern censur. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Valgmodul: Borgerinddragelse og udvikling af den offentlige sektor

Studievægt: 15 ECTS-point
Modulet kvalificerer den studerende til på et praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for praksisudvikling i den offentlige forvaltning.

Modulet retter sig mod case-baseret analyse af praksis i den offentlige forvaltning med anvendelse af feltets teorier og metoder. Modulet retter sig mod undersøgelse, analyse og evaluering af praksis med henblik på udvikling af forslag til intervention i og udvikling af praksis.

Indhold
Teori og metode fra praksisforskning og brugerperspektiver

 • Brugerdeltagelse og brugerindflydelse
 • Evaluering og læring
 • Samarbejdsprocesser og – relationer
 • Praktiker møder borger/bruger

Selvstændig undersøgelse og analyse af praksis

 • Videnskabelig metode med henblik på praksisudvikling
 • Empiri fra praksis
 • Identifikation af problemstillinger og udviklingsbehov i praksis
 • Evaluering af praksis med henblik på praksisudvikling

Udvikling af praksis

 • Samarbejde med praksis og borgere
 • Modeller, metoder og værktøjer til udvikling og forandring af praksis
 • Metoder i praksis

Læringsmål
Viden
Den studerende

 • har viden om videnskabelige metoder og teorier med henblik på udvikling af praksis
 • har viden om forskellige tilgange, modeller og metoder til udvikling af praksis, herunder evalueringsmodeller
 • har kendskab til konteksten for praksis i den offentlige forvaltning

Færdigheder
Den studerende

 • Kan beskrive og forstå praksis og konteksten for praksis
 • Kan anvende videnskabelig metode til undersøgelse, analyse og udvikling af praksis
 • Kan identificere og arbejde med problemstillinger og udviklingsbehov i praksis
 • Kan beskrive og analysere forandringsprocesser
 • Kan udvikle forslag til udvikling af praksis i sammenhæng med offentlige organisationers mål og midler

Kompetencer
Den studerende

 • Kan kombinere undersøgelse med udvikling af praksis
 • Kan selvstændigt samarbejde med offentlige organisationer, faggrupper og borgere i undersøgelse og udvikling af praksis
 • Kan bidrage til udviklingen af offentlige organisationers praksis, mål, midler og procedurer
 • Kan identificere og udvikle egen praksis i samspil med kolleger og borgere

Prøveformer og bedømmelse
Prøven er en ekstern, skriftlig prøve, i form af en gruppevis fremstillet skriftlig projekt/rapport. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Valgmodul: Internationalisation in a global perspective

Studievægt: 15 ECTS-point

Modulet kvalificerer den studerende til på et praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse drifts- og udviklingsopgaver af international karakter inden for den offentlige forvaltning og i private virksomheder.

Modulet kvalificerer endvidere den studerende til at indgå i opgaveløsningen i internationale offentlige og private organisationer.

Modulet retter sig mod administrativ opgaveløsning inden for internationale områder i en dansk kontekst. Modulet retter sig desuden mod administrativ opgaveløsning i en international kontekst, herunder offentlig forvaltning i internationale kontekster, internationale organisationer samt private organisationer med relation til en offentlig sektor.

Uddannelsesophold i udlandet er integreret i modulet.

Tilmelding på 15 studerende samlet set for administrationsbacheloruddannelsen og UCN’ s finansuddannelser er en forudsætning for gennemførelse af delmodulet Business English.

Indhold
Internationalisering og den offentlige forvaltning

 • Internationale opgaver og administrativ opgaveløsning i den offentlige sektor i en dansk kontekst
 • Globalisering og betydningen heraf for den offentlige sektor, forvaltning og administrativ praksis
 • EU’ s betydning for den offentlige forvaltning og administrativ praksis
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Internationale kontekster

 • Administrativt arbejde i internationale organisationer
 • Administration og offentlig forvaltning i et internationalt perspektiv
 • Offentlig-privat samarbejde og HR i et internationalt perspektiv

Læringsmål
Viden
Den studerende

 • har viden om internationale opgaver og administrativ opgaveløsning knyttet hertil i den offentlige sektor
 • har viden om globalisering, EU’ s betydning samt kultur og kommunikation i en internationalt og interkulturelt perspektiv
 • har kendskab til international forvaltning, internationale organisationer samt offentlig-privat samarbejde, HR og virksomhedskultur i en international sammenhæng

Færdigheder
Den studerende

 • Kan anvende kulturforståelse og kommunikationsforståelse i kommunikation og samarbejde i en dansk og i en international kontekst
 • Kan løse administrative opgaver på internationale områder i en dansk kontekst
 • Kan løse administrative opgaver i internationale organisationer, international forvaltning samt i private organisationer i samarbejde med offentlige organisationer

Kompetencer
Den studerende

 • Kan håndtere og løse drifts- og udviklingsopgaver i internationale kontekster
 • Kan indgå i administrativ opgaveløsning i interkulturelle sammenhænge
 • Kan selvstændigt indgå i samarbejde på tværs af private og offentlige organisationer i en international sammenhæng

Prøveformer og bedømmelse
Prøven er en individuel skriftlig opgave med ekstern censur. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

 

Delmodulet Business English (5 ECTS)

Formål
Den studerende skal tilegne sig evnen til at kommunikere og anvende korrekt Business English, og derved opnå et tilstrækkeligt højt fagligt niveau til at kunne indgå i den daglige rutine i revisionsfirmaer eller økonomiafdelinger, hvor engelsk anvendes som arbejds- eller koncernsprog.

Den studerende skal kunne anvende den specifikke fagterminologi, som anvendes i regnskaber og årsrapporter. Desuden er målet, at sætte den studerende i stand til at præsentere, afholde eller deltage i møder, nationalt eller internationalt, på engelsk. 

Viden
Den studerende har i en internationale kulturel sammenhæng

 • viden om forskellige engelske skriftlige og mundtlige kommunikationsformer,
 • viden om og forståelse for kommunikationsmodeller og teorier,
 • viden om og forståelse for formidlingsteorier og strategier, herunder verbale og non-verbale virkemidler,
 • viden om og forståelse for mødeterminologi,
 • viden om og forståelse for intern og ekstern kommunikation.

Færdigheder
Den studerende kan

 • anvende engelsk som redskab til at analysere og gennemgå regnskaber, årsrapporter og aktuelle økonomiske tekster,
 • anvende det engelske sprog i forretningssammenhæng både skriftligt og mundtligt,
 • formidle målrettede budskaber på korrekt engelsk,
 • formidle budskaber med gennemslagskraft,
 • anvende fagterminologi på engelsk på et højt fagligt niveau.

Kompetencer
Den studerende kan

 • håndtere arbejdsrelaterede situationer på engelsk,
 • deltage i et tværfagligt internationalt samarbejde,
 • håndtere årsrapporter og deltage i udarbejdelsen på engelsk,
 • deltage i faglige og tværfaglige samarbejder/møder på engelsk med en professionel tilgang,
 • tilegne sig den løbende engelske terminologi i relation til økonomistyring, regnskabsvæsen og revision.

Eksamensform:

 • 2 timers individuel skriftlig prøve
 • Karaktergivning efter 7-trins skalaen

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind