Uddannelsens indhold

Uddannelsen til bygningskonstruktør varer 3½ år og er et fuldtidsstudium, hvoraf 20 uger foregår i praktik

Kernen i dit uddannelsesforløb er den daglige undervisning og gruppearbejdet omkring semesterprojektet.

Derudover tilbyder uddannelsen også en række forskellige muligheder for at dygtiggøre dig gennem valgfri specialisering, praktikophold, internationalt samarbejde eller praktik, løbende samarbejde med erhvervslivet samt deltagelse i de innovative forskning- og udviklingsprojekter, som også er en del af uddannelsens fokus.

Du har med andre ord mulighed for at skabe det uddannelsesforløb, som passer til dig, hvis du vil det og selv er opsøgende og aktiv. Læs mere om hvad en bygningskonstruktør er i konstruktørforeningens pjece.

Semesteropbygning

Uddannelsen er fordelt på 7 semestre. På hvert semester undervises og arbejdes der med udgangspunkt i et overordnet tema:

 • 1. semester: Grund og hus
 • 2. semester: Grund og hus
 • 3. semester: Industrialiseret byggeri, speciale
 • 4. semester: Etageboligbyggeri, speciale
 • 5. semester: Ombygning, speciale
 • 6. semester: Praktik
 • 7. semester: Afsluttende speciale, afsluttende eksamensprojekt 

Obligatorisk del og valgdel

Uddannelsen er opdelt i en obligatorisk del og en valgdel.

Den obligatoriske del

Den obligatoriske del foregår dels via de daglige undervisningstimer og dels via semesterprojekterne, som udarbejdes i grupper hvert semester og afsluttes med en eksamen.

Den obligatoriske del indeholder følgende emneområder:

 • Alment (30 ECTS): Kommunikation, Arbejdsmetodik, Organisation og samarbejde, Informationsteknologi, Talforståelse og anvendt matematik/fysik, Fremmedsprog 
 • Virksomhed (19 ECTS): Virksomhedsdrift og administration, Retsforhold og jura 
 • Produktion (28 ECTS): Bygge- og anlægsproduktion, Projektstyring 
 • Projektering (38 ECTS): Konstruktion og projektering, Projektstyring 
 • Registrering (10 ECTS): Opmåling og afsætning, Tilstandsvurdering

Specialisering undervejs i uddannelsen – valgdelen

På bygningskonstruktøruddannelsen er det vigtigt for os, at du har mulighed for at fordybe dig fagligt i den faglige retning, som du finder spændende.

På både 3., 4., 5. og 7. semester er der indlagt et specialeforløb, hvor du kan fordybe dig i et selvvalgt emne og skal udarbejde en individuel rapport om emnet.

Specialet på 7. semester

På 7. semester skal du skrive et afsluttende speciale inden for én af de tre specialeretninger:

 • Projektering - Denne specialeretning kvalificerer dig til at arbejde som projekterende/rådgivende bygningskonstruktør - enten som selvstændig eller som ansat.
 • Udførelse - Denne specialeretning sigter mod job som projektleder / leder i en udførende virksomhed - enten som selvstændig eller ansat.
 • Beton - Beton er verdens mest anvendte byggemateriale, og teknologien på området går hurtigt. Der flyttes hele tiden grænser for, hvor komplekst og smukt, der kan bygges med beton.
Uddannelsens målsætning

Gennem din uddannelse til bygningskonstruktør er det vores målsætning, at du får

 • Den nyeste viden på det byggefaglige område og erfaring i at anvende den viden til at samarbejde om at løse problemer og tænke innovativt
 • Praktisk erfaring fra praktikophold, projektarbejde og erhvervsmentorordning som lærer dig at koble din teoretiske viden med virkelighedens opgaver og udfordringer
 • En hverdag på studiet som er præget af teamånd, ambitioner og et godt sammenhold både imellem de studerende og mellem studerende og undervisere

Det er vores erfaring, at vi derigennem giver dig det stærkest mulige fundament for at starte en karriere inden for byggeriet. 

Dine forudsætninger

Hvis du er interesseret i uddannelsen som bygningskonstruktør, er det sandsynligvis fordi, du interesserer dig for byggeri – og måske har du en håndværksmæssig uddannelse, som du drømmer om at supplere.

Bygningskonstruktør studiet er et krævende studie, som forudsætter, at du er vant til at bruge en computer som arbejdsværktøj – anvende mails, bruge Word og håndtere dokumenter/filer i en filstruktur.

Derudover kan nogle have gavn af at opfriske deres matematik på et af UCN's forberedelseskurser.

Eksamensformen

På bygningskonstruktøruddannelsen fylder det tværfaglige fokus meget, og derfor er eksamenerne også tværfaglige.

Hvert semester afsluttes med en mundtlig projekteksamen, hvor du alene eller i grupper skal redegøre for det projekt, du har arbejdet med det pågældende semester.

På de semestre, hvor du har fordybet dig i et speciale, skal der desuden udarbejdes en specialerapport.

Til eksamenerne vil du blive bedømt på din evne til at anvende og kombinere viden fra forskellige fagområder til at skabe en helhedsløsning på dit projekt.

Der er ingen traditionelle mundtlige og skriftlige eksaminer i enkeltfag på uddannelsen.

Tag uddannelsen på engelsk

Du har også mulighed for at gennemføre uddannelsen på engelsk på UCN's internationale linje Architectural Technology and Construction Management.

Læs mere

Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen for bygningskonstruktøruddannelsen.

 

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk

Telefontid mandag fra 8.30 - 10.00 og onsdag fra 8.30 - 10.00.