Uddannelsens indhold

Uddannelsen til bygningskonstruktør varer 3½ år og er et fuldtidsstudium, hvoraf 20 uger foregår i praktik

Kernen i dit uddannelsesforløb er den daglige undervisning og gruppearbejdet omkring semesterprojektet.

Derudover tilbyder uddannelsen også en række forskellige muligheder for at dygtiggøre dig gennem valgfri specialisering, praktikophold, internationalt samarbejde eller praktik, løbende samarbejde med erhvervslivet samt deltagelse i de innovative forskning- og udviklingsprojekter, som også er en del af uddannelsens fokus.

Du har med andre ord mulighed for at skabe det uddannelsesforløb, som passer til dig, hvis du vil det og selv er opsøgende og aktiv. Læs mere om hvad en bygningskonstruktør er i konstruktørforeningens pjece.

Semesteropbygning

Uddannelsen er fordelt på 7 semestre. På hvert semester undervises og arbejdes der med udgangspunkt i et overordnet tema:

 • 1. semester: Boligbyggeri
 • 2. semester: Byggeri op til 2½ etage
 • 3. semester: Erhverv og præfabrikation samt valgfrit uddannelseselement
 • 4. semester: Etageboligbyggeri over 3 etager samt valgfrit uddannelseselement
 • 5. semester: Renovering samt valgfrit uddannelseselement
 • 6. semester: Praktik
 • 7. semester: Bachelorprojekt samt afsluttende valgfrie uddannelseselement

Normering

Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point, der omfatter:

 • Uddannelseselementer med et samlet omfang på 160 ECTS-point, der tilrettelægges inden for uddannelsens faglige områder.
 • Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.
 • Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Fagområder

Uddannelseselementerne tilrettelægges inden for følgende fagområder, der samlet set omfatter 160 ECTS-point.

Nationale og lokale fagelementer

Organisation og virksomhedsforståelse (10 ECTS-point):
Fagområdet indeholder entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Projekt- og procesledelse af rådgiverprojekter, samt byggeledelse af bygge- og anlægsprojekter indgår også i fagområdet. Desuden indeholder fagområdet retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.

Kommunikation og samarbejde (25 ECTS-point):
Fagområdet indeholder kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der fokuseres på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden indeholder fagområdet organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.

Produktion (40 ECTS-point):
Fagområdet indeholder planlægning og kvalitetssikring af produktion og udførelse, samt økonomisk styring af bygge- og anlægsopgaver, herunder kendskab til materialeegenskaber og –produktion. Desuden indeholder fagområdet brugen af digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.

Projektering (50 ECTS-point):
Fagområdet indeholder projektering og projekteringsledelse, innovationsmetoder, samt tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter. Fagområdet fokuserer derudover på udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. Derudover indeholder fagområdet afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling

Valgfrie uddannelseselementer

Under studiet har du mulighed for at fordybe dig i fagområder som du finder spændende og som du ønsker at få en specialiseret viden inden for. De valgfrie uddannelseselementer er placeret på 3., 4., 5. og 7. semester og skal udformes som skriftlige opgaver inden for følgende fagområder:

 • Organisation og virksomhedsforståelse (5 ECTS-point)
 • Produktion (15 ECTS-point)
 • Projektering (15 ECTS-point)
Uddannelsens målsætning

Gennem din uddannelse til bygningskonstruktør er det vores målsætning, at du får

 • Den nyeste viden på det byggefaglige område og erfaring i at anvende den viden til at samarbejde om at løse problemer og tænke innovativt
 • Praktisk erfaring fra praktikophold, projektarbejde og erhvervsmentorordning som lærer dig at koble din teoretiske viden med virkelighedens opgaver og udfordringer
 • En hverdag på studiet som er præget af teamånd, ambitioner og et godt sammenhold både imellem de studerende og mellem studerende og undervisere

Det er vores erfaring, at vi derigennem giver dig det stærkest mulige fundament for at starte en karriere inden for byggeriet. 

Dine forudsætninger

Hvis du er interesseret i uddannelsen som bygningskonstruktør, er det sandsynligvis fordi, du interesserer dig for byggeri – og måske har du en håndværksmæssig uddannelse, som du drømmer om at supplere.

Bygningskonstruktør studiet er et krævende studie, som forudsætter, at du er vant til at bruge en computer som arbejdsværktøj – anvende mails, bruge Word og håndtere dokumenter/filer i en filstruktur.

Derudover kan nogle have gavn af at opfriske deres matematik på et af UCN's forberedelseskurser.

Eksamensformen

På bygningskonstruktøruddannelsen fylder det tværfaglige fokus meget, og derfor er eksamenerne også tværfaglige.

Hvert semester afsluttes med en mundtlig projekteksamen, hvor du alene eller i grupper skal redegøre for det projekt, du har arbejdet med det pågældende semester.

På de semestre, hvor du har fordybet dig i et speciale, skal der desuden udarbejdes en specialerapport.

Til eksamenerne vil du blive bedømt på din evne til at anvende og kombinere viden fra forskellige fagområder til at skabe en helhedsløsning på dit projekt.

Der er ingen traditionelle mundtlige og skriftlige eksaminer i enkeltfag på uddannelsen.

Tag uddannelsen på engelsk

Du har også mulighed for at gennemføre uddannelsen på engelsk på UCN's internationale linje Architectural Technology and Construction Management.

Læs mere

Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen for bygningskonstruktøruddannelsen.

 

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk