Studieordning og regelgrundlag

Find mere information om uddannelsen digital konceptudvikling i studieordningen.

Uddannelsens studieordning består af en fælles del og en institutionel del.

Den fælles del gælder for alle studerende på digital konceptudviklinguddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende på uddannelsen på UCN.

Studieordninger

2018

2015

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.

Love og regelgrundlag

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du finde en række informationer om uddannelsens regelgrundlag. Du kan fx finde oplysninger om:

  • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
  • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Studievejledning

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk