Uddannelsens indhold

Uddannelsen eksport og teknologi varer 3½ år og fordeler sig over 7 semestre med hvert sit faglige fokus.

Uddannelsens opbygning

Den 3½-årige professionsbacheloruddannelse fordeler sig over syv semestre. Uddannelsen giver dig en god forståelse for virksomhedens tekniske og handelsmæssige problemstillinger.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem en teknisk og merkantil tilgang. Når du er færdiguddannet som professionsbachelor i eksport og teknologi, har du opnået et dybt indblik i begge dele og kan fungere som bindeled mellem virksomheden og dens kunder.

Faglige tilbud

Du vil i forbindelse med undervisningen få følgende faglige tilbud:

  • Teknik - produktudvikling, produktionsprocesser, materialer, konstruktion, design og projektledelse
  • Salg - industriel eksport, marketing, udenrigshandel, shipping/transport og innovation
  • Kommunikation - fremmedsprog, kulturforståelse og forhandlingsteknik

Semestrenes faglige fokus

Hvert semester har sit faglige fokus:

  • 1. semester: Virksomhedens forretningsgrundlag
  • 2. semester: Markedsforståelse
  • 3. semester: Planlægning af markedsindsatsen
  • 4. semester: Markeds- og kundekontakten
  • 5. semester: Virksomhedsophold (praktik)
  • 6. semester: Lokale fagelementer og selvtilrettelagt valgfag
  • 7. semester: Lokale fagelementer og bachelorprojekt

På hvert semester arbejdes der desuden med udgangspunkt i et specifikt brancheområde som f.eks. jern- og metalindustrien, plastindustrien, IT og elektronikbranchen samt træ- og møbelindustrien.

I forbindelse med virksomhedsopholdet vil du endvidere kunne afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis.

På 6. og 7. semester vil du afslutningsvist få lejlighed til at specialisere dig i et eller flere af de emner, du har stiftet bekendtskab med i forbindelse med de første 4 semestre og i forbindelse med praktikopholdet. På 7. semester skriver du også dit bachelorprojekt.

Undervisningsform og sprog

Undervisningsformen består af en vekselvirkning mellem holdundervisning, projektarbejde, virksomhedsbesøg, gæstelærere og anden form for undervisning. Undervisningen vil hovedsageligt foregå på skolen undtagen under praktik og bachelorprojekt, hvor udgangspunktet er en virksomhed. 

Undervisningssproget er engelsk på det internationale optag, og dansk på det danske optag.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Lone Lindstrøm Stephansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 18
llst@ucn.dk