Vilkår for optagelse

På denne side kan du læse en lang række informationer om "teknikken" bag din optagelse. 

Nedenfor kan du få et overblik over en række emner, der kan være relevante for din optagelse. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse som eksempelvis uddannelsen til sygeplejerske, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse, på en erhvervsakademiuddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse og find ud af, hvordan det påvirker dig.

Bilag til din ansøgning

Hvis du søger ind på en af UCN’s top-up-uddannelser skal du være opmærksom på, at de alle er dimensioneret og dermed har et begrænset antal pladser pr. studiestart (se mere under den enkelte uddannelse under siden adgangskrav og optagelse).

Det betyder, at udvælgelse af de studerende der kan optages i henhold til antal udbudte pladser sker i henhold til uddannelsens udvælgelseskriterier og det er derfor vigtigt, at du får vedlagt den korrekte dokumentation, når du søger om optagelse.

Husk derfor altid følgende bilag:

 • Kopi af eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse (har du det ikke på ansøgningstidspunktet skal det eftersendes og inden 5. juli, hvor ansøgningsfristen er)
  Bemærk: Dette gælder dog ikke for ansøgere, som er i gang med deres erhvervsakademiuddannelse på UCN
 • Dokumentation for dine kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterierne
 • Motivationsbeskrivelse
Merit

Merit betyder, at du bliver fritaget for dele af en uddannelse ved godskrivning af anden dansk eller udenlandsk uddannelse. Merit betyder fritagelse af allerede erhvervede kvalifikationer fra én formel uddannelse som led i gennemførelse af en anden formel uddannelse. Når du får merit, bliver du fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb på din nye uddannelse.

Forhåndsmerit er en forhåndsgodkendelse af, at du vil kunne fritages for dele af en uddannelse, hvis du gennemfører et kommende studieophold i udlandet, eller ved en anden dansk uddannelsesinstitution.

Læs mere om merit.

Udvælgelseskriterier

Vi har fastsat nogle udvælgelseskriterier på vores top-up-uddannelser, disse bliver anvendt til at foretage en helhedsvurdering af ansøgerne. Hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, vil udvælgelsen af ansøgere ske ud fra en vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterier.

Når du søger ind på en top-up-uddannelse, skal du derfor vedlægge dokumentation til din ansøgning for de kvalifikationer, du gerne vil vurderes på. Det kan være forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad man vægter i vurderingen af top-up-ansøgere, og derfor er det vigtigt, at du altid tjekker op på den enkelte uddannelse.

Sprogkrav

Udenlandsk/nordisk ansøger

Du skal som udenlandsk ansøger kunne dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere, at du har tilsvarende kundskaber i dansk.

Udenlandske studerende fra Norden skal som udgangspunkt ikke opfylde sprogkrav. UCN kan dog på baggrund af en konkret faglig vurdering kræve, at ansøgere fra Norden har bestået studieprøven i dansk eller kan dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dette vurderes på baggrund af din adgangsgivende eksamen, en evt. motivationsbeskrivelse og/eller en samtale.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du som nordisk studerende bliver optaget på uddannelsen, skal du - som alle andre studerende - aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

Dansk statsborger

Der kræves ikke studieprøve, hvis du er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende.

Straffeattest

Du kan blive afkrævet en straffeattest i forbindelse med praktik.

Om straffeattest

En straffeattest indeholder oplysninger om lovovertrædelser, der har udløst domme, bøder og tiltalefrafald.

Hvis dit praktiksted anmoder om en straffeattest, skal du selv indhente den hos politiet og aflevere den til praktikstedet. Det er praktikstedet, som vurderer, om praktikken kan gennemføres, hvis attesten ikke er ren.

Vil du vide mere?

Kontakt en studievejleder på de uddannelser, som du er interesseret i, hvis du vil vide mere.

Læs mere om straffeattester, herunder hvor længe overtrædelser står på straffeattesten.


Motivationsbeskrivelse

Sammen med ansøgningen sendes en motivationsbeskrivelse, som vil danne udgangspunkt for den personlige samtale, hvorunder din motivation og studieegnethed afdækkes.

Her skal du begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen. Beskrivelsen skal vise, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet og din motivation for at studere, hvad brænder du for.

Retningslinjer

Beskrivelsen er individuel, og der er ingen rigtig eller forkert beskrivelse. Det anbefales dog, at du følger nedenstående retningslinjer vedrørende omfang samt nedenstående gode råd om omfang og til hvad din beskrivelse bør indeholde.

 • Den må fylde 1-2 sider
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller engelsk
 • Den skal være målrettet uddannelsen

De kompetencer som du vælger at fremhæve i din motivationsbeskrivelsen skal selvfølgelig stemme overens med din yderligere fremsendte dokumentation.

Gode råd til strukturen

Når du skal beskrive din motivation og studieegnethed, kan du med fordel tage udgangspunkt i nedenstående:

 • Det er uddannelsen og din faglige motivation der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer samt reflektere over relevansen af disse i forhold til uddannelsen
 • Du skal reflektere over og beskrive, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke tidligere studie- og erhvervserfaringer du mener der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen samt hvordan og hvor de er erfaret (tag eventuelt udgangspunkt i dit CV)
 • Argumentér for dit studiepotentiale og her særligt det at du skal læse et studie der foregår som e-læring.
 • Du skal derudover vise kendskab til uddannelsen. Dvs. at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om samt dens indhold og struktur.
 • Beskriv endvidere hvad du kan bidrage med i et gruppearbejde, hvad er dine styrker og svagheder.
Udvælgelsen

Udvælgelsen foretages med udgangspunkt i målene for de konkrete fag og moduler i uddannelsen og en samlet individuel vurdering af den enkelte ansøger og dennes indsendte dokumentation for adgangsgrundlag, erfaring samt motivationsbeskrivelse.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.