Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på ergoterapeutuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: 6,6 i 2018
Studiepladser: 84 pladser fordelt på studiestart september og februar

Ansøgningsfrister:

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk


Kvote 1

Adgangskrav til ergoterapeutuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen. Der stilles ikke krav om, at du har bestemte fag på bestemte niveauer.

I kvote 1 tildeles studiepladser ansøgere med en gymnasial uddannelse efter faldende adgangskvotient.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS: Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00. Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

50% af studiepladserne på ergoterapeutuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Du skal søge i kvote 2 hvis du har mere at byde på end din adgangsgivende eksamen, hvis du har et andet adgangsgrundlag eller hvis du søger dispensation/IKV.

I kvote 2 optages ansøgere, der opfylder ét af følgende krav:

 • Gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) og dansk C, naturfag C og engelsk C.
 • har erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 enkeltfag med alle nedenstående nummererede krav:
  • Dansk A og Engelsk B
  • Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B
  • Samfundsfag C eller Psykologi C
 • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV), kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.
 • Udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient www.iu.dk.
 • Har en Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB).
 • Har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, jf. , og dermed kan omregnes til en optagelseskvotient.

Behandling af din ansøgning til ergoterapeutuddannelsen i kvote 2 sker efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du skal selv pege på, hvilke aktiviteter der skal medregnes i de 12 måneder.

Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelse i kvote 2 lægger vi vægt på følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren.
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag.
 • Færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi.
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder.
 • Erfaringer med at tilegne dig teoretisk viden inden for de seneste år.
 • Anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv.
 • Højskoleophold, som udgangspunkt på mindst 16 uger og på fuld tid.

Optagelsessamtale

Som ansøger i kvote 2 tilbyder vi dig en optagelsessamtale, hvor du har mulighed for at fortælle om din motivation for ergoterapeutstudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil gerne i dialog med dig om erhvervsarbejde, enkeltfag, højskole, udenlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, hvor dine samarbejdsevner er blevet afprøvet.

I slutningen af marts vil du som ansøger modtage en mail med log in til bestilling af en optagelsessamtale.

50% af studiepladserne på ergoterapeutuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation

Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. maj kl. 12.00.


Print folder om optagelse

Ergoterapeut - optagelse 2017 (PDF)

Studievejleder

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00