Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på ergoterapeutuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 6,4 i 2021
Studiepladser: 84 pladser fordelt på studiestart i september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til ergoterapeut.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
Fra optagelsen 2024 kræves engelsk B

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positivt individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Ergoterapeut, sommer: 42140
Ergoterapeut, vinter: 42142

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1
 • En af følgende relevante erhvervsuddannelser med dansk C og engelsk C samt enten naturfag C eller biologi C eller bioteknologi A eller kemi C:

  • Ambulancebehandler
  • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
  • Tandtekniker
 • Erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 gymnasiale enkeltfag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
  • Samfundsfag C eller psykologi C
Fra optagelsen 2024 kræves engelsk B

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient
 • Har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen
 • En godkendt individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel konkret forhåndsvurdering.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren.
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag.
 • Færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi.
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder.
 • Erfaringer med at tilegne dig teoretisk viden inden for de seneste år.
 • Anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv.
 • Højskoleophold, som udgangspunkt på mindst 16 uger og på fuld tid.

Motivationsbeskrivelse

Motivationsbeskrivelsen bruges som dokumentation i kvote 2 og indgår i den samlede vurdering af din ansøgning.

UCN anbefaler dig at bruge nedenstående hjælpespørgsmål, når du laver en motivationsbeskrivelse. I skabelonen bliver der bl.a. spurgt til dine kompetencer, hvilket dækker over fx arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser, projektdeltagelse mm. samt hvordan du bruger disse kvalifikationer, når du fx løser en opgave. Vælg gerne de kompetencer ud, som kan have særlig betydning for dit valg af uddannelse:

 1. Hvorfor vil du gerne læse på den pågældende uddannelse? Hvor har du din interesse fra?
 2. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen, og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?
 3. Hvad kender du til uddannelsen – og hvor har du din viden fra?
 4. Hvilke overvejelser har du gjort dig om, hvordan du gerne vil bruge din uddannelse?
 5. Dato og underskrift

Motivationsbeskrivelsen må max. fylde 1 side eksklusiv eventuelle bilag. Motivationsbeskrivelsen uploades sammen med ansøgningen om optagelse i kvote 2.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Ergoterapeut, sommer: 42140
Ergoterapeut, vinter: 42142

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00