Housing Enabler

Housing Enabler er en metode til vurdering, kortlægning og analyse af tilgængelighedsproblemer for voksne personer i den almindelige boligs fysiske omgivelser.

Metoden blev udviklet af professor Susanne Iwarsson og PhD Bjørn Slaug ved Lunds Universitet, Sverige, i 2000 og har løbende gennemgået revideringer samt psykometriske tests. Den seneste version på dansk er fra 2010.

Housing Enabler indeholder to redskaber.  Begge redskaber retter sig mod at vurdere og kortlægge tilgængelighedesproblemer i boliger.

Det komplette redskab

”Det komplette redskab anbefales primært til vurdering og analyse af tilgængelighedsproblemer på individniveau, men manualen indeholder også instruktion til brug på gruppeniveau.  Det betyder, at vurdering af behov for tiltag i en bolig beregnet til et bestemt individ bør baseres på data indsamlet ved hjælp af det komplette redskab” (Iwasson, S., Slaug, B., 2013, s. 47).

Det komplette redskab kan bruges i rehabilitering rettet mod den individuelle person med funktionelle begrænsninger, der skal fungere bedst muligt i eget hjem. Housing Enabler er således relevant i større boligsager eller ved behov for systematisk undersøgelse af boligens tilgængelighed.   

Redskabet kan også anvendes på gruppeniveau ved sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser. Som eksempel ved etablering af nyt boligbyggeri til ældre borgere eller personer med bestemte funktionsnedsættelser, hvor ergoterapeuter og andre professionelle deltager i planlægning af opførelse eller renovering af boliger.

Den komplette Housing Enabler vurdering består af tre trin:

 1. Undersøgelse af personkomponenten; personens funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler. Undersøges ud fra 14 items med brug af observation og interview.
   
 2. Undersøgelse af miljøkomponenten: barrierer i boligen og de nærmeste udendørs omgivelser, 161 items. Undersøgelsesmetoden er en objektiv vurdering af miljøet. Til dataindsamling anvendes vurderingsskema eller Housing Enabler app.
   
 3. Beregning af pointsum: analyse af boligens barrierer og udregning af tilgængelighedsproblemernes omfang i relation til den person der bor/ skal bo i boligen. Til analyse og udregning kan anvendes et eksisterende software program. Udregningen kan også foretages med Housing Enabler app.

Hent skema til Det komplette redskab (PDF)

Screeningsredskabet

”Screeningsredskabet er beregnet til kortlægning og analyse på gruppeniveau og anvendes fortrinsvist til at danne grundlag for beslutninger, der vedrører boligplanlægning (f.eks. før ombygning, til undersøgelser omkring tilgængelighed) eller som indsatser rettet mod folkesundheden (f.eks. forhindring af faldulykker).  Screeningsredskabet bygger på en reduceret variant af miljøkomponenten, og kortlægningen baseres på observation af boligen uden møblering og tekniske hjælpemidler” (Iwasson, S., Slaug, B., 2013, s. 48).

Screeningsredskabet Housing Enabler består af to trin:

 1. Observation af boligens miljø og de nærmeste udendørs omgivelser, 60 items.  Undersøgelsesmetoden er en objektiv vurdering af miljøet. Til dataindsamling anvendes vurderingsskema
   
 2. Analyse og sammenfatning af kortlægningen. Resultatet er beskrivende og identificerer de barrierer i miljøet, der skaber de største tilgængelighedsproblemer blandt almindelige grupper i befolkningen, dvs. ældre og personer med behov for bolig tilpasning.

Hent Screeningsredskabet (PDF)

Housing Enabler anvendes til at vurdere boligens fysiske tilgængelighed, defineret som ”person-environment-fit”. Dvs. man indsamler data og analyserer relationen mellem personens funktionelle begrænsninger eller afhængighed af mobilitetshjælpemidler. Krav i de fysiske omgivelser er i Housing Enabler defineret ved nationale standarder for tilgængeligt boligdesign. Dette bygger på Danske og Svenske vejledninger og anbefalinger for tilgængeligt boligdesign. I den danske manual er anvendt Dansk Bygningsreglement BR 10 og SBI-anvisningerne 230 og 222 samt Svensk ”Bygg ikapp” (Svensson, 2008).

Redskabets fokus er at sikre tilgængeligheden for borgere med funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler, så borgeren bliver i stand til at komme omkring i boligen og således kan udføre daglige aktiviteter i hjemmet.

Housing Enabler måler ikke, hvorvidt personen er tilfreds med boligens design set i forhold til de aktiviteter personer ønsker eller har behov for at udføre. Anvendelighed og de subjektive oplevelser af tilgængelighedsproblemer i samspilet mellem person, miljø og aktivitet skal undersøges med andre metoder.

Ergoterapeuter, arkitekter, ingeniører, konstruktører og andre der arbejder med tilgængeligt bolig design, har med Housing Enabler  et standardiseret redskab og fælles metodik, der kan understøtte det tværfaglige samarbejde. Housing Enablers styrke er, at redskaberne kan strukturere det praktiske arbejde, hvor der ellers normalt ikke benytter standardiserede vurderingsredskaber. Strukturerede vurderinger er et vigtigt grundlag for planlægning og opfølgning af interventioner og dermed også en forudsætning for evaluering og kvalitetsudvikling.

Mere viden om Housing Enabler

Housing Enablers hjemmeside finder du referenceliste på forskning om Housing Enabler samt materiale om Housing Enabler redskabet, herunder litteratur, ofte stillede spørgsmål osv. Siden er på engelsk og svensk.

Housing Enabler manualen

Iwasson, S. , Slaug, B., (2013) Housing Enabler: En metode til vurdring/ kortlægning og analyse af tilgængelighedsproblemer i boliger. Veten & Skapen Hb & Slaug Enabling Development. Malmö.

Manualen koster 230 kr. og kan købes ved at kontakte:

Stine Back
stc@ucn.dk
tlf: 72 69 50 00. 
Housing Enabler kursus

Kurset omfatter to gange to hele dage. Kontakt os for at høre nærmere om kommende kurser, eller mulighed for at holde et Housing Enabler kursus lokalt hos jer. Vi bidrager gerne med oplæg og deler viden om Housing Enabler i små og store forsamlinger. Ved interesse kontakt os for pris og aktuelle muligheder. 

Housing Enabler App

Udviklingen af Housing Enabler app (HE app) er sket i et samarbejde mellem UCN ergoterapeutuddannelsen, UCN IT- uddannelserne og AAU institut for kommunikation i henhold til aftale om brugsret med forfatterne til Housing Enabler. Appen er udviklet og testet i samarbejde med studerende fra alle tre uddannelsesinstitutioner, samt ergoterapeuter i kommunal sagsbehandling.

HE app kan anvendes i den komplette boligvurdering, og kan erstatte de eksisterede papirbaserede vurderings skemaer. HE app én giver mulighed for at tilføje noter, samt tage fotos af tilgængelighedsbarrierer i boligen. Når boligvurderingen kombineres med en personprofil, udregnes der automatisk en tilgængelighedsscore. Resultatet for boligens tilgængelighed kan herefter eksporteres til andre enheder.

Den udviklede applikation bør anvendes med kendskab til Housing Enabler manualen, efter eller under deltagelse i et Housing Enabler kursus
Installation og brug af den udviklede applikation foregår på eget ansvar
Den udviklede applikationen må ikke udnyttes til kommercielle formål
Formålet med den udviklede Applikation er størst mulig udbredelse, hvorfor den gerne må videreformidles til andre parter med interesse for anvendelse af Housing Enabler
Den udviklede applikation er udviklet til 7 tommers skæm og vil fungerer bedst på denne skærmstørrelse

Hent Housing Enabler app

Kontakt

Torben Broe Knudsen
Ergoterapeut
Master i IKT og læring

tok@ucn.dk
Sanne Heidemann-Lehmann
Ergoterapeut
Master i rehabilitering

sah@ucn.dk