Kursets indhold


Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge varer 1 år.


Fag og forløb

Du får:

1. 

Et danskkursus på studieprøveniveau, der styrker din forståelse og formidling.

Faget afsluttes med en mundtlig og en skriftlig prøve. Efter kurset opfylder du UCN's sprogkrav for optagelse.

2.

Tre fag der klæder dig på til dansk arbejds- og studiekultur.

 • Kultur og samfundsforhold
 • Professionspraksis
 • Studiekompetence

Fagene afsluttes med én samlet projektprøve, hvor du arbejder sammen i en gruppe. Prøveformen er meget brugt i det danske uddannelsessystem og er derfor god at kende og afprøve. 

3.

To praktikperioder der lader dig afprøve din fremtidsdrøm og din nye viden.

Du kommer i praktik både på en uddannelse og på en arbejdsplads/i en profession.


Vil du vide mere om fagenes indhold?

 

Vil du vide mere om faget dansk?

Det lærer du
Du lærer dansk på et højt niveau, så du kan gennemføre og få fuldt udbytte af UCN's uddannelser. Det er målet, at du kan forstå alt, der foregår i undervisningen, og at du kan deltage aktivt i akademiske og faglige reflektioner, diskussioner, m.m.

Du vil fx komme til at arbejde med:
- at læse forskellige danske tekstgenrer
- at lytte og forstå (fx gennem deltager- og underviseroplæg, film m.m.) 
- at udtrykke dig på dansk i forskellige genrer (vi øver fx dialog, fremlæggelser, argumentation og diskussion)
- at styrke din udtale og dit ordforråd
- at få helt styr på grammatikken (fx sætnings- og ordopbygning på dansk, typiske ordspil, brug af humor, talesprog, m.m.)
- at debattere og diskutere forskellige samfundsmæssige og kulturelle temaer

Omfang
Kurset i dansk udgør cirka halvdelen af undervisningen på FIF.

Om niveau C1
Kurset lærer dig dansk på niveau C1, der er på niveau med Studieprøven. Med niveauet lever du op til UCN's sprogkrav, så du kan søge optagelse på alle UCN's uddannelser - hvis du også opfylder de øvrige adgangskrav. Du skal være opmærksom på, at der på enkelte uddannelser kan være karakterkrav til dit afsluttende gennemsnit fra FIF.

Afsluttende prøve
Kurset i dansk afsluttes med både en mundtlig og en skriftlig prøve.

Vil du vide mere om de andre tre fag?

1. Kultur og samfundsforhold
Du bliver klogere på alle nuancerne i dansk kultur og samfund - og hvordan det har indflydelse på den måde, vi agerer på professionelt og i specifikke professioner.

Du vil fx komme til at arbejde med:
- den danske samfundsmodel
- velfærdssamfundets opbygning og udvikling
- demokrati og medborgerskab
- familie- og livsformer
- samfunds-, menneske-, og børnesyn
- forskellige kulturmøder

2. Professionspraksis
Du lærer at kommunikere professionelt og indgå i og bidrage til forskellige typer af samarbejde i en professionspraksis:

Du vil fx komme til at arbejde med:
- professionel kommunikation og samarbejde 
- målgruppers forskellige forudsætninger
- dokumentations- og evalueringsformer
- lærings- og dannelsessyn
- diskursive, æstetiske, kropslige, musiske og digitale læringsrum

3. Studiekompetence
Du lærer at anvende relevante studiemetoder og -teknikker og indgå i et læringsfællesskab med samarbejde og ansvar for egen læring.

Du vil fx komme til at arbejde med:
- informationssøgning og kildekritik
- notat- og læseteknik
- UCN ‘s IT-platforme
- forskellige typer af opgaveformer og akademisk skrivning (fx projekt, synopsis, casestudie)
- indsamling og analyse af empiri
- idégenerering og faglig formidling
- refleksion over egen læreproces og egne læringsstrategier
- læringsrum og klassefællesskab
- samarbejde og anerkendende kommunikation

Samlet afsluttende prøve
De tre fag kultur og samfund, professionspraksis og studiekompetence afsluttes med én samlet prøve: en projektprøve.

I en projektprøve arbejder du sammen i en gruppe af 2-4 studerende om en problemformulering og et projekt. I fremlægger projektet og har en faglig dialog og diskussion ved en mundtlig prøve. Prøveformen er meget brugt i det danske uddannelsessystem og er derfor god at kende og afprøve.

Vil du vide mere om praktikken?

Studiepraktik på en uddannelse
Du vil komme i studiepraktik, hvor du oplever den uddannelse på UCN, som du forbereder dig på.

Praktik i en profession
Du vil komme i professionspraktik, hvor du kommer ud på en arbejdsplads, som er relevant for dit fagområde.

Omfang
Praktikforløbene varer samlet set 6-8 uger.

Mål med praktikken
Praktikkerne giver dig mulighed for at afprøve det, du har lært, i praksis. De kan også afklare dig i, om det du går og drømmer om er det rigtige for dig. Det, du lærer på FIF, er aldrig spildt og kan bruges bredt.


Du får vejledning

 

Vejledning er en vigtig del.

 
Som indvandrer eller flygtning i Danmark kan der være uddannelser og jobs, du ikke kender - eller som bliver varetaget på en anden måde. 

 

 • I fagene får du vejledning i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.
 • I praktikken er personlig vejledning en fast del. Hvis muligt vil du blive tilbudt sparring både fra din vejleder fra FIF og en vejleder fra arbejdspladsen/praktikstedet.
 • Du vil hele tiden kunne aftale et møde med en vejleder, du kender fra FIF. Stil spørgsmål og vend dine tanker - om fagene, projektarbejdet, praktikken og dine muligheder og drømme med kurset.

Du får en faglig og social hverdag

 

Du får et sted, hvor du kan bruge dig selv fagligt igen.


Du får fx et sted, hvor du kan bidrage med alt det, du allerede kan og ved. Vi gør meget ud af at inspirere hinanden på holdet. 

Du får en social hverdag og et netværk.


Du bliver del af et hold, hvor vi oplever et stærkt fællesskab. Og vi gør meget for at skabe en positiv hverdag fyldt med glæde.


 

Oplev campus

Du vil opleve et dansk studiemiljø tæt på - og selv blive del af det. På kurset får du din nye hverdag på Campus Myhlius Erichsensvej i Aalborg eller Campus Skolevangen i Hjørring, hvor studerende fx også læser til pædagog og lærer. 


Studieform og skema

 

 • Studiet er på fuld tid. Din ugentlige studietid er omkring 40 timer plus den tid, du skal bruge på lektielæsning.
 • Der vil typisk være skemalagte timer/lektioner hver dag (fra mandag til fredag), og de ligger typisk i tidsrummet fra 8-15. 
 • Du får undervisning i dansk ca. 50% af tiden.
 • Resten af undervisningen er samlet i faglige og tværfaglige forløb og temaer. Der vil fx også være mindre ekskursioner.
 • Undervisningen foregår både med holdundervisning i klassen, med individuelle øvelser og med gruppearbejde.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som fx studieordningen for kurset.

Studievejledning

Charlotte Overby
Koordinator
i Hjørring
Tlf. 72 69 05 69
cov@ucn.dk
Anna Ørnemose Rasmussen
Koordinator
i Aalborg
Tlf. 72 69 05 08
aor@ucn.dk