Efter- og videreuddannelse 

Snart finansøkonom, men vil studere videre? Læs om dine muligheder for efter- og videreuddannelse som finansøkonom.

Meritaftaler

Hvis du ønsker at uddanne dig til finansbachelor, skal du læse nedenstående fag alt afhængig af, hvilket semester du har afsluttet på finansøkonomuddannelsen.

Da du ved en eventuel overgang skal følge fag placeret på forskellige semestre, må du påregne, at undervisningen kan være sammenfaldende, idet skemalægningen foretages ud fra andre overordnede principper.

Du kan få studievejledning omkring et eventuelt ønske om at skifte studie ved at kontakte studievejleder Mille Camilla Alberg Skammelsen på mcaj@ucn.dk.

En overgang fra finansøkonom til finansbachelorstudiet forudsætter for det første, at du opfylder adgangskravet til finansbachelor, ligesom der skal være ledige pladser på det pågældende semester på uddannelsen. For det andet forudsætter overgangen, at du har bestået alle eksaminer på finansøkonomuddannelsen på de semestre, du som studerende har været tilmeldt.

Meritaftaler - overgange fra finansøkonom til finansbachelor

Merit efter 2. semester

Du skal følge følgende fag på finansbacheloruddannelsens 3. semester

 • Kommunikation - 5 ECTS - 1. semester
 • Erhvervsøkonomi - 5 ECTS - 1. semester
 • Metode - 5 ECTS - 1. semester
 • Kulturforståelse - 5 ECTS - 3. semester
 • Organisation - 5 ECTS - 3. semester
 • Markedsføring - 5 ECTS - 3. semester
 • Internationale kapitalmarkeder - 5 ECTS - 3. semester

Herefter følger du 4. semester i henhold til finansbacheloruddannelsens studieordning

Merit efter 3. semester

Du skal følge følgende fag på finansbacheloruddannelsens 4. semester

 • Metode - 5 ECTS - 1. semester
 • Kulturforståelse - 5 ECTS - 3. semester
 • Organisation* - 5 ECTS - 3. semester
 • Internationale kapitalmarkeder - 5 ECTS - 3. semester
 • Erhvervsskat - 5 ECTS - 4. semester
 • Projektledelse - 5 ECTS - 4. semester
 • Virksomhedernes finansielle planlægning - 5 ECTS - 4. semester
 • Studieretning A - 10 ECTS - 4. semester

*evt. merit for valgfag på finansøkonomuddannelsens 3. semester.
Herefter følger du 5. semester i henhold til finansbacheloruddannelsens studieordning

Merit efter 4. semester

Du skal følge følgende fag på finansbacheloruddannelsens 5., 6. og 7. semester

 • Metode - 5 ECTS - 1. semester
 • Kulturforståelse - 5 ECTS - 3. semester
 • Organisation* - 5 ECTS - 3. semester
 • Internationale kapitalmarkeder - 5 ECTS - 3. semester
 • Praktikrapport - 30 ECTS - 5. semester
 • Erhvervsskat - 5 ECTS - 4. semester
 • Projektledelse - 5 ECTS - 4. semester
 • Virksomhedernes finansielle planlægninger - 5 ECTS - 4. semester
 • Studieretning A - 10 ECTS - 4. semester
 • Bachelorprojekt - 20 ECTS - 7. semester
 • Alle fag på 6. og 7. semester* - 40 ECTS - 6. og 7. semester

* evt. merit for valgfag på finansøkonomuddannelsens 3. semester.

Tag en top-up uddannelse

Tag "top-up" uddannelsen sport management på UCN. Professionsbachelor i sport management giver dig mulighed for at kombinere din passion for sport og events med en veludviklet forståelse for de forretningsmæssige mekanismer inden for sport, event- og fritidssektoren.

Som finansøkonom har du mulighed for at søge om optagelse på top-up uddannelsen international hospitality management på UCN. Adgangen er dog ikke direkte, og du vil blive indkaldt til en samtale, hvor din motivation og forudsætninger for studiet afdækkes.

Som finansøkonom opfylder du ikke direkte adgangskravene til uddannelsen international handel og markedsføring, men du har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget. Derfor har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV). 

En individuel kompetencevurdering (IKV - dispensation fra adgangskrav) vil give dig svar på, hvorvidt din ansøgning om optagelse på en uddannelse vil kunne blive behandlet i kvote 2. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Med uddannelsen finansøkonom har du også taget et skridt mod at kunne blive statsautoriseret revisor - se hvordan på modellen over uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor.

Andre muligheder for efter- og videreuddannelse

Som finansøkonom vil du kunne supplere din teoretiske uddannelse på forskellig vis:

Ønsker du at studere HA på Aalborg Universitet, gælder det, at dimittender fra finansøkonom-uddannelsen gives merit for i alt 95 ECTS forudsat, at man har tilvalgsfag i Videregående Dataanalyse (statistik). Se meritaftale (pdf).

Optagelse på HA på universitetet forudsætter dog en gymnasial uddannelse.

Færdiggør en fuldtids HA på Aalborg Universitet på enten ét år eller på tre semestre.

HA på AAU

Meritforløb for færdiguddannede finansøkonomer til HA-studiet på Aalborg Universitet.

Tag en HA

UCN og Aalborg Universitet har indgået en aftale om merit for færdiguddannede finansøkonomer til HA-studiet. Meritaftalen betyder, at færdiguddannede finansøkonomer kan færdiggøre en HA-eksamen ved at følge nedenstående:

 • Et særskilt projekt forløb iht. Basisåret på HA – 14 ECTS
 • Metode - 5 ECTS 
 • Ekstern Regnskab - 5 ECTS
 • Videregående økonomistyring og informatik – 10 ECTS
 • Regnskabsanalyse – 5 ECTS
 • Brancheanalyse og organisationsudvikling – 5 ECTS
 • Virksomhedsprojekt – 15 ECTS
 • Valgfag 1 og Valgfag 2 – på hver 5 ECTS
 • Bachelorprojekt – 20 ECTS

Vælg mellem to forløb

Aalborg Universitet tilbyder to forløb i forhold til overgang til HA- studiet. Ovenstående fag kan følges over 3 semestre med studiestart i hhv. februar og september.

Ved studiestart i september kan ovenstående fag ligeledes fordeles over ét enkelt kalenderår, dvs. man som færdiguddannet finansøkonom kan færdiggøre HA-studiet på ét enkelt år.

Tag på deltid HD 2. del (finansøkonomuddannelsen giver fritagelse for HD 1. del). Det er et krav, at du har 2 års relevant erhververfaring, inden du kan komme ind på HD 2. del. Læs mere om adgang til HD-studiet på Aalborg Universitet og se også meritaftalen for finansøkonomer til HD-studiet (pdf).

Vælg en deltidsuddannelse - f.eks. AkademiUddannelsen Finansiel Rådgivning. Opnå en erhvervsøkonomisk bachelor eller gennemgå et forløb, der giver dig adgang til de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser på Handelshøjskolen i Århus.

HD på AAU

Adgang til HD-studiet på Aalborg Universitet.

Finansøkonomers adgang til HD-studiet Aalborg Universitet

HD-studiet består af HD 1. del og HD 2. del.

Linjerne på HD-studiet er

 • Marketing management
 • Finansiel rådgivning
 • Organisation og ledelse
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring

Færdiguddannede finansøkonomer har med 2 års relevant erhvervserfaring direkte adgang til HD 2. del – alle linjer.

Finansbachelorers adgang til HD-studiet Aalborg Universitet

HD-studiet består af HD 1. del og HD 2. del.

Linjerne på HD-studiet er:

 • Marketing management
 • Finansiel rådgivning
 • Organisation og ledelse
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring

Finansbachelorer har med 2 års relevant erhvervserfaring direkte adgang til HD 2. del og til MBA-uddannelsen.

Internationale muligheder

Med en akademiuddannelse har du mulighed for at gå direkte i job, men du kan også tage til udlandet og ”toppe” din uddannelse op til en bachelorgrad. Afhængig af bachelortype og hvilket land, der vælges, kan det tage mellem 1-2 år.

Den udenlandske institution har typisk brug for at se, hvilke fag du har læst, hvor mange ECTS-point du har haft i hvert fag, hvordan du har klaret dig og en henvisning til en studieordning for den uddannelse, du har læst.

Du kan eventuelt finde din studieordning på engelsk på uddannelsens engelsksprogede side. Du kan også henvise hertil, hvis en udenlandsk institution har brug for at få en hurtig introduktion til den uddannelse, du har taget på UCN.  

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage danske studerende. De er kendt for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst samt deres gode faglige og personlige kompetencer.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter med udenlandske universiteter i forhold til top-up uddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor på UCN hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil videreuddanne dig på. Kontakt det internationale kontor på international@ucn.dk.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.