Uddannelsens indhold

Uddannelsen til finansøkonom varer 2 år og består af 4 semestre med bestemte temaer.

Fagområder

På finansøkonomuddannelsen tilrettelægges uddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne. Fagene støtter hinanden, og underviserne er meget praktisk og meget flerfagligt indstillet. Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Fællesdel og specialisering

Efter fællesdelen, som omfatter bl.a. erhvervsøkonomi, finansiel virksomhed og markedsføring, erhvervsjura, kunde- og samarbejdsrelationer, samfundsøkonomi, ledelse og kommunikation, statistik og privatøkonomi er der mulighed for specialisering inden for:

 • Forsikring-, bank-, sparekasse- og realkreditvirksomhed
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring inden for privat og offentlig virksomhed
 • Investering og finansiering 

Hovedopgaven, som er kronen på værket på finansøkonomuddannelsen, er tæt knyttet til specialedelen og udarbejdes i samarbejde med en virksomhed. Et udlandsophold kan indgå i arbejdet med hovedopgaven. 

Undervisningsformer

Undervisningen på uddannelsen til finansøkonom er tematiseret. Det vil sige, at der i alle fag arbejdes med et fælles gennemgående tema for at binde de enkelte fagelementer sammen og give dig en helhedsopfattelse. 

For undervisningen gælder det, at den tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for den finansielle sektor. Desuden arbejdes der med økonomistyring i private og offentlige virksomheder.

Undervisningen vil blive tilrettelagt varieret. Dette sker bl.a. gennem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejder, tværfaglige cases, temaarbejder, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

De forskellige indlæringsformer vil ud over det faglige indhold også udvikle din evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre. Desuden kan undervisningen tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.

Igennem finansøkonomuddannelsen er der en tydelig progression i læringsformerne, således at læringsformerne bevæger sig fra vidensorienteret og lærerstyret undervisning til problemorienteret og deltagerstyret undervisning.

Denne progression skal også understøtte din udvikling inden for de personlige kompetencer så som præsentationsteknik og projektledelse. 

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, andre studieaktiviteter etc. (dette gælder kun studerende, som tager uddannelsen i Aalborg).

Semesternes temaer

Temaerne skifter fra semester til semester:

1. semester

Den finansielle virksomhed og dens produkter

2. semester

Den finansielle virksomhed og samfundet

3. semester

Markedsføring af finansielle produkter

4. semester

Specialeforløb og afsluttende hovedprojekt

Fag på uddannelsen

Følgende fag er obligatoriske:

 • Finansielle virksomheder og markeder herunder markedsføring, privatøkonomi
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi
 • Erhvervsjura; statistik
 • Kunde- og samarbejde
 • Ledelse og kommunikation

Studieordning

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for finansøkonom.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk